Przetarg: Wymiana wodomierzy na ciepłą i zimną wodę

Przedmiot:

Wymiana wodomierzy na ciepłą i zimną wodę

Data zamieszczenia: 2021-01-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Rypinie
ul. Wojska Polskiego 9
87-500 Rypin
powiat: rypiński
697-500-003
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Rypin
Wadium: 10.000 zł
Nr telefonu: 697-500-003
Termin składania ofert: 2021-02-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Rypinie ogłasza
przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy na ciepłą i zimną wodę w budynkach
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rypinie.

1. Zakres robót:
? Wymiana wodomierzy w ilości ok. 1938 szt. na zimną wodę.
? Wymiana wodomierzy w ilości ok. 1867 szt. na ciepłą wodę.
? Montaż zaworów zwrotnych za wodomierzami na ciepłą wodę w ilości ok. 1867 szt.

2. Szczegółowy zakres określa specyfikacja istotnych warunków na wykonanie w/w robót
(do odbioru w Spółdzielni).

Składanie ofert:
3. Oferty z ceną na wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków wykonania
robót budowlanych wraz z 8% podatkiem VAT, należy składać w sekretariacie
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rypinie, przy Ul. Wojska
Polskiego 9 w terminie do dnia 10 lutego 2021 roku do godz.l300.

Wymagania:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na w/w roboty w
wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w kasie Spółdzielni
Mieszkaniowej do dnia 10 lutego 2021 roku do godź.1300.

4. Ponadto przystępujący do przetargu powinien przedłożyć dokumenty wyszczególnione
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia w
całości lub od części robót ogłoszonych w przetargu, a także unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie
przeciwko Zamawiającemu.
Z oferentem który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, która określi szczegółowo
warunki wykonania remontu robót budowlanych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii