Przetarg: Dostawa maszyn - silosy i odpylanie

Przedmiot:

Dostawa maszyn - silosy i odpylanie

Data zamieszczenia: 2020-10-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: P.P.H.U. "GEORGE" Małgorzata Kuzak
Marcinkowice 351
33-393 Marcinkowice
powiat: nowosądecki
604 207 034
wkuzak@george.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14269
Województwo: małopolskie
Miasto: Marcinkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020 z dnia: 28.10.2020 r. na dostawę maszyn - silosy i odpylanie

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020 z dnia: 28.10.2020 r. na dostawę maszyn - silosy i odpylanie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn - silosy i odpylanie, tj. kompletnej instalacji odpylającej według poniższych parametrów.
1. Filtr podciśnieniowy:
o wydajność nie mniejsza niż 90.000 m3/h
o nowoczesny Filtr Modułowy
o jeden moduł filtracyjny (możliwość w przyszłości dołączenia kolejnych)
o Filtr wyposażony w element rozprężno-separujący wraz ze śluzą łopatkową (celkową bezciśnieniową), działający na zasadzie cyklonu co pozwala na skuteczne, wstępne wytrącanie większości zanieczyszczeń - odciążając w ten sposób worki filtracyjne. Śluza znajdować się będzie pod cyklonem nad kotłownią. Dodatkowo filtr będzie wyposażony w separator magnetyczny na instalacji transportowej oraz mieszalnik trocin w silosie.
2. Szafa sterownicza - z falownikiem około 22 kW i przetwornikiem ciśnień, z planem podłączenia do sterowania i kontrolowania pracy - Sterowanie pracą wentylatorów - w systemie kaskadowym, sterownik automatycznej regeneracji pneumatyczno-mechanicznej filtra, sterowanie praca klap ppoż., sterowanie śluzy celkowej.
3. Wentylatory transportowe z maszyn do filtra - pracujące w systemie kaskadowym, objętościowe natężenie przepływu powietrza: nie mniejsza niż 75.000m3/h przy 2800 Pa. Moc dopasowana do wydajności.
4. Kompletna instalacja odciągowa do maszyn - rury, kształtki, opaski ze specjalnym uszczelniaczem, obejmy, materiał mocujący i system zawiesi do instalacji rurowej i zasuwy ręczne/łańcuchowe. Elementy instalacji oraz sposób ich montażu gwarantuje bezpieczeństwo chroniąc przed wystąpieniem przebić elektrycznych pracujących maszyn.
5. Instalacja powrotu powietrza - (1480mm x 710mm) x minimum 3 wyjścia z filtra, instalacja pozwalająca doprowadzić oczyszczone powietrze z powrotem do hali bez utraty ciepła w hali. Instalacja składająca się z kanałów, kształtek, klapy przeciwpożarowej oraz klapy zima/lato, tłumik hałasu.

CPV: 31213300-5, 39717100-2, 42514000-2, 42955000-5, 44162000-3

Dokument nr: 2020-9090-14269

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-11-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2020-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
nowosądecki
Gmina
Chełmiec
Miejscowość
Marcinkowice

Wymagania:
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.03.05-12-0092/19 - Wzmocnienie konkurencyjności firmy PPHU GEORGE i jej produktów poprzez opracowanie i wdrożenie nowej strategii wzorniczej
Warunki zmiany umowy
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY:
Od daty podpisania umowy z Zamawiającym maksymalnie do dnia 31.05.2020r.
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zlecenia, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji niniejszego Zapytania ofertowego, w tym w przypadku zmiany okresu kwalifikowalności wydatków, wskazanego w Umowie dofinansowania projektu. Zmiana terminu realizacji zlecenia wymaga zgody obu stron umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2020-10-28
Data ostatniej zmiany
2020-10-28

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:
C = (C min: C n) x 80 pkt
gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nieodrzuconych
C n - wartość zamówienia netto ocenianej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji
Wartość punktowa kryterium termin realizacji będzie wyliczane według:
R = (R min : R n) x 20 pkt
gdzie:
R n - termin realizacji (liczba pełnych dni kalendarzowych liczona od dnia podpisania umowy) w ocenianej ofercie
R min -najkrótszy termin realizacji spośród ofert nieodrzuconych

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Wojciech Kuzak
tel.: 604 207 034
e-mail: wkuzak@george.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii