Przetarg: Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw

Data zamieszczenia: 2019-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Projektant" w Rzeszowie
ul. Odrzykońska 4
35-061 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Telefon całodobowy (24h): 17 717 50 03 Telefon: 17 859 29 14, tel. 17 85 92 914.
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw znajdujących się
w zasobach SM ,,PROJEKTANT" w Rzeszowie. Szczegółowy opis zamówienia określa
załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia 04.12.2019 r. do godz. 1400, Rzeszów, ul. Słoneczna 2, pokój nr 8 (sekretariat).
Oferty należy składać najpóźniej do dnia 04.12.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,PROJEKTANT", ul. Słoneczna 2 35-061 Rzeszów, pokój nr 8, w zamkniętej
i opieczętowanej kopercie z opisem czego dotyczy. Na odwrocie koperty należy podać nazwę
i adres Oferenta. Dotrzymanie w/w terminu dotyczy także ofert składanych drogą pocztową.

Wymagania:
3. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. Każdy oferent może
złożyć jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać kwotę brutto za przedmiot zamówienia w rozbiciu na poszczególne
urządzenia zabawowe. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.
4. Do oferty należy dołączyć:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej (KRS lub CEIDG),
o aktualną polisę OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z dowodem jej
opłacenia,
o oświadczenie, że prace objęte zamówieniem Oferent wykona przy użyciu własnych
środków,
o certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z PN,
o dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesja, zezwolenie lub licencja,
o okres gwarancji.
5. Kryteria i sposoby oceny ofert:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy złożą ofertę ważną. Zamawiający
dokona wyboru oferty z ofert ważnych. Złożoną ofertę uznaje się za nieważną i dalej się nie
rozpatruje w przypadku gdy oferent:
- złożył ofertę po terminie,
- sporządził ofertę niezgodnie ze Specyfikacją,
- nie dostarczył dokumentów opisanych w pkt. 4.,
- w ciągu ostatnich trzech lat wyrządził szkodę na rzecz Spółdzielni bądź nie dotrzymał
zawartych umów,
- jest w stanie upadłości bądź wszczęto wobec niego postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i im
przypisze znaczenie określone procentami:
- cena oferty - 100%.
6. Termin realizacji zamówienia:
maj 2020 r.
7. Cena oferty:
Formą wynagrodzenia za przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone
w drodze przetargu. W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić wszelkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (materiały, transport, przygotowanie terenu,
montaż, zabezpieczenie terenu na czas wykonywania robót zgodnie z przepisami BHP,
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót). Płatność nastąpi po zakończeniu całości robót.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów złożenia uściślenia
szczegółów zawartych w ofercie.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Oferentami
z zastrzeżeniem, że cena z negocjacji nie może być wyższa od ceny złożonej w ofercie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, jak również do
odstąpienia względnie unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt:
9. Kontakt z Oferentami:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pan Damian Komisarz i Pan Jerzy Pietrzak
tel. 17 85 92 914.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii