Przetarg: Produkcja i dostawa koszy

Przedmiot:

Produkcja i dostawa koszy

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59
60-770 Poznań
powiat: Poznań
Telefon: 61 646 33 44
ztm@ztm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zaprasza do złożenia ofert na:
,,Produkcję i dostawę 100 sztuk koszy 37l/40l (KOS-02-HO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ) zgodnych z wytycznymi z katalogu Mebli Miejskich Poznania"
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami realizacji: Zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
3. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: Opisane w projekcie umowy ZTM.IE.5322.41.2019 oraz OPZ.

Dokument nr: PS-03/04-Z04, ZTM.IE.5322.41.2019

Składanie ofert:
Termin i forma złożenia oferty: (złożenie oferty w terminie do dnia 21.11.2019 r.
w Kancelarii Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, pok.021, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, czynnej w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem sprawy ZTM oraz opisem: ,,NIE OTWIERAĆ")

Wymagania:
4. Kryteria wybory Wykonawcy: najniższa cena/koszt realizacji zamówienia
6. Termin związania ofertą: 14 dni od otwarcia ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku
gdy:
- złożono kilka ofert o takiej samej cenie, albo takim samym bilansie ceny i innych kryteriów, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadziły do rozstrzygnięcia,
- cena najniższej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii