Przetarg: Wymiana uszkodzonych w wyniku awarii oraz zdarzeń losowych urządzeń oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Wymiana uszkodzonych w wyniku awarii oraz zdarzeń losowych urządzeń oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
powiat: zgorzelecki
tel. 0-75 77 56 988, faks 075 77 56 988
urzad@zgorzelec.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zgorzelec
Wadium: 9.890,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana uszkodzonych w wyniku awarii oraz zdarzeń losowych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelec w latach 2021-2022
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, uszkodzonych w wyniku awarii, wypadków komunikacyjnych, dewastacji oraz innych zdarzeń losowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: wymianę opraw, wysięgników, słupów, fundamentów, przewodów zasilających, szaf oświetlenia drogowego, zegarów astronomicznych. 2) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia sukcesywnie, według bieżących potrzeb, na podstawie zleceń przekazywanych w formie pisemnej, zawierających w szczególności rodzaj i zakres robót do wykonania, ich lokalizację oraz termin wykonania. 3) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do demontażu uszkodzonych urządzeń oświetlenia drogowego oraz montażu w ich miejsce nowych. Wymiana wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego obejmuje także wykonanie prac przyłączeniowych i instalacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotowych urządzeń. 4) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ w skład, której wchodzą: a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, b) Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, c) przedmiar robót. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ppkt 4 niniejszego punktu stanowią dokumenty, które wraz z umową (projektem umowy) należy rozpatrywać łącznie. Ww. dokumenty wzajemnie się uzupełniają. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte w powyższych dokumentach winny być traktowane tak, jakby były użyte w każdym z wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia. 6) Rozwiązania równoważne: a) W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostaną znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami ,,lub równoważne". b) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; c) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane zostały wskazania dotyczące określonej marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń, jako przykładowych i pomocniczych. d) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót budowlanych zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt 4 niniejszego Rozdziału oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentach niniejszego postępowania. e) Opis oferowanych rozwiązań równoważnych winien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy i jednoznaczny, aby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 3. Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców - zgodnie z treścią Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę - wszystkich osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót w zakresie budownictwa, tj. prace fizyczne pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wskazanym - polegające na: a) przygotowaniu zaplecza budowy, b) wykonywaniu robót elektrycznych i ogólnobudowlanych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających z zakresu robót budowlanych (pkt 4 ppkt 1 rozdziału IV SIWZ); c) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie, tj.: przenoszenie materiałów budowlanych, sprzątanie terenu budowy. Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac - zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 2) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące ww. czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 3) W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie (własne lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. 4) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ. 5. Okres gwarancji: 1) Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamówienia materiały i urządzenia wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy. 2) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania każdego protokołu odbioru z klauzulą ,,odbieram". 3) Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty. 4) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamówienia materiały i urządzenia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert - w przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż minimalny wymagany, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIII SIWZ

CPV: 45316110-9

Dokument nr: 603840-N-2020, WZP.271.1.20.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, tj. w oryginale, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Urząd Miasta Zgorzelec, Punkt Obsługi Interesanta, Ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-16, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.: 1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie oświetlenia drogowego lub parkowego o wartości min. 400.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie robót wartość wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego postępowania. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ oraz - wykaz robót budowlanych, o którym mowa w rozdziale VI SIWZ, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 2) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia, tj.: jedną osobą - pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca winien wykazać się osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane - osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, że w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ. W przypadku osób, posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP, w tym obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz pozostałych przepisów ww. ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ oraz - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ. Dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wymienione w pkt 1-2; 4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wymienione w pkt 1-2; 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi Formularz Nr 4 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat odpowiednio ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Formularz Nr 4A do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ (w formie oryginału); 2) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy - Formularz Nr 1A do SIWZ (w formie oryginału); 3) pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami pkt 12 ppkt 2-3 Rozdziału X SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców. UWAGA! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Okres gwarancji (G) 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii