Przetarg: Przedmiot zamówienia obejmuje mi.in. wykonanie projektów wykonawczych, dostawy, budowę i...

Przedmiot:

Przedmiot zamówienia obejmuje mi.in. wykonanie projektów wykonawczych, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji Obiektu, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Obiektu oraz świadczenie długoterminowego serwisu agregatów kogeneracyjnych

Data zamieszczenia: 2021-05-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
powiat: Ruda Śląska
Tel.: +48 324167652
w.szczypka@weglokoksenergia.pl
https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: śląskie
Miasto: Ruda Śląska
Wadium: 500 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 324167652
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Wyłonienie generalnego Wykonawcy dla realizacji projektu ,,Nowe Źródło Nowy Wirek" oraz świadczenia umowy serwisowej dla agregatów kogeneracyjnych"

Numer referencyjny: WEZCP/PNBN/53/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45251000 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule ,,pod klucz" projektu pn. ,,Nowe Źródło Nowy Wirek" Przedmiot zamówienia obejmuje mi.in. wykonanie projektów wykonawczych, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji Obiektu, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Obiektu oraz świadczenie długoterminowego serwisu agregatów kogeneracyjnych

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31121200 Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym
42161000 Kotły grzewcze wody gorącej
42164000 Układy pomocnicze do kotłów grzewczych
42961000 System sterowania i kontroli
44622000 Układy odzyskiwania ciepła
45000000 Roboty budowlane
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223200 Roboty konstrukcyjne
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231221 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231223 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45251200 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
45251250 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312310 Ochrona odgromowa
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45317000 Inne instalacje elektryczne
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110 Instalowanie kotłów
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
50532300 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działce 802/54 znajdującej się w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Nowy Wirek.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule ,,pod klucz" projektu pn. ,,Nowe Źródło Nowy Wirek" (zgodnie z projektem Umowy EPC - część III SWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje mi.in. wykonanie projektów wykonawczych, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie o przekazanie do eksploatacji obiektu, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny obiektu oraz świadczenie długoterminowego serwisu agregatów kogeneracyjnych (Zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy Serwisowej - w Okresie umowy w rozumieniu części IV SWZ, w zakresie opisanym w części II oraz IV SWZ.)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Wynik ekonomiczny przedsięwzięcia (WEP) / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 164
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: Umowa o dofinansowanie nr 6/2020 projektu ,,Nowe źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 257 ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotu zamówienia, nie zostały mu przyznane.

CPV: 45251000, 31121200, 42161000, 42164000, 42961000, 44622000, 45000000, 45111200, 45200000, 45223200, 45231000, 45231100

Dokument nr: 226345-2021, WEZCP/PNBN/53/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej Ul. Szyb Walenty 32, sala konferencyjna B nr 05 piętro -1), do upływu tego terminu, Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z Ofertą.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działce 802/54 znajdującej się w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Nowy Wirek.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2021

Kontakt:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22 Śląskie
41-700
Polska
E-mail: w.szczypka@weglokoksenergia.pl
Tel.: +48 324167652

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii