Przetarg: Budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej

Przedmiot:

Budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej

Data zamieszczenia: 2019-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o
ul. L. Lisa-Kuli 13A
35-021 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. (17) 85 36 021
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę wewnętrznej instalacji ciepłej
wody użytkowej ( bez układów mieszających ) . Przygotowanie pomieszczenia węzła c.c.w.u. ,
przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Hetmańskiej 16 w Rzeszowie.

Dokument nr: 84 / 2019

Otwarcie ofert: V. Otwarcie ofert: 12 grudnia 2019 r. o godz. 1215 - świetlica MZBM p. 28

Składanie ofert:
IV. Termin składania ofert: do 12 grudnia 2019 r. do godz.1200 - sekretariat MZBM p.15

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji : 3 miesiące od podpisania umowy

Wymagania:
Podstawą przygotowania ofert jest przedmiar robót i projekt, który jest załącznikiem
zaproszenia. Zaleca się, aby wykonawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty. Zamawiający na życzenie wykonawca umożliwi
przeprowadzenie wizji lokalnej.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz stosowania upustów.
Wymagana gwarancja: min. 5 lat
VI. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Do oferty należy dołączyć:
1.Kopię uprawnień budowlanych specjalności instalacje sanitarne osoby kierującej robotami oraz
kopię zaświadczenia, że osoba ta jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
2. Kosztorys ofertowy szczegółowy
Dokumenty złożone w formie kserokopii mają być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę, przy imiennej pieczątce lub czytelny podpis przy pieczątce firmy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
uwierzytelnioną kserokopię opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
przedmiotowe zamówienie. Opłaconą polisę Wykonawca zobowiązany jest posiadać do końca
okresu trwania umowy.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy,
że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Miejski Zarząd
Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Rzeszowie. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. L. Lisa-Kuli
13A, 35-025 Rzeszów. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z zawarciem i obsługą umów,
jak również utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek
niezbędne do zawarcia umowy i utrzymywania relacji biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest
fakt zawarcia umowy oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pana/Pani dane osobowe będą
przechowywane maksymalnie w okresach do 5 lub 6 lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości). Pani/Pana
dane osobowe przekazywać będziemy do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy
przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z
przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu
ochrony danych osobowych. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Kontakt:
II. Wyjaśnień n.t. zamówienia udzielają :
Jerzy Podroużek tel. 17 85-48-752 - w sprawach merytorycznych
Agnieszka Łyszczarz tel. 17 86-14-747 - w sprawach proceduralnych

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii