Przetarg: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej

Data zamieszczenia: 2021-04-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT BOCHEŃSKI
ul. Kazimierza Wielkiego 31
32-700 Bochnia
powiat: bocheński
0146153770, faks 0146153708
a.drozdz@powiat.bochnia.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Bochnia
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 0146153770, faks 014
Termin składania ofert: 2021-05-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 7581, 5746/9, 5746/7 przy Ul. Windakiewicza 9 w Bochni.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu działek nr 7581, 5746/9, 5746/7 przy Ul. Windakiewicza 9 w Bochni wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 7581, 5746/9, 5746/7 przy Ul. Windakiewicza 9 w Bochni wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, z przebudową i rozbudową instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej i instalacji elektrycznej (oświetleniowej) oraz przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi.

CPV: 45111200-0

Dokument nr: 2021/BZP 00041925, RI.272.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiat-bochnia.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgłoszenie do postępowaniawymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie https://oneplace.marketplanet.pl ,https://powiat-bochnia.ezamawiajacy.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://powiat-bochnia.ezamawiajacy.pl Dokładny opis zawarto w SWZ. Ofertę składa się w formieelektronicznej lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-05-20 10:00
Miejsce składania ofert: https://powiat-bochnia.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr. 17 85890006 0260 0110 0150 0007 nr rachunku z dopiskiem ,,Wadium - zagospodarowanie terenu działek nr 7581, 5746/9, 5746/7 przy ul. Windakiewicza 9 w Bochni wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 7581, 5746/9, 5746/7 przy ul. Windakiewicza 9 w Bochni wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, z przebudową i rozbudową instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej i instalacji elektrycznej (oświetleniowej) oraz przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi".UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy P.z.p 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Bocheński.7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 P.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 f. zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 P.z.p
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.272.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu działek nr 7581, 5746/9, 5746/7 przy ul. Windakiewicza 9 w Bochni wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 7581, 5746/9, 5746/7 przy ul. Windakiewicza 9 w Bochni wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, z przebudową i rozbudową instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej i instalacji elektrycznej (oświetleniowej) oraz przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości 250 000,00 zł brutto każda. b) Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne wynikające z prawa międzynarodowego umożliwiające realizację przedmiotowego zamówienia. - posiadający doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - min. 2 usługi.c) Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję Kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 14 Prawa budowlanego (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) lub uprawnienia równoważne wynikające z prawa międzynarodowego oraz wcześniejszych przepisów umożliwiających realizację przedmiotowego zamówienia - posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia robót budowlanych - min. 2 usługi.d) Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję Kierownik robót - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 14 Prawa budowlanego (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) lub uprawnienia równoważne wynikające z prawa międzynarodowego oraz wcześniejszych przepisów umożliwiających realizację przedmiotowego zamówienia - posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia robót budowlanych - minimum 2 usługi.e) Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję Kierownik robót - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z art. 14 Prawa budowlanego (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) lub uprawnienia równoważne wynikające z prawa międzynarodowego oraz wcześniejszych przepisów umożliwiających realizację przedmiotowego zamówienia - posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia robót budowlanych - minimum 2 usługi.Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65) w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie wymagań przez jedną osobę zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. (jeżeli dotyczy). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Przy dokonywaniu oceny spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego przez zleceniodawców.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr. 17 85890006 0260 0110 0150 0007 nr rachunku z dopiskiem ,,Wadium - zagospodarowanie terenu działek nr 7581, 5746/9, 5746/7 przy ul. Windakiewicza 9 w Bochni wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 7581, 5746/9, 5746/7 przy ul. Windakiewicza 9 w Bochni wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, z przebudową i rozbudową instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej i instalacji elektrycznej (oświetleniowej) oraz przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi".UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy P.z.p 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Bocheński.7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 P.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 f. zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 P.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z zapisami SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-06-18

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii