Przetarg: Wykonanie rolet materiałowych w kasecie wraz z usługą montażu

Przedmiot:

Wykonanie rolet materiałowych w kasecie wraz z usługą montażu

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu
Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 3347378
apelc@gddkia.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie rolet materiałowych w kasecie wraz z usługą montażu w budynku Rejonu Wrocław

CPV: 39515400-9, 39515410-2, 39515440-1

Dokument nr: O.WR.D-3.2415.254.2019

Składanie ofert:
Formularz ofertowy wraz załącznikami należy przesyłać na adres (zgodnie z wyborem Wykonawcy:
a) e-mailem: apelc@gddkia.gov.pl lub
b) adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław - sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Ofertę należy składać w terminie godz. 09:00 dnia 20 listopada 2019 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2019 r.

Wymagania:
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8).
Planowany okres gwarancji: 3 lata.
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Inne dane:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny i unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów, albo złożone dokumenty zawierają błędy, do ich złożenia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Nie złożenie lub nie wyjaśnienie na wezwanie zamawiającego oświadczeń lub dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i/lub dokumentów do uzupełnienia brakujących oświadczeń i/lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie uzupełnienia w terminie brakujących oświadczeń i/lub dokumentów, Zamawiający dokona wyboru drugiego w kolejności wykonawcy z najniższą ceną, którego oferta spełnia warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty.
6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć Ofertę na jedno lub dwa lub więcej zadań zamówienia.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać następujące dokumenty i załączniki:
o Formularz Oferty (zgodny z załącznikiem nr 1);
o Formularz cenowy (zgodny z załącznikiem nr 2).
Ochrona danych osobowych:
Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail: kancelarla@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkla.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2Ó16 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Agnieszka Pelc - tel. 71 33 47 378

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii