Przetarg: Przegląd wymiana filtrów central wentylacyjnych

Przedmiot:

Przegląd wymiana filtrów central wentylacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-01-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Bunge
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica
powiat: inowrocławski
dominik.korybut@bunge.com
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,228979,dd143340cc61c16657bb73c484c47d82.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-01-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd wymiana filtrów central wentylacyjnych N1 i N2 - Zakład produkcyjny w Kobylnikach
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
Zamawiający - Grupa Bunge w Polsce zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup i dostawę:
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmioty zamówienia zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu, ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach.
1.2. Oferty należy składać na produkty fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane zgodnie z poniższym zestawieniem. Produkty/usługi na zamienniki lub produkty równoważne nie będą rozpatrywane. Na oferowane produkty/usługi dostawca udzieli gwarancji.
Opis:
Proszę o ofertę na okresową wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych (wraz z czyszczeniem, dezynfekcją, przeglądem i sprawdzeniem poprawności działania itp.)
Filtry kieszeniowe dedykowane centrali N1 i N2 w kasie dokładności EU7 i EU3.
W zakres przeglądu central wchodzi:
- wymiana filtrów kieszeniowych wstepnych EU3 i wtórnych EU 7 łącznie 39 sztuk
592x592x200 - 16 szt.
592x592x600 - 8 szt.
287x592x200 - 10 szt.
287x592x600 - 5 szt.
- sprawdzenie stanu wentylatorów, silników, naciągu pasków klinowych, sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej,
- dezynfekcja wymiennika ciepła i wnętrza centrali odpowiednimi środkami chemicznymi,
- sprawdzenie poprawności działania przepustnic powietrza, siłowników i układu sterowania.
Zdjęcie filtrów zainstalowanych we wnętrzach central w załączeniu do zapytania na platformie Logintrade.
Wymiana filtrów odbywa się 3 razy w roku (marzec / lipiec / listopad).
Cena jaką należy podać dotyczy jednorazowej wymiany filtrów z usługą wymiany i przeglądu oraz transportu.
Proszę o złożenie oferty z gwarancją ceny na okres 3 lat do 31.01.2024 r.
Osobą odpowiedzialną za aspekty techniczne jest Marcin Kubiak: marcin.kubiak@bunge.com
tel.603 770 420
Osobą odpowiedzialną dotyczącą ofert jest Dominik Korybut: dominik.korybut@bunge.com
tel. 885 520 220
2. Termin dostawy
Wymiany cykliczne marzec, lipiec, listopad
3. Warunki dostawy.
Miejsce dostawy: Kobylniki 59, 88-150 Kruszwica.
Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.
4. Sposób przygotowania oferty
Oferty należy składać wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie. Oferty złożone poza platformą Logintrade nie będą rozpatrywane.
Każda oferta musi zawierać sporządzony na papierze firmowym dokument (skan lub dokument wygenerowany z systemu Dostawcy) zawierający pełną treść oferty. Dodatkowo do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego produktu.
5. Okres związania Ofertą
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zastrzeżenia
6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
6.2. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
7. Pozostałe postanowienia
7.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub ofert wariantowych chyba, że w opisie przedmiotu zamówienia zostało wyraźnie w skazane stosowne dopuszczenie.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających zdolność Dostawcy do spełnienia wymagań związanych z przedstawieniem oferty (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS, referencje, wykazy pracowników wraz z uprawnieniami, oświadczenia o rachunku bankowym).
7.3. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, wzoru umowy, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz dokumentów:
- ,,Zasady bezpieczeństwa w Bunge",
- ,,Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla dostawców usług i materiałów współpracujących z ZT Kruszwica S.A. i Bunge Polska Sp. z o.o.",
- ,,Zasady postępowania dla osób trzecich wchodzących na teren lokalizacji",
- ,,Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług Grupy Bunge w Polsce" (OWD) stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.
7.4. Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
7.5. Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową lub pocztą elektroniczną.
7.6. Informacje dotyczące rejestracji na platformie Logintrade oraz sposobu złożenia oferty dostępne na stronie internetowej ZT ,,Kruszwica" S.A. https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/platforma-zakupowa-logintrade
Dominik Korybut
Technical Buyer
Mobile: +48 885 520 220
e-mail: dominik.korybut@bunge.com
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Przegląd central wentylacyjnych N1 i N2 1 usł Indeks
Dodatkowe warunki formalne:

Dokument nr: Z/00038/2021

Składanie ofert:
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
21- 01- 2021 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
28- 01- 2021 15: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
21- 01- 2021 15: 00 firmy
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,228979,dd143340cc61c16657bb73c484c47d82.html

Uwagi:
Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
1086 Bunge Polska Sp. z o.o
1088 Z.T. "Kruszwica" S.A.
1791 ZTK Property Management Sp. Z o.o
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Dominik Korybut
tel:
e-mail: dominik.korybut@bunge.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii