Przetarg: Wykonanie robót budowlano-montażowych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlano-montażowych

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z siedzibą w Białymstoku
Elektryczna 13
15-950 Białystok
powiat: Białystok
(858)740 5105
arkadiusz.wasilewski@pgedystrybucja.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zakupu
2.1. Określenie przedmiotu zakupu: Wykonanie robót budowlano-montażowych w branży elektroenergetycznej na terenie działania PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
OGŁOSZENIE O ZAKUPIE REALIZOWANYM NA PODSTAWIE PROCEDURY ZAKUPÓW PGE DYSTRYBUCJA S.A.
(PROC 30031/C)

Dokument nr: PROC 30031/C, LZA/405/2019

Specyfikacja:
Przedmiotowe postępowanie zakupowe prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A., z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. (dokumenty dostępne na stronie: https://pgedystrybucja.pl/przetargi).
Nazwa postępowania: Wykonanie robót budowlano-montażowych w branży
elektroenergetycznej na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Składanie ofert:
6. Składanie ofert
6.1. Termin składania ofert: do dnia 02.12.2019 r., godzina: 10:00
6.2. Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku

Miejsce i termin realizacji:
2.2. Termin realizacji zakupu: do 04.06.2020 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ
4. Informacje dotyczące oceny ofert
4.1. Kryteria oceny ofert: zgodnie z pkt 12 SIWZ.
5. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
5.1. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z pkt 3.3 SIWZ.
5.2. Imię i nazwisko oraz adres mailowy i telefon do osoby uprawnionej do udzielania informacji:
Arkadiusz Wasilewski, Wydział Zamówień Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A., tel.: 85 740 52 37, e-mail: arkadiusz.wasilewski@pgedystrybucja.pl.
Wykonawcy nie są uprawnieni do kontaktowania się w sprawie przedmiotowego postępowania zakupowego w trakcie jego trwania z innymi osobami poza wskazanymi do kontaktu powyżej.
6. Składanie ofert
6.1. Termin składania ofert: do dnia 02.12.2019 r., godzina: 10:00
6.2. Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku
7. Informacje dodatkowe
7.1. Termin związania ofertą: 60 dni.
7.2. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium zgodnie z pkt 18 SIWZ.
7.3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 24 SIWZ.
7.4. Zastosowanie aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej.
7.5. Zastosowanie negocjacji handlowych: Zamawiający nie przeprowadzi negocjacji handlowych.
7. Informacje dodatkowe
7.1. Termin związania ofertą: 60 dni.
7.2. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium zgodnie z pkt 18 SIWZ.
7.3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 24 SIWZ.
5. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
5.1. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z pkt 3.3 SIWZ.
5.2. Imię i nazwisko oraz adres mailowy i telefon do osoby uprawnionej do udzielania informacji:
Arkadiusz Wasilewski, Wydział Zamówień Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A., tel.: 85 740 52 37, e-mail: arkadiusz.wasilewski@pgedystrybucja.pl.
Wykonawcy nie są uprawnieni do kontaktowania się w sprawie przedmiotowego postępowania zakupowego w trakcie jego trwania z innymi osobami poza wskazanymi do kontaktu powyżej.
3.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
4. Informacje dotyczące oceny ofert
3. Wymagania dotyczące Wykonawców
3.1. Przesłanki wykluczenia Wykonawców: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Uwagi:
7.4. Zastosowanie aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej.
7.5. Zastosowanie negocjacji handlowych: Zamawiający nie przeprowadzi negocjacji handlowych.
4.1. Kryteria oceny ofert: zgodnie z pkt 12 SIWZ.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
1. Zamawiający
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, wysokość kapitału zakładowego: 9 729 424 160,00 zł - w całości wpłacony; w imieniu której postępowanie zakupowe prowadzi:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii