Przetarg: Izolacja ścian piwnic w budynku

Przedmiot:

Izolacja ścian piwnic w budynku

Data zamieszczenia: 2019-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych
ul.Bratnia 7
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
+48 71 798 91 27-28
biuro@procon.net.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Izolacja ścian piwnic w budynku
Izolacja ścian piwnic w budynku przy ul.Słonecznej 9-15 w Oleśnicy
zgodnie z dokumentacją przetargową. Zamawiający nie uwzględnia składania ofert częściowych.
5.Informacja o możliwości składania oferty wariantowej :
Zamawiający nie przyjmuje możliwości składania oferty wariantowej.

Otwarcie ofert: 11. Miejsce i termin otwarcia ofert :
Parter - Hall , ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica, 21 listopada 2019 r. godz. 9:30

Specyfikacja:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w pok.10 przy ul.Bratniej 7 w Oleśnicy lub
pobrać ze strony internetowej www.procon.net.pl

Składanie ofert:
10.Miejsce i termin składania ofert :
Sekretariat - Pok.201 ul.Bratnia 7, 56-400 Oleśnica , do dnia 21 Listopada 2019 r. godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania zamówienia :
do 30 czerwca 2020 r.

Wymagania:
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnej z SIWZ. Sposób dokonywania oceny
określa wspólnota mieszkaniowa.
8. Informacja na temat wadium :
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
Podstawowym kryterium oceny ofert jest najniższa cena za wykonanie przedmiotu przetargu.
Uwaga! Ostateczna akceptacja wyboru oferty dokonana zostanie przez wspólnotę mieszkaniową w
terminie do 28 lutego 2020r.
Wspólnota mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
12.Termin związania ofertą :
30 dni.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii