Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2020-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
powiat: bielski
33 827 28 10, 33 827 28 09, 33 827 28 00
anna.omasta@ug.porabka.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Porąbka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE SOŁECTWA CZANIEC
WZDŁUŻ ULICY BUKOWEJ - GMINA PORĄBKA
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.
Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy
oświetlenia ulicznego w Czańcu wzdłuż ulicy Bukowej.
W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty:
1) Budowa stanowisk słupowych:
a) montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 10 kg - 9 szt.
2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Budowa sieci oświetlenia ulicznego :
montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych,
mechaniczne i ręczne kopanie rowów dla sieci kablowych w gruncie kat. III-IV,
ułożenie linii kablowej w rurach osłonowych,
zasypanie wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych na wjazdach - nawierzchnia z kostki betonowej,
przewierty mechaniczne dla rury o średnicy do 100 mm pod obiektami,
odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych z asfaltu lanego.
3) Zabudowa opraw oświetleniowych:1
a) montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - 9 szt.
b) wciąganie przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe
i wysięgnik przy wysokości latarni do 7 m,
1c) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 9 szt.
d) podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żył do
bolce.
2,5
4) Wykonanie uziemienia linii napowietrznej:
a) przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka
mm2),
b) mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gr. kat. III.
mm2
o
pod
zaciski
przekroju
do
lub
120
5) Pomiary odbiorcze.
6) Dopuszczenie do prac przez RD, nadzór gazowni.
7) Obsługa geodezyjna (w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).
3.
Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie technicznym budowy oświetlenia w Czańcu
oraz w przedmiarze robót, a warunki wykonania i odbioru robót zawiera Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej ST lub STWiOR) - wymienione dokumenty
stanowią łącznie załączniki nr 1 do Zaproszenia (tzw. dokumentacja techniczna).
4. Sporządzona oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, projektem technicznym, ST
oraz z dołączonym przedmiarem robót (elementy te należy traktować jako podstawowe).
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu - także w dokumentacji technicznej
służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot
zamówienia nastąpiło wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę lub wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy PZP,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych" w stosunku do
wskazanych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w
zgodzie z uzyskanym potwierdzeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robot budowlanych
lub pozwoleniem na budowę (jeżeli jest wymagane).
6. Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres
badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do
odrzucenia oferty. Wykonawca wprowadzając rozwiązanie równoważne ma obowiązek opisania
danego szczegółu oferty z wykazaniem w treści oferty spełnienia wymagań rozwiązania równoważnego
przyjętego przez Zamawiającego w tym postępowaniu (w formie załącznika do oferty).
7. Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie
w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (przez Wykonawcę lub przez
Zamawiającego) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszego zaproszenia - będą
stanowiły między innymi o tym, czy Zamawiający może dopuścić rozwiązania równoważne czy też nie.
8. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga
dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno-
eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania
spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma
miejsce w trakcie realizacji umowy - w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany.
9. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą
one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot
zamówienia i efekt zakreślony Zaproszeniem. Mogą to być przypadki korzystne dla Zamawiającego.
Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne wymagane jest uzasadnienie tego
przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy,
przykładowo: wydłużenie terminu realizacji umowy, podwyższenie wynagrodzenia czy też zmianę
harmonogramu realizacji w stosunku do tego wymaganego Zaproszeniem.
10. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w trakcie realizacji umowy może nastąpić także
w następujących okolicznościach:
1) powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację
wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodują poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez
Zamawiającego w Zaproszeniu,
3) wynikają z aktualizacji rozwiązań na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
211. Zaproponowane przez Wykonawcę materiały równoważne będą akceptowane przez Zamawiającego
lub Inspektora Nadzoru oraz autora projektu. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego,
wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest
przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.
12. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) oraz obowiązującymi
w temacie aktami wykonawczymi. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z
prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi
wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania
zamówienia winny również odpowiadać warunkom opisanym w szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Podane w dokumentacji informacje o producentach (o ile wystąpią) należy traktować
pomocniczo, jako te które określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą
odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego
i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
13. Nad realizacją zamówienia będzie prowadzony nadzór inwestorki. Obowiązującym wynagrodzeniem
będzie rozliczenie ryczałtowe. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie
miał obowiązek przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy - kosztorys ofertowy, który
będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca będzie miał także obowiązek przedłożenia
Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego na etapie końcowego odbioru robót. Wszystkie
certyfikaty i aprobaty techniczne Wykonawca winien okazać na żądanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz dołączyć do materiałów odbiorowych.
15. Szacunkowa wartość zamówienia według kosztorysów inwestorskich wynosi: 47 305,38 zł netto.

CPV: 45232210 - 7

Dokument nr: ZP.271.3.39.2020

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą, elektronicznie e-mailem na adres
anna.omasta@ug.porabka.pl
lub przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na
platformie e-puap zlokalizowanej na www.bip.porabka.pl zakładka: informacje ogólne) w terminie do
30.11.2020r. (poniedziałek) do godz. 10 00 na załączonym do Zaproszenia - Formularzu oferty.
Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27.06.2017r.
(Dz. U. z 2017r. poz. 1320) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
korzystanie poczty elektronicznej Zamawiającego:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB RAM, procesor na po-
ziomie Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich
nowsze wersje,
c) zainstalowane dowolne oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail,
d) zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
e) Zamawiający wymaga, aby pliki danych przesyłanych Zamawiającemu przy użyciu skrzynki mai-
lowej posiadały formaty zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów telein-
formatycznych ( np. .pdf, doc., .docx, .xps, .odt. .txt, .xls .jpg,),
f) Zamawiający ustala maksymalną dopuszczalną wielkość przesyłanych plików na 1,5 MB.
Dopuszczalne jest przesyłanie plików skompresowanych przy użyciu programów do kompresji
(zmniejszenia objętości) zgodnych z Rozporządzeniem z 12.04.2012 r. (np. .zip, .tar)
3.
Zaleca się, aby oferty były składane drogą elektroniczną, a jeśli składane będą w formie pisemnej
osobiście lub pocztą - zaleca się aby były zapakowane w nieprzejrzyste i zaklejone koperty, opatrzone
tytułem ,,Oferta na budowę oświetlenia w Czańcu".
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Porąbka parter budynku - Biuro Obsługi Interesanta;
e-mail: anna.omasta@ug.porabka.pl; elektroniczna skrzynka podawcza.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 1 miesiąca od podpisania umowy (prognozowany
termin podpisania umowy około 01 grudnia 2020r.). Termin zakończenia zamówienia obejmuje również
odbiór i usunięcie usterek tego rodzaju, że bez ich usunięcia nie można prawidłowo lub w całości
korzystać z przedmiotu zamówienia (umowy) będącego przedmiotem odbioru.

Wymagania:
2. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp -
w trybie przewidzianym dla zamówień do 30 000 euro. Zaproszenie podlega publikacji na stronie
Zamawiającego bip.porabka.pl zakładka postępowania do 30 000 euro.
Warunki płatności:
1) Rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
2) Nie dopuszcza się fakturowania częściowego Płatność będzie realizowana w terminie do 30 dni od
przedstawienia faktury za należycie wykonane i odebrane protokołem końcowym roboty
budowlane.
3) Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) będzie miał możliwość przesłania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie
i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem
Platformy.
Wymagane warunki gwarancji i rękojmi:
1) Wymagane minimalne warunki gwarancji: 36 miesięcy na wykonane prace oraz zabudowane
materiały i urządzenia; a także 60 miesięcy na dostarczone i zabudowane oprawy LED od
bezusterkowego odbioru robót.
2) Wymagane minimalne warunki rękojmi: okres nie krótszy niż 60 miesięcy. UWAGA dot. okresu
rękojmi: jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji na zrealizowane roboty budowlane
powyżej 60 miesięcy wówczas okres rękojmi ulega zrównaniu do proponowanego przez
Wykonawcę okresu gwarancji jakości.
35. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1.
2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje
min. jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi
w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; należącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z 22.12.2015r. (Dz. U. z
2016. poz. 65). Zamawiający
wymaga aby Kierownik budowy posiadał biegłą znajomość języka
polskiego. W przypadku, gdy biegle nie włada językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić na własny koszt - tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.
Na potwierdzenie spełnienia warunku o których mowa w pkt 1 Wykonawca do oferty musi
załączyć informację dotyczącą osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (informacja zawarta w treści Formularza
oferty).
6. CENA OFERTY
1.
2.
?
?
3.
4.
5.
6.
Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do Zaproszenia
tj. dokumentację techniczną określi cenę ryczałtową za całość zamówienia, w złotych polskich,
w rozbiciu na netto, podatek VAT, brutto (cyfrowo i słownie) na formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 3 do Zaproszenia.
Cenę oferty należy obliczyć i podać w następujący sposób:
netto ........................................... złotych + VAT ............. % (kwot a VAT..................................)
brutto ......................... złotych, słownie brutto: ................................................zł
Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po
przecinku).
Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług. Jeżeli Wykonawca skalkuluje inną stawkę podatku VAT niż 23% zobowiązany jest
podać w ofercie podstawę prawną takiego działania.
Zasady dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego określa art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu niniejszego
zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentacji technicznej
stanowiącej załącznik do Zaproszenia, jak również w nim nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne
dla prawidłowego zrealizowania całości zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty:
robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majątku i bezpieczeństwa na budowie, zagospodarowania placu budowy, ubezpieczenia budowy, opłat
środowiskowych, koszty wywozu nadmiaru gruntu, usuwanie na swój koszt wszelkich napotkanych
kolizji, obsługa geodezyjna inwestycji i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
(opłaty za nadzory branżowe, itp.).
47.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1)
2)
3)
4)
5)
Zadeklarowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia.
Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć
na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawcy bardzo szczegółowe
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi jego wykonanie zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowe jego ukończenie; a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i
skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
Załączona do Zaproszenia dokumentacja techniczna w tym: projekt techniczny, przedmiar robót oraz
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji
ceny ofertowej sporządzonej przez Wykonawcę w formie kosztorysu ofertowego.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, jednak
brak kosztorysu
ofertowego nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia oferty.
Do obligatoryjnego przedstawienia kosztorysu ofertowego będzie zobowiązany Wykonawca którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu wyznaczonym na podpisanie
umowy.
Podstawą dla Wykonawcy powinna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego,
wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, wiedzę techniczną i dokumentację techniczną.
Pozycje przyjęte w przedmiarach robót sporządzonych przez Projektanta nie są obowiązujące dla
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dopisać i zmieniać pozycje kosztorysowe według własnych
kalkulacji.
Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.
Cena oferty musi zawierać wycenę prac budowlanych wykonanych w najwyższym standardzie
jakościowym.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Jeżeli zaoferowana cena oferty lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydawać się będą
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do moż-
liwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może
zwróć się
do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu, w szczególności w zakresie:
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z póź.zm);
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu , w którym realizowane jest zamówienie,
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
19. Zamawiający może zażądać także przedłożenia kosztorysu ofertowego w ramach wezwania
Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
20. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
Wykonawcy.
21. Zamawiający informuję, że dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest
wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych,
przekonujących, popartych dowodami na to że zaproponowana cena nie zawiera rażąco niskiej ceny.
22. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
23. Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w tekście oferty poprawi
Zamawiający,
zawiadamiając o tym niezwłocznie wykonawców, których oferta zostanie poprawiona.
57.
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej
kryteriami:
1) cena ofertowa
- 80 %.
2) okres gwarancji jakości
- 20 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert
niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych
kryteriów oceny ofert. Obowiązuje przelicznik 1%=1 pkt.
Sposób przyznawania punktów:
3.
Zamawiający
będzie
się
kierował
następującymi
1) cena ofertowa brutto - 80 pkt
C min.
C = ---------------- x 80
C bad.
gdzie:
C - liczba punktów oferty badanej w kryterium cena
C min. - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert (ofert nie
odrzuconych)
C bad. - cena (brutto) oferty badanej
2) okres gwarancji jakości - 20 pkt
Zasady punktacji:
36 miesięcy na zrealizowane roboty budowlane w tym zabudowane materiały i urządzenia za
wyjątkiem opraw LED - 0 pkt. (spełnianie minimalnego warunku określonego w siwz)
48 miesięcy na zrealizowane roboty budowlane w tym zabudowane materiały i urządzenia za
wyjątkiem opraw LED - 10 pkt.
60 miesięcy i powyżej na zrealizowane roboty budowlane w tym zabudowane materiały i urzą-
dzenia za wyjątkiem opraw LED - 20 pkt.
Uwagi:
a) Minimalny wymagany okres gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane w tym
zabudowane materiały i urządzenia za wyjątkiem opraw LED - 36 miesięcy od daty
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w
treści formularza oferty proponowanego okresu gwarancji (pozostawienie niewypełnionego
miejsca) Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy
i taki przyjmie do oceny ofert (0 pkt.) oraz taki wpisze do przyszłej umowy z Wykonawcą (jeżeli
jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę
krótszej gwarancji jakości niż 36 miesięcy, oferta będzie podlegała odrzuceniu.
b) Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości - 60 miesięcy od daty
bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych w tym
zabudowanych materiałów i urządzeń za wyjątkiem opraw LED . W przypadku, gdy którykolwiek
z Wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy dłuższą niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
kryterium gwarancja jakości przyjmuje okres gwarancji jakości jako 60 miesięcy od daty odbioru
przedmiotu umowy ( 20 pkt.). Uwaga: do ewentualnej - przyszłej umowy z Wykonawcą zostanie
wpisany faktyczny okres wskazany w ofercie.
4.
5.
6.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert
niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych
kryteriach oceny ofert (C + Gw).
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert na dane zadanie sumarycznie otrzymają taką samą liczbę
punktów, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała większą liczbę punktów
w kryterium ceny.
67.
8.
8.
1.
2.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. Konsorcjum) muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Podpis
złożony pod ofertą musi pozwalać na identyfikację osoby składającej podpis (podpis
czytel-
ny lub złożony na pieczątce imiennej ).
8. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy muszą być również
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
9. Złożenie Formularza oferty bez wymaganych informacji lub załączników spowoduje jej
odrzucenie.
10. Jeżeli z treści złożonej oferty nie będą wynikać informacje dotyczące spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy
o wyjaśnienie treści oferty lub ją odrzucić bez wzywania do wyjaśnień.
711. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
12. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
13. Gmina Porąbka zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym
momencie, aż do chwili podpisania umowy z Wykonawcą, szczególnie w sytuacji, gdy wartość oferty
najkorzystniejszej będzie przewyższać kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
14. Oferta nie spełniająca wymagań Zamawiającego wskazanych w niniejszym Zaproszeniu zostanie
odrzucona.
9.
1.
2.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Za pierwszy dzień ww.
okresu uznaje się dzień składania ofert.
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z niniejszym postępowaniem składane przez
Zamawiającego i Wykonawców mogą mieć formę pisemną oraz mogą być przekazywane za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail lub elektroniczna skrzynka podawcza).
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty,
szczególnie w zakresie rażąco niskiej ceny, a także o uzupełnienie brakujących dokumentów.
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym
fakcie podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby, a także ilość uzyskanych
punktów).
Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU
ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Za-
mawiający informuje, że:
administratorem danych osobowych Wykonawcy (dot. osób fizycznych ) jest Wójt Gminy
Porąbka z siedzibą 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 827 28 10
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porąbka jest Pan Janusz Dębowski
kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl , telefon 33 827 28 10;
dane osobowe wskazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.39.2020,
prowadzonym w trybie do 30 000 euro.
odbiorcami wskazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
85) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Wykonawcy
jest
wymogiem
ustawowym
określonym
w
przepisach
ustawy
Pzp,
związanym
z
udziałem
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do
danych osobowych podanych przez Wykonawcę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
c) na
podstawie
art.
18
RODO
prawo
żądania
od
administratora
ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy
RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki do Zaproszenia:
1. Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna, w tym:
1) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Czańcu wzdłuż
ul. Bukowej".
2) Przedmiar robót: ,,Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Bukowa Czaniec".
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ,,Budowa sieci oświetlenia
ulicznego wzdłuż ul. Bukowej w Czańcu".
2.
3. Załącznik nr 2 - projekt umowy
Załącznik nr 3 - Formularz ofert
WÓJT GMINY PORĄBKA
Paweł Zemanek
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU
w zakresie przedmiotu zamówienia: Tomasz Sordyl telefon kontaktowy: 33 827 28 16
w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7 30 -15 30 , wtorek 7 30 -17 00 , piątek 7 30- 14 00
tomasz.sordyl@ug.porabka.pl
w zakresie procedury: Anna Omasta
telefon kontaktowy:
530 505 052
anna.omasta@ug.porabka.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii