Przetarg: Usługi montażu, serwisu i demontażu elementów oświetlenia świątecznego

Przedmiot:

Usługi montażu, serwisu i demontażu elementów oświetlenia świątecznego

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
powiat: gdański
https://platformazakupowa.pl/transakcja/390843
Województwo: pomorskie
Miasto: Pruszcz Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi montażu, serwisu i demontażu elementów oświetlenia świątecznego - słupy Energa Operator
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:
Zadanie nr 1: Montaż dekoracji świątecznych
Zadanie nr 2: Demontaż dekoracji świątecznych
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, na każde zadanie osobno.
3. Opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1.
III. Termin realizacji zamówienia:
1) Część I - montaż elementów oświetlenia świątecznego:
a) niewymagających uprzedniej naprawy - od 30.11.2020 do 06.12.2020r.
b) wymagających uprzedniej naprawy - nie później niż do dnia 24.12.2020r.
2) Część II - demontaż elementów oświetlenia świątecznego - od 01.02.2021 do 07.02.2021r.
IV. Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Łączna kwota wynagrodzenia zadania nr 1 i zadania nr 2: Cena - 100%
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć z podziałem na zadania.
2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę łączną wartości brutto przedmiotu zamówienia (sumę wartości zadania nr 1 i zadania nr 2).
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej Open Nexus.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert - do ........2020r. do godz. 9:00.
3. Oferty złożone w inny sposób lub po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
VII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z późn. zm.).
VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:
Michał Waga tel. 58 692 94 82
e-mail: mwaga@pruszczgdanski.pl
Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
Zał. nr 2 - formularz ofertowy,
Zał. nr 3 - projekt umowy
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Przedmiot zamówienia
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 komplet montaż/demontaż 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Zakątek 1
83-000, Juszkowo

Dokument nr: ID 390843

Składanie ofert:
Składanie: 04-11-2020 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie ,,Usługi montażu, serwisu i demontażu elementów oświetlenia świątecznego - słupy Energa Operator"
I. Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2020

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii