Przetarg: Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg

Data zamieszczenia: 2019-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Wałecki
ul. Dąbrowskiego 17
78-600 Wałcz
powiat: wałecki
tel. 67 250 84 51, faks 672 589 010
k.sobczak@powiatwalecki.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Wałcz
Wadium: 50.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo (z m. Próchnowo)
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo (z m. Próchnowo). 1.1 ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2310Z Bronikowo-Próchnowo na odcinku 3.019,21 km" Roboty budowlane obejmują przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2310Z Bronikowo-Próchnowo w gm. Mirosławiec. Przebudowa obejmuje tylko pas drogowy drogi powiatowej do granicy z pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 177. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką wg odrębnego opracowania. W ramach realizowanej inwestycji należy wykonać przebudowę drogi 2310Z o następujących parametrach: - klasa drogi - L - kategoria ruchu - KR 2 - szerokość jezdni - 5,50 m - szerokość pobocza - 2x1,0 m Należy wykonać poszerzenie istniejącej nawierzchni dróg do 5,50 m. Nawierzchnię na poszerzeniu drogi należy wykonać z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego i warstwie odsączającej z piasku. Nawierzchnia na całości drogi z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm. Zjazdy po przebudowie o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Sytuacyjnie i wysokościowo przebudowę odcinków dróg należy dowiązać do dróg istniejących i przyległych obiektów. Spadki poprzeczne jezdni należy wykonać daszkowe i jednostronne 2,0%-5%, natomiast spadki podłużne od 0,05% do 5,76%. Należy wykonać wycinkę krzewów oraz drzew kolidujących z projektowaną przebudową. Należy wykonać regulację istniejących rowów przydrożnych (oczyszczenie, odmuleni i wyprofilowanie) oraz wyrównanie istniejących skarp w celu zachowania ich funkcji. Konstrukcja nawierzchni Nawierzchnia drogi - nakładka na istniejącej nawierzchni: - warstwa ścieralna betonu asfaltowego gr. 5 cm, - siatka przeciwspękaniowa, - warstwa wiążąca betonu asfaltowego gr. 5 cm, - wyrównanie profilu masą - warstwa wyrównawcza 100 kg/m2, - istniejąca nawierzchnia bitumiczna do frezowania. Nawierzchnia drogi - poszerzenie: - warstwa ścieralna betonu asfaltowego gr. 5 cm, - siatka przeciwspękaniowa, - warstwa wiążąca betonu asfaltowego gr. 6 cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 100 kg/m2, - podbudowa z kruszywa łamanego dwuwarstwowo gr. 23 cm, (kruszywo łamane 0-31,5 mm gr. 8 cm), (kruszywo łamane 0-63,0 mm gr. 15 cm), - gruntocement o RM=5MPa gr. 10cm, Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego (analogicznie jak nawierzchnia jezdni). Odwodnienie Wody opadowe z drogi zostaną odprowadzone powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. Oznakowanie Nie planuje się zmian oznakowania pionowego. Nalży wykonać wymianę znaków i słupków. Technologia robót Przed przystąpieniem do realizacji robót nawierzchniowych należy rozebrać istniejącą nawierzchnię drogi kolidującą z przebiegiem drogi po przebudowie, dokonać wycinki drzew i krzewów. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie, zwracając szczególną uwagę na zagęszczenie podłoża co będzie mieć wpływ na nośność nawierzchni. Współczynnik zagęszczenia podłoża Is= 1,00. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, wykonując próbne przekopy, gdyż nie wyklucza się istnienia innych urządzeń podziemnych nie zaznaczonych na planie. Nadmiar ziemi z wykopów do wywozu wg wskazań Inwestora. Wykonawca ma obowiązek właściwego wytyczenia ulicy jak na projekcie zagospodarowania terenu. Technologia i sposób wykonania robót zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi (ST) na wykonanie poszczególnych rodzajów robót. D-M 00.00.00 Wymagania ogólne D-02.00.00 Roboty ziemne D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-04.01.01 Koryto D-04.02.01 Warstwy odsączające D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego w. wyrównawcza D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego w. ścieralna D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne Zagadnienia bhp i zalecenia ogólne Wszelkie prace należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje budowlane. Przy prowadzeniu prac obowiązują wszystkie przepisy BHP dotyczące robót budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. Teren prac budowlanych powinien zostać oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych w szczególności dzieci. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z całą dokumentacją projektową, przyszłym terenem budowy oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno-prawnymi. Bilans terenu - droga powiatowa nr 2310Z Powierzchnia drogi do przebudowy - 16 750,20m2 w tym poszerzenie - 5 457,70m2 Powierzchnia zjazdów do przebudowy - 266,10m2 Powierzchnia ogółem - 17016,30m2 1.2 ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 2311Z i 2310Z oraz drogi gminnej w m. Próchnowo" Roboty budowlane obejmują przebudowę dróg powiatowych klasy L nr 2311z i 2310z w miejscowości Próchnowo oraz części drogi gminnej (dz. nr 34). Droga powiatowa 2310z Bronikowo - Próchnowo - wykonanie z kruszywa łamanego poszerzenia istniejącej jezdni o szer. 3,50 (4,0) m do szerokości 5,50 m, strona prawa, - ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na konstrukcji istniejącej jezdni i poszerzeniu, - ułożenie nakładki z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni (5,50 m); grub. warstwy 5 i 6 cm, - regulacja rowów odwadniających, - pobocza obustronne, min. szerokość 1,0 m; pochylenie 6%, - odwodnienie powierzchniowe, do istniejących rowów odwadniających, - wymiana krawężników i nawierzchni chodników o szer. 1,5 m (z chodnikowych płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm), - wykonanie zjazdów na posesje i drogi gruntowe wg istniejącego stanu zagospodarowania, przy założeniach: - przekrój uliczny daszkowy; krawężniki wystające h=12 (10) cm, - pochylenie poprzeczne jezdni - 2%, - pochylenie poprzeczne chodników - 2% w kierunku jezdni, - odwodnienie - powierzchniowe do istniejących rowów odwodnieniowych. Droga powiatowa 2311z (m. Próchnowo) - regulacja konstrukcji nawierzchni w przekroju poprzecznym do szerokości 5,50 m, - ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem (strona prawa), - regulacja wysokościowa istniejącego wpustu deszczowego, - wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej i poszerzenia jezdni istniejącej - ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, - ułożenie nakładki z betonu asfaltowego, grubość warstwy 2 x 5 cm, - wykonanie prawostronnego chodnika o szer. 1,5 m z brukowej kostki betonowej grub./ 8 cm, - wykonanie zjazdów na posesje wg istniejącego stanu zagospodarowania, przy założeniach: - przekrój uliczny; krawężniki wystające h=12 (10) cm, - pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2-5 %, ze względu łuki poziome - o zmiennym ukierunkowaniu, - pochylenie poprzeczne chodnika - 2% w kierunku jezdni, - odwodnienie -zgodnie ze stanem istniejącym. Droga gminna, dz. nr 34 (m. Próchnowo) - regulacja konstrukcji nawierzchni w przekroju poprzecznym do szerokości 5,00 m, - ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem (strona prawa), - ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, - ułożenie nakładki z betonu asfaltowego, grubość warstwy 2 x 5 cm, - wykonanie prawostronnego chodnika o szer. 1,5 m z brukowej kostki betonowej grub/ 8 cm, - wykonanie zjazdów na posesje wg istniejącego stanu zagospodarowania, przy założeniach: - przekrój uliczny; krawężniki wystające h=12 (10) cm, - pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe 2 % - pochylenie poprzeczne chodnika - 2% w kierunku jezdni, - odwodnienie - powierzchniowe. Elementy informacyjne dla osób niepełnosprawnych Celem poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dla osób starszych niedowidzących, słabo widzących i niewidomych zastosowano elementy informacyjne w postaci płytek ostrzegawczych zlokalizowanych przy przejściach dla pieszych i przystanku autobusowym. Są to płytki z wypustkami okrągłymi (bąbelkowe) oraz płytki kierunkowe-ryflowane podłużne. Kolorystyka płytek ostrzegawczych - kolor żółty. Usytuowanie elementów ostrzegawczych wg załączonego rysunku. Konstrukcji nawierzchni Konstrukcja poszerzeń - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm - Warstwa wyrównawcza 100 kg/m2/ gr. 4 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 8 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 15 cm - Grunto-cement Rm = 5MPa -10 cm - Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm Na połączeniu z istniejącą nawierzchnią siatka o szer. 1,00m. Krawężniki, oporniki (klasa wytrzymałości na zginanie min. 2T): - należy wykonać krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100cm na ławie betonowej (C12/15), na wyokrągleniach krawędzi krawężniki łukowe. - opornik betonowy uliczny o wym. 12x25x100cm na ławie betonowej (C12/15) Wykończenie przy studniach w nawierzchni wykonać z kostki trapezowej. Nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa gr. 8cm ( kolor czerwony ) - podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm - podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm - podsypki piaskowej gr. 10 cm Nawierzchnia chodników - Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm - Grunto-cement Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm Konstrukcja nakładki - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm - Siatka przeciwspękaniowa - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm - Warstwa wyrównawcza 100 kg/m2/ gr. 4 cm - Istniejąca nawierzchnia do frezowania Technologia robót Przed przystąpieniem do realizacji robót nawierzchniowych należy: Wykonać rozbiórkę wszystkich elementów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Po wytyczaniu elementów należy sprawdzić rzędne wysokościowe, w przypadku różnic pomiędzy zagospodarowaniem istniejącym a projektowanym dokonać korekty rzędnych na miejscu, w porozumieniu z projektantem. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie, zwracając szczególną uwagę na zagęszczenie podłoża co będzie mieć wpływ na nośność nawierzchni. Współczynnik zagęszczenia podłoża Is= 1,00. Współczynnik zagęszczenia podbudowy Is= 0,98 Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, wykonując próbne przekopy, gdyż nie wyklucza się istnienia innych urządzeń podziemnych nie zaznaczonych na planie. Nadmiar ziemi z wykopów do wywozu wg wskazań Inwestora. Technologia i sposób wykonania robót zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi (ST) na wykonanie poszczególnych rodzajów robót. Odwodnienie Droga powiatowa 2310z Bronikowo - Próchnowo Wody opadowe odprowadzane będą do istniejących obustronnych trawiastych rowów przydrożnych, które zostaną wyprofilowane i oczyszczone. Ukształtowanie terenu nie umożliwia szybkiego odprowadzania wód deszczowych z obszaru pasa drogowego. Przekrój uliczny Spływ wód deszczowych w kierunku odcinka o przekroju drogowym (bezkrawężnikowym) i odprowadzenie ścieków do przydrożnych rowów. Droga powiatowa 2311z (m. Próchnowo) Odprowadzenie wód opadowych do istniejących odbiorników (rowów). Droga gminna (m. Próchnowo) Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na przydrożne tereny zielone. Organizacja ruchu Planuje się zmianę stałej organizacji ruchu - wg oddzielnego opracowania. Zagadnienia bhp i zalecenia ogólne Wszelkie prace należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Przy prowadzeniu prac obowiązują wszystkie przepisy BHP dotyczące robót budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. Teren budowy powinien zostać oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, użytkowników drogi w szczególności dzieci. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z całą dokumentacją projektową, przyszłym terenem budowy oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno- prawnymi. Zieleń Nie przewiduje się wycinki drzew. Po wykonaniu zagospodarowania przyległy teren należy wyrównać i osiać trawą. Bilans terenu DROGA NR 2310z POWIERZCHNIA DROGI - 4740,00 m2 POWIERZCHNIA CHODNIKÓW - 560,00 m2 POWIERZCHNIA ZJAZDÓW - 172,00 m2 DROGA NR 2311z POWIERZCHNIA DRÓG - 1604,00 m2 POWIERZCHNIA CHODNIKÓW - 405,00 m2 POWIERZCHNIA ZJAZDÓW - 55,00 m2 POWIERZCHNIA ZATOKI - 121,00 m2 DROGA GMINNA DZ. NR 34 POWIERZCHNIA DROGI - 1285,00 m2 POWIERZCHNIA CHODNIKÓW - 160,00 m2 POWIERZCHNIA ZJAZDÓW - 31,00 m2 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia drzew i krzewów zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca OS/5/2018 (GIŚ.6131.41.2018.AM) z dnia 05.11.2018 r. oraz decyzja GIŚ.6131.41.2018.AM z dnia 06.09.2019 r. Zamawiający uznaje za celowe dokonanie przez wykonawcę oględzin drogi celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem budowy oraz warunkami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia.2. Przedmiot zamówienia objęty dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyłączeniem czynności kierownika budowy lub kierownika robót oraz geodety, będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Wykonawca prowadził będzie dokumentację audiowizualną z wykonywania robót budowlanych w odstępach tygodniowych w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD - w ilości 2 egz.). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony za pomocą dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy)

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 617089-N-2019, IZ.272.28.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.powiatwalecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Powiat Wałecki (Starostwo Powiatowe w Wałczu), ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (Punkt Obsługi Interesanta).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-15, godzina: 11:15,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie, co najmniej 450.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, co najmniej dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane polegającą na budowie lub przebudowie drogi, o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł (brutto) każda robota budowlana
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej polega, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy, na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega wykonawca.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany formularz oferty (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 2 do SIWZ; oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, tj. grupy kapitanowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do SIWZ) - składane przez wykonawcę w termie 3 dni od dnia zamieszczania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi za wady obiektu 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii