Przetarg: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego

Data zamieszczenia: 2019-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. +48 71 372 51 50/-51/-53, +48 71 343 56 43, fax71/ 372-51-59
przetargi@mnwr.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Muzeum Narodowego we
Wrocławiu i oddziałów
1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza Wykonawcę do wyceny zamówienia
wyspecyfikowanego w załączniku nr 3 do Zapytania - Opisie przedmiotu zamówienia,

Składanie ofert:
W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie
formularza (załącznik nr 2 ) oraz przesłanie faksem na numer 71/ 372-51-59, pocztą na adres:
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5 lub e-mailem
na adres: przetargi@mnwr.pl lub złożenie osobiście w sekretariacie muzeum najpóźniej
do dnia
9 grudnia 2019 r.

Miejsce i termin realizacji:
2. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.12.2019 r.

Wymagania:
3. Wycena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego
w niniejszym zaproszeniu i uwzględniać wszystkie niezbędne do jego realizacji koszty, w tym
min. te, związane z transportem, rozładunkiem i złożeniem w magazynie Muzeum
Narodowego we Wrocławiu przy pi. Powstańców Warszawy 5.
4. Warunki realizacji zamówienia podano w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do
Zapytania.
5. Wycenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. z dokładnością do 1 grosza.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii