Przetarg: Konserwacja balkonu drewnianego i ściany

Przedmiot:

Konserwacja balkonu drewnianego i ściany

Data zamieszczenia: 2019-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik" w Brenniku
Brennik 24
59-243 Ruja
powiat: legnicki
tel. (76) 85 80 316, (76) 85 80 493, tel./fax (76) 85 80 298
arkadiusz.cielecki@dpsprzasnik.com
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ruja
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe II - konserwacja balkonu drewnianego i ściany

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik" w Brenniku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na prace konserwatorskie elementów drewnianych balkonu i ściany szachulcowej budynku mieszkalno-administracyjnego ,,A" DPS ,,Prząśnik" w Brenniku.
W ramach zamówienia:
a) oczyszczone będą ze starych powłok malarskich elementy drewniane balkonu i ściany szachulcowej;
b) wskazane w lit a) elementy zabezpieczone będą preparatami owado- i grzybobójczymi;
c) usunięte zostaną te elementy konstrukcji, które uległy całkowitej korozji biologicznej;
d) odtworzone zostaną uszkodzone elementy konstrukcji i ubytki wynikające z prac wskazanych w lit. c);
e) naprawiony zostanie zastrzał ściany, który uległ wypaczeniu;
f) wykonane zostaną nowe powłoki malarskie.

W związku z tym, że obiekt, którego dotyczą prace konserwatorskie jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, wykonanie ww. prac winno nastąpić zgodnie z warunkami pozwolenia wydanego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, którego kopia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest by pracami konserwatorskimi kierowała osoba posiadająca uprawnienia, o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.

Składanie ofert:
Ofertę na Formularzu oferty (stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania) należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2019 r. (piątek), do godz. 1400,w formie:
pisemnej (osobiście, listownie) na adres: DPS ,,Prząśnik",Brennik 24, 59-243 Ruja lub
w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: arkadiusz.cielecki@dpsprzasnik.com

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 06 grudnia 2019 r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii