Przetarg: Dostawa wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2020-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Socjalna "Feniks"
ul. Staromiejska 29
78-200 Białogard
powiat: białogardzki
696794827
biuro@opieka-feniks.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6165
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Białogard
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rewitalizacja budynku przy Ul. Szczecińskiej 6 w Karlinie - przebudowa obiektu na cele związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych"

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotowy projekt obejmuje rewitalizację nieruchomości przy Ul. Szczecińskiej 6 w Karlinie, w tym:
DOSTAWA i montaż wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie wynikająca z realizacji zadania przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego oraz innych niemieszkalnych budynków na działce nr 174 przy ulicy Szczecińskiej 6 w Karlinie na Zakład Aktywności Zawodowej, obejmująca remont i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową i montażem urządzeń instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.
Część A - meble i wyposażenie pomieszczeń administracyjno-biurowych
Część B - Platforma kabinowa.
Część C - Wyposażenie technologiczne
Część D - Sprzęt komputerowy i drukarki
Okres gwarancji
24

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Część B - Platforma kabinowa.
Okres gwarancji
24

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Część C - Wyposażenie technologiczne
Okres gwarancji
24

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Część D - Sprzęt komputerowy i drukarki
Okres gwarancji
24

CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30232100-5, 38653400-1, 39100000-3, 39713200-5, 42416100-6, 42416100-6, 39713210-8, 30213000-5

Dokument nr: 2020-4564-6165, 2/9.3/2020

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-09-25

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2020-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
białogardzki
Gmina
Karlino
Miejscowość
Karlino

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
białogardzki
Gmina
Karlino
Miejscowość
Karlino

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
białogardzki
Gmina
Karlino
Miejscowość
Karlino

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
białogardzki
Gmina
Karlino
Miejscowość
Karlino

Wymagania:
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.09.03.00-32-0091/19 - Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 6 w Karlinie - przebudowa obiektu na cele związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
Zamówienia uzupełniające
nie
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu płatności;
c) zmiany terminu realizacji umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
posiadają udokumentowane doświadczenie - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizowanych co najmniej trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zapytania (maszyny/urządzenia/wyposażenie).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone maszyny/urządzenia/wyposażenie w ramach danej części zamówienia.
Dostawa
Meble
Opis
Część A - meble i wyposażenie pomieszczeń administracyjno-biurowych
Okres gwarancji
24
Kody CPV
39100000-3 Meble
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
białogardzki
Gmina
Karlino
Miejscowość
Karlino

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2020-09-17
Data ostatniej zmiany
2020-09-17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena netto / cena badanej oferty netto za dostawę danej części przedmiotu zamówienia) x 70 punktów
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 70
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja:
a) 0 p. - Wykonawca udzieli 24 mies. gwarancji
b) 10 p. - udzieli gwarancji w przedziale 25 do 30 mies.
c) 20 p. - Wykonawca udzieli gwarancji w przedziale 30 do 36 mies.
d) 30 p. - Wykonawca udzieli gwarancji na 37 i więcej miesięcy

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena netto / cena badanej oferty netto za dostawę danej części przedmiotu zamówienia) x 70 punktów
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 70
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja:
a) 0 p. - Wykonawca udzieli 24 mies. gwarancji
b) 10 p. - udzieli gwarancji w przedziale 25 do 30 mies.
c) 20 p. - Wykonawca udzieli gwarancji w przedziale 30 do 36 mies.
d) 30 p. - Wykonawca udzieli gwarancji na 37 i więcej miesięcy

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium Cena zostanie obliczone wg wzoru: najniższa zaproponowana cena netto / cena badanej oferty netto za dostawę danej części przedmiotu zamówienia) x 70 punktów Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 70
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja:
a) 0 p. - Wykonawca udzieli 24 mies. gwarancji
b) 10 p. - udzieli gwarancji w przedziale 25 do 30 mies.
c) 20 p. - Wykonawca udzieli gwarancji w przedziale 30 do 36 mies.
d) 30 p. - Wykonawca udzieli gwarancji na 37 i więcej miesięcy

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium Cena zostanie obliczone wg wzoru: najniższa zaproponowana cena netto / cena badanej oferty netto za dostawę danej części przedmiotu zamówienia) x 70 punktów Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 70
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja:
a) 0 p. - Wykonawca udzieli 24 mies. gwarancji
b) 10 p. - udzieli gwarancji w przedziale 25 do 30 mies.
c) 20 p. - Wykonawca udzieli gwarancji w przedziale 30 do 36 mies.
d) 30 p. - Wykonawca udzieli gwarancji na 37 i więcej miesięcy

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Lidia Cesarz
tel.: 696794827
e-mail: biuro@opieka-feniks.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii