Przetarg: Remont stropu w budynku

Przedmiot:

Remont stropu w budynku

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
tel (074) 842-37-41
org-adm@mzbwalbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: 500 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia: remont stropu w lokalu nr 14 w budynku przy
ul. Gen. Andersa 170-172 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 22.11.2019 r., godz. 11:00

Składanie ofert:
Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 22.11.2019 r., do godz. 10:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej

Wymagania:
Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w
języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej
www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy
11. Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
12. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej
pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia
którego konkurs dotyczy.
13. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą
rozpatrywane.
UWAGA !!!
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami
konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe. Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji robót opisanych w przedmiarze robót.
Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszą
być uwzględnione w jednostkowych cenach ryczałtowych istniejących pozycji przedmiaru
robót. Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z
dokumentacji technicznej dostępnej w BOK Biały Kamień ul. Gen. Andersa 165
w Wałbrzychu.
Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia
wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.
Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 500 zł na konto
87 1560 0013 2353 9857 8000 0001
i dołączenie potwierdzenia dokonania w/w wpłaty do składanej oferty. W tytule
wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Oferty nie
zawierające potwierdzenia dokonania wpłaty wadium nie będą brane pod uwagę
przy wyłanianiu Wykonawcy. W razie nie podpisania umowy przez Wykonawcę
z jego winy, wadium przepada.
Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.
5. Termin związania ofertą: 90 dni

Uwagi:
Termin związania ofertą: 90 dni

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10), e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii