Przetarg: Wykonanie robót utrzymaniowych w zakresie remontu odwodnienia i nawierzchni z kostki...

Przedmiot:

Wykonanie robót utrzymaniowych w zakresie remontu odwodnienia i nawierzchni z kostki brukowej na drogach

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Gdańska 29
83-034 Trąbki Wielkie
powiat: gdański
tel. 58 303 66 00 wew. 103
gdansk@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Trąbki Wielkie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie robót utrzymaniowych w zakresie remontu odwodnienia i nawierzchni z kostki brukowej
na drogach wojewódzkich RDW w Gdańsku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego wniosku

CPV: 45.23.24.51-8, 45.23.31.42-6

Dokument nr: RDG.2460.33.2019.BS

Składanie ofert:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Sekretariacie lub innym miejscu wskazanym-w
zaproszeniu)
w siedzibie Zamawiającego, tj. Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Gdańska 29,
83 - 034 Trąbki Wielkie
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego,
w terminie do dnia: 22.11.2019 r. do godz. 14:45
Ofertę składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno
być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy
adres, oraz opisane:
,,Oferta na - Wykonanie robót utrzymaniowych w zakresie remontu odwodnienia i nawierzchni z
kostki brukowej na drogach wojewódzkich RDW w Gdańsku"
i
Nie otwierać przed dniem 22.11.2019 r, godz. 15:00.
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych
wymagań będą obciążały Wykonawcę.
UWAGA: NIE SKŁADAĆ OFERT DO SEKRETARIATU ZDW w GDAŃSKU.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
określonym w umowie i opisie przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż do 16 grudnia 2019 r.

Wymagania:
Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%
4. Zamawiający wykluczy z udziały w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn lezących po jego
stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego
zamówienia.
6. Jeżeli cena złożonej oferty (lub jej istotne składowe) będzie Wydawać się Zamawiającemu rażąco
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie jego wątpliwości, co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień
odnośnie ceny złożonej oferty (lub jej istotnych składowych).
7. Istotne warunki zamówienia:
Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia
oraz inne nie przewidziane przez Zamawiającego na etapie tworzenia zapytania ofertowego w oparciu o
informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i/lub wzór umowy.
11. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego (zakładka ,,Archiwum") i na tablicy ogłoszeń.
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,KODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul.
Mostowa 11 a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@zdwgdansk.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzjelenia
zamówienia publicznego na: ,,Wykonanie robót utrzymaniowych w zakresie remontu odwodnienia i
nawierzchni z kostki brukowej na drogach wojewódzkich RDW w Gdańsku"
(znak sprawy: RDG.2460.33.2019.BS).
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących związany jest
z udziałem w przedmiotowym postępowaniu.
5) Pana/Pani dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą
być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające
dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów,
zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) Administrator danych informuje o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie
do przenoszenia danych, jak również prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie
oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Kontakt:
Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Bogusław Szulc, tel. 58 303 66 00 wew. 103

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii