Przetarg: Dostawa wodomierzy wraz z modułami do zdalnego odczytu radiowego

Przedmiot:

Dostawa wodomierzy wraz z modułami do zdalnego odczytu radiowego

Data zamieszczenia: 2021-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
Tel: 52 / 357-40-71, Fax: 52 / 357-36-87
sekretariat@pwikino.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 52 / 357-40-71,
Termin składania ofert: 2021-02-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wodomierzy wraz z modułami do zdalnego odczytu radiowego
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy DN15 ÷ DN100 wraz z modułami radiowymi (nakładkami) umożliwiającymi zdalny odczyt.
Wodomierze i moduły muszą być kompatybilne (dla zachowania zgodności technicznej) z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego tj. systemem zdalnego odczytu radiowego IZAR wykorzystującym jednokierunkową transmisję danych, zapewniającym możliwość eksportu odczytanych danych do zewnętrznych systemów bilingowych.
DOSTAWA do siedziby Zamawiającego przy Ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 w Inowrocławiu.

Specyfikacja:
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.pwikino.pl/bip
3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu dostępnym na stronie internetowej www.pwikino.pl/bip

Składanie ofert:
10. Oferty składać należy do dnia 05.02.2021r., do godz. 10:00 w sekretariacie przedsiębiorstwa.

Miejsce i termin realizacji:
7. Wymagany termin realizacji zamówienia:
o dostawa wodomierzy z modułem radiowym realizowana będzie sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego od daty podpisania umowy do 31.12.2022r.
o planowany termin pierwszej dostawy - I kwartał 2021

Wymagania:
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania zgodnie z §30 Regulaminu.
o Wykonawca każdorazowo dostarczy zamówione wodomierze i moduły radiowe do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od chwili pisemnego zgłoszenia zamówienia telefaksowego lub
e-mail,
o Dostawy realizowane po 1 stycznia każdego roku mają posiadać cechę legalizacyjną tego roku
8. Wykonawcy przystępując do przetargu winni spełniać wymogi Regulaminu - § 11 oraz zapewnić kompatybilność oferowanych produktów z systemem posiadanym przez Zamawiającego.
9. Kryterium oceny ofert jest cena - 100%.
11. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii