Przetarg: Budowa placu zabaw

Przedmiot:

Budowa placu zabaw

Data zamieszczenia: 2019-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 42659
97-200 Tomaszów Mazowiecki
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
tel. 44 724 23 11, faks 44 724 43 59
admin@tomaszow-maz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach
1. Nazwa zamówienia: Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu zagospodarowania terenu z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu na budowę placu zabaw ze Starostwa Powiatowego. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony z uwagi na termin realizacji na dwa etapy, zgodnie z poniższym zakresem: ETAP 1: 1) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu na budowę placu zabaw ze Starostwa Powiatowego. 2) Wykonanie robót ziemnych pod budowę nawierzchni bezpiecznej placu zabaw oraz nawierzchni sportowej. ETAP 2: 1) Zakup dostawa i montaż urządzeń: - zestaw zabawowy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo oraz z tworzywa HDPE składający się z kilku zjeżdżalni, ścianek wspinaczkowych oraz podestów zadaszonych, - huśtawka stalowa ocynkowana malowana proszkowo składająca się z dwóch siedzisk płaskich o konstrukcji aluminiowej pokrytej gumą oraz z siedziska linowego z rdzeniem metalowym tzw. bocianie gniazdo, - sprężynowce pojedyncze ze stali ocynkowanej ogniowo i malowana proszkowo oraz z tworzywa HDPE - 2 szt., - ławka sprawnościowa typu wąż ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo oraz z tworzywa HDPE, - stojak z koszem do gry w koszykówkę, - stół betonowy do gry w ping-ponga. 2) Zakup dostawa i montaż elementów małej architektury: - ławka podwójna z oparciem ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo- 1 szt. , - ławka młodzieżowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo - 4 szt., - kosz na śmieci ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo - 2 szt., - stojak rowerowy typu U w nowoczesnym kształcie z elementem gumowym wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo - 2 szt., - tablica z regulaminem ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo - 1 szt. 3) Nawierzchnia pod urządzenia zabawowe z piasku w obrzeżu betonowym (o powierzchni 160m2). 4) Nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie przesiąkalnej ( o powierzchni 56 m2). 5) Wykonanie nawierzchni z kruszywa mineralnego w plastikowym obrzeżu ogrodowym. 6) Wykonanie nasadzeń w obrzeżu plastikowym ogrodowym : - Rozchodnik Okazały z gatunku ,,carl sedum spectabil" ( różowy) - 10 szt. - Rozchodnik z gatunku ,,star dust" ( biały) - 10 szt. - Rozchodnik z gatunku ,,desert black" o ciemnych purpurowych liściach - 10 szt. 7) Uporządkowanie terenu: - wygrabienie terenu zielonego z koszeniem i dosianiem trawy. 8) Budowa ogrodzenia niskiego wewnętrznego z panela lekkiego w kolorze czerwonym z furtką o łącznej dł. 40 mb

CPV: 45111230-9,34513000-9,45112710-5,45340000-2,45000000-7,45111200-0,77300000-0

Dokument nr: 618450-N-2019, WI.271.1.39.2019.ZP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=118770

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą należy opisać w następujący sposób: Budowa placu zabaw przy OSP w Nagórzycach. Nie otwierać przed: .............. r. godz. 12:00.
Adres:
Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz. - kancelaria ogólna- okienko podawcze

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-20, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Z uwagi na fakt, że zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne przedłożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie dokumentów (nie dotyczy oświadczenia o grupie kapitałowej) - nie wskazuje tym samym informacji o dokumentach, które powinni złożyć wykonawcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w związku z czym nie wymaga składania żadnych dokumentów w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty wykonawca dołącza: - oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: ? nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 1, oraz - formularz ofertowy, - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 2. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp - tj: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 2.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Wydłużony termin gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii