Przetarg: Wykonanie usługi przebudowy płyty boiska do piłki siatkowej

Przedmiot:

Wykonanie usługi przebudowy płyty boiska do piłki siatkowej

Data zamieszczenia: 2021-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobrcz
Długa 50
86-022 Dobrcz
powiat: bydgoski
52-364-80-10, fax. 52-364-80-32
a.szyszka@dobrcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Dobrcz
Wadium: ---
Nr telefonu: 52-364-80-10, fax. 5
Termin składania ofert: 2021-01-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przebudowy płyty boiska do piłki siatkowej w Zalesiu, gmina Dobrcz, o wymiarach 30x20m. Zakres prac do wykonania:
1. Wykonanie warstwy profilującej spadek ET o grubości 25-30mm
2. Wykonanie warstwy SBR gr 10-11 mm,
3. Wykonanie natrysku EPDM gr 3mm (kolor czerwony)
4. Malowanie linii boiska do siatkówki i tenisa.
5. Montaż zakupionych przez Zamawiającego słupków do siatkówki.

Składanie ofert:
VII Miejsce i termin złożenia oferty
1. Ofertę (w postaci formularza ofertowego - zał. nr 1) należy dostarczyć na adres Zamawiającego lub mailowo na adres a.szyszka@dobrcz.pl do dnia 29 stycznia 2021 r. godz. 14.00 z dopiskiem: ,,Oferta na wykonywanie usługi przebudowy płyty boiska do piłki siatkowej w Zalesiu"
Do oferty należy załączyć: - karty techniczne proponowanych materiałów
2. Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego nadania

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zadania:
do 30 czerwca 2021 r.

Wymagania:
III. Wymagania ogólne Zamawiającego
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż podany przez Zamawiającego.
V. Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny
Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 ).
3. Formularz oferty (każda strona) i załączone dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem ofert ponosi Wykonawca.
6. Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań Zamawiającego lub złożone po upływie terminu składania ofert nie będą uwzględniane.

Uwagi:
VI. Kryterium wyboru oferty
1. Cena =90 pkt.
2. Gwarancja = 3-7 lat, max. 10 pkt.
3. Zamawiający przyzna zamówienia Wykonawcy, który spełni wymagania Zamawiającego oraz zaproponuje najniższą cenę za całość zamówienia.

VIII. Ogłoszenie wyników
1. Zamawiający zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej oferty/ oraz o unieważnieniu postępowania na swojej stronie internetowej BIP, zakładka ,,postępowania", artykuł ,,postępowania do 130 000 zł.
2. Zamawiający informuje tylko Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę -informacja jest wysyłana na adres mailowy wskazany w formularzu oferty.
3. Pozostali Wykonawcy składający ofertę są zobowiązani do sprawdzania strony BIP Zamawiającego.
4. Zawarcie umowy uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo pozostawienia niniejszego postępowania bez rozstrzygnięcia bez podawania uzasadnienia.

Kontakt:
IX. Dodatkowe informacje
Kontakt w sprawie: Angelika Szyszka tel. 052/ 364 80 13, a.szyszka@dobrcz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii