Przetarg: Budowa obwodnicy wschodniej

Przedmiot:

Budowa obwodnicy wschodniej

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
Tel.: +48 913278699
wim@um.swinoujscie.pl
https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie/aukcje
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: 450 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93

Numer referencyjny: WIM.271.1.43.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Zakres Gminy:

-- Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową

Nr 93 w Świnoujściu.

2. Zakres ZWiK:

-- Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Steyera dz. nr 271 (wojsko), 209/6, 188/133 do węzła B włącznie do istniejącej sieci wodociągowej PE 125 dz. nr 190/4 obręb 10

W Świnoujściu.

-- Przebudowa kolektora sanitarnego z przepompowni P3 ul. Grunwaldzka do oczyszczalni ścieków w Świnoujściu - etap I realizacji,

-- Przebudowa kolektora sanitarnego tłocznego zrzutowego o śr. 400 mm z przepompowni ścieków P2 na oczyszczalnię. Z wyłączeniem odcinka K8 -K13,

-- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Steyera w Świnoujściu w Świnoujściu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Świnoujście

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Branża drogowa:

-- budowa nowych odcinków drogi wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi,

-- przebudowa nawierzchni istniejących odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami

Z ulicami bocznymi,

-- budowa wydzielonych zatok autobusowych,

-- budowa zatok postojowych i parkingów przyległych do drogi (przy Komendzie Portu Wojennego i przy skrzyżowaniu z istniejącym przebiegiem ulicy Steyera),

-- przebudowa istniejących ciągów pieszych,

-- budowa nowych ciągów pieszych,

-- budowa nowej drogi rowerowej,

-- przebudowa istniejących zjazdów

-- budowa nowych zjazdów,

-- wykonanie elementów organizacji ruchu drogowego.

2. Branża konstrukcyjna:

-- rozbiórka kolidujących obiektów (budynku magazynowego wojskowego

O pow. zabudowy ok. 900 m2 wraz z przyległym budynkiem trafostacji, ogrodzeń wraz murkami oraz ogrodzeń murowanych),

-- budowa nowego budynku trafostacji,

-- budowa nowych odcinków ogrodzeń wraz z murkami oraz ogrodzeń murowanych.

3. Branża sanitarna:

-- budowa nowego układu odwodnienia - sieci kanalizacji deszczowej

Wraz z budową wylotu kanalizacji do Świny,

-- przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami (zakres ZWiK Sp. z o.o.), z wyłączeniem sieci wodociągowej opracowanej przez D. Stasik pn: ,,Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Steyera od ul. Wy. Bł. IV do działki nr 210/15 ul. Steyera obręb 10 w Świnoujściu",

-- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami (zakres ZWiK Sp. z o.o.),

-- przebudowa kolektorów sanitarnych tłocznych (zakres ZWiK Sp. z o.o.), z wyłączeniem odcinka od K8 do K13,

-- usunięcie kolizji sieci gazowych,

-- budowa przyłączy sanitarnych do budynku magazynu wojskowego.

4. Branża elektroenergetyczna:

-- przebudowa i budowa oświetlenia,

-- usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych,

-- budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynku magazynu wojskowego.

5. Branża telekomunikacyjna:

-- usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych.

6. Zieleń i mała architektura:

-- wycinka kolidującego z inwestycją drzewostanu i nasadzenia uzupełniające,

-- zabezpieczenie istniejącego drzewostanu,

-- wykonanie trawników,

-- dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki, wiaty przystankowe itp.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dodatkowego kierownika robót drogowych / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Rozpoczęcie etapu I- w dniu przekazania placu budowy,

Zakończenie robót etapu I- 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy dla etapu I,

Rozpoczęcie etapu II- w dniu przekazania placu budowy (planowane przekazanie placu budowy dla II etapu powinno nastąpić ok. 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy dla I etapu),

Zakończenie robót etapu II- 10 miesięcy od dnia przekazania placu

CPV: 45230000

Dokument nr: 490151-2019, WIM.271.1.43.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Urząd Miasta Świnoujście, pok. nr 307 za pomocą platformy zakupowej

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1) Rafał Łysiak - przewodniczący, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,

2) Ewa Bimkiewicz - sekretarz, Główny Specjalista Wydziału Inwestycji Miejskich,

3) Agnieszka Duczmańska - członek, Inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich,

4) Włodzimierz Bogdał- członek, Główny Specjalista Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,

5) Aneta Nowicka- członek, Podinspektor Wydziału Inwestycji Miejskich

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie/aukcje

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Świnoujście

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Gmina Miasto Świnoujście
811684290
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście
72-600
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Łysiak
Tel.: +48 913278699
E-mail: wim@um.swinoujscie.pl
Kod NUTS: PL42

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii