Przetarg: Przebudowa zadaszenia budynku

Przedmiot:

Przebudowa zadaszenia budynku

Data zamieszczenia: 2021-03-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o
Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
powiat: Warszawa
22 363 71 00
magdalena.zdziennicka@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: Nie wymaga
Nr telefonu: 22 363 71 00
Termin składania ofert: 2021-03-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania
Przebudowa zadaszenia budynku G zlokalizowanego przy Ul. Gazowej 3 we Wrocławiu
Przedmiot zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę świetlika dachowego budynku biurowego PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zlokalizowanego przy Ul. Gazowej 3 we Wrocławiu na działce nr 1/20, AM-10, obręb Tarnogaj 0025. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych wraz z Projektem Wykonawczym stanowiących załącznik nr 1 do Umowy.

Dokument nr: NP/OD/21/5199/OD/WAOD

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
17.03.2021 10:15
Otwarcie ofert następuje za pomocą Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
17.03.2021 10:00
Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA. Szczegółowy opis zawarty jest w paragrafie 4 Regulaminu postępowania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
Miejsce realizacji zamówienia
ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław

Wymagania:
Informacje na temat wadium
Nie wymaga wniesienia wadium
Warunki udziału w postępowaniu
3.1. Ofertę w Postępowaniu Zakupowym złożyć może Wykonawca, który:
3.1.1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3.1.2. dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą wskazaną na stanowisko kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Informację o osobie, kierownika budowy należy przedstawić wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu postępowania, a kserokopie uprawnień wraz z kopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dołączyć do oferty.:
3.1.3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa wyżej, Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej trzech realizacji podobnych robót budowlanych wykonanych na rzecz trzech różnych podmiotów z podaniem przedmiotu, okresu w którym były realizowane oraz nazwy podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje lub oświadczenie Wykonawcy).
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Regulaminu postępowania. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie tych robót - referencje lub oświadczenie.
3.1.4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
3.1.5. nie podlega wykluczeniu z Postępowania.

3.2. Z Postępowania o dokonanie Zakupu wyklucza się:
3.2.1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania wyrządzili szkodę PGNiG OD lub innym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie realizując zakupu lub realizując go nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia Postępowania, chyba że niezrealizowanie lub nienależyte zrealizowanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
3.2.2. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania uchylili się od zawarcia z PGNiG OD lub innym podmiotem z Grupy Kapitałowej PGNiG umowy, w sytuacji, gdy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w sytuacji, gdy uchylił się od zawarcia umowy, której postanowienia zostały uzgodnione w drodze negocjacji z tym Wykonawcą,
3.2.3. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
3.2.4. Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
3.2.5. Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
3.2.6. Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Regulaminie Postępowania, z zastrzeżeniem pkt 4.31.
3.3. Z Postępowania wyklucza się również Wykonawców, którzy:
3.3.1. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
3.3.2. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3.4. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wykluczeniu z Postępowania.
3.5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Regulaminie Postępowania. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający umieści informację o zmianach na stronie internetowej Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili jej upublicznienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia Postępowania.
Inne uwagi
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją Umowy, w szczególności poprzez przekazanie pracownikom/reprezentantom Wykonawcy klauzul informacyjnych, stanowiących Załączniki nr 8 i nr 9 do Regulaminu Postępowania przed przekazaniem do Zamawiającego danych ich dotyczących.
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Cena brutto, Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Magdalena Zdziennicka, M: +48 695 900 928; magdalena.zdziennicka@pgnig.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii