Przetarg: Zagospodarowanie otoczenia zbiornika

Przedmiot:

Zagospodarowanie otoczenia zbiornika

Data zamieszczenia: 2019-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobczyce
ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce
powiat: myślenicki
tel. 123 721 700, faks 122 712 993
ugim@dobczyce.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Dobczyce
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II
,,Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II" składające się z dwóch części: Część 1: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej - korty, które obejmuje budowę 3 kortów tenisowych i ścianki tenisowej oraz przebudowę budynku na zaplecze kortów. - postępowanie zakończone. Część 2: Modernizacja kąpieliska i budowa lodowiska

CPV: 45000000-7,71220000-6,45212140-9,45212212-5,45212211-8

Dokument nr: 623303-N-2019, RI.271.756.2019.ANSU

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.dobczyce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-02, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-02-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi się wykazać wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie/przebudowie jednego basenu o powierzchni minimum 200 m2 lustra wody, o wartości minimum 1 000 000,00 zł netto. Osoba do pełnienia funkcji Kierownika Budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, oraz posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych budowy lub przebudowy jednego obiektu sportowego o wartości minimum 400 000,00 zł netto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zgodnie z wykazem robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone sporządzonym na załączniku nr 6 do SIWZ, Wykonawca dostarczy dowody Wykonawca zgodnie z wykazem musi się wykazać osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony wg załącznika nr 7 do specyfikacji wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dostarczy uprawnienia Kierownika Budowy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony załącznik Oferta nr 1; 2) Potwierdzenie wniesienia wadium; 3) szczegółowe wyliczenie wartości na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, załącznik nr 1A z którego kwotę należy przenieść do załącznika Nr 1; 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie: a) do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) do dostarczenia kserokopii uprawnień Kierownika Robót/Budowy, c) do dostarczenia listy uprawnionych do nadzoru nad branżami wraz z kserokopiami uprawnień. d) do dostarczenia umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, w zakresie ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż ubezpieczenie na jedno i wszystkie zdarzenia, a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane z sumą ubezpieczenia nie niższą niż kwota oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii