Przetarg: WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH

Przedmiot:

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH

Data zamieszczenia: 2019-12-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,BAZA" Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
ul. Łąkowa 35/38
80-769 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58-305-78-28 tel./fax 58-324-88-25
bazaewa@wp.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/REW/2019/BAZA

NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu elewacji frontowej, docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej budynku mieszkalnego przy ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku.
3. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu elewacji frontowej z przebudową schodów wejściowych, docieplenia ścian zewnętrznych oficyn i wnętrza podwórzowego, izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej piwnic w budynku mieszkalnym znajdującym się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków przy ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku,
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera ,, Projekt budowlany elewacji frontowej, docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej w budynku mieszkalnym przy ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku,
stanowiący załącznik nr 1 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający posiada decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku znak pisma BMKZ.4125.31.2019.SG z dnia 08-02-2019 roku, oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową Dolna Brama 7 w Gdańsku zgłoszenia z dnia 11-06-2019 roku nr rej. WUiA-VI.6743.581-3.2019.OZ.124034 dotyczącego zamiaru wykonania remontu elewacji frontowej, docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej budynku wielorodzinnego przy ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku, działka nr 226/15 obr. 0099 ,które stanowią załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

CPV: 45453000-7, 45320000-6

Dokument nr: 01/REW/2019/BAZA

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie biura Zarządcy: ,,BAZA" Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami, ul. Łąkowa 35/38 80 - 769 Gdańsk
2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem ,,Oferta do zapytania ofertowego nr 01/REW/2019/BAZA."
3. Termin składania ofert do dnia 31 grudnia 2019 roku do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
I. Termin realizacji umowy:
14 tygodni od podpisania umowy.

Wymagania:
4. Warunki Zamawiającego
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zakończonych do dnia złożenia oferty realizacji polegających na wykonaniu remontów elewacji, izolacji przeciwwilgociowej budynków
znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynków będących zabytkami.
b) Lista (wraz z załącznikami) wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej.
c) posiadają opłaconą polisę OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 100 000 PLN (słownie: Sto tysięcy złotych)
II. Warunki Zmiany umowy -
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;
c) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji BMKZ.4125.31.2019.SG z dnia 08-02-2019.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy dotyczące kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 5 - projekt umowy.
III. Kryteria oceny oferty
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
cena całkowita - 90
gwarancja - 10
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:
o cena całkowita brutto
KC - kryterium ceny
KC = CM/Cx90(waga)
CM - najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C - cena brutto w PLN analizowanej oferty
o gwarancja
KG - kryterium gwarancji
KG=G/GMx10(waga)
GM - najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące G - termin gwarancji analizowanej oferty, nie mniej niż 36 miesięcy ,jednak nie więcej niż 72 miesiące
1. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub określi termin niższy niż 36 miesięcy ,zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie. W przypadku udzielenia gwarancji na okres dłuższy niż 72 miesiące do oceny przyjęta zostanie wielkość 72 miesiące.
2. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji.
IV. Sposób przygotowania oraz badania ofert:
1. Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, określające jego zakres, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Kserokopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielające pełnomocnictwa lub złożona w formie odpisu potwierdzonego notarialnie.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień
VI. Informacje dodatkowe:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronach internetowych: www.baza.gda.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.brg.gda.pl w zakładce ,,Zamówienia publiczne - Partnerzy rewitalizacji"
2. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
5. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę elewacji zgodnie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków lub innych decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią nowe fakty i okoliczności.
6. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 6 niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku
ul. Dolna Brama 7 80-769 Gdańsk
NIP 583-27-21-505

Kontakt:
VII. Osoba uprawniona do kontaktu:
Mirela Brzozowska 58-305-78-28 tel./fax 58-324-88-25
mail: bazaewa@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii