Przetarg: Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule ,,pod...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule ,,pod klucz") samodzielnej elektrociepłowni z systemem pompowym i uzupełniania ubytków w sieci ciepłowniczej

Data zamieszczenia: 2021-05-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A
ul. Rybnicka 6c
44-335 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
Tel.: +48 327537190
agnieszka.ostrowska@termika.pgnig.pl
https://termika.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 327537190
Termin składania ofert: 2021-06-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule ,,pod klucz") samodzielnej elektrociepłowni z systemem pompowym i uzupełniania ubytków w sieci ciepłowniczej (...)

Numer referencyjny: 3/IV/ZP/21
II.1.2)Główny kod CPV
42161000 Kotły grzewcze wody gorącej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule ,,pod klucz") samodzielnej elektrociepłowni z systemem pompowym i uzupełniania ubytków w sieci ciepłowniczej w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Oddział Racibórz lokalizacja Ostróg", zgodnie z zakresem prac zawartym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym część II SWZ oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym część III SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45223200 Roboty konstrukcyjne
45223800 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231221 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231223 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
45251200 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1) PTEP S.A., Oddział Racibórz, lokalizacja Ostróg, działka nr 35/14, obręb Ostróg, położona przy Ul. Nad Koleją 4, 47-400 Racibórz;

2) PTEP S.A., Oddział Suszec, Ul. Piaskowa 35, 43-267 Suszec.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule ,,pod klucz") samodzielnej elektrociepłowni z systemem pompowym i uzupełniania ubytków w sieci ciepłowniczej w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Oddział Racibórz lokalizacja Ostróg" zgodnie z zakresem prac zawartym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym część II SWZ oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym część III SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pełna nazwa, o której mowa w sekcji II.1.1.: ,,Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule ,,pod klucz") samodzielnej elektrociepłowni z systemem pompowym i uzupełniania ubytków w sieci ciepłowniczej w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Oddział Racibórz lokalizacja Ostróg".

CPV: 42161000, 45000000, 45100000, 45111200, 45200000, 45223100, 45223200, 45223800, 45231000, 45231100, 45231221, 45231223

Dokument nr: 226383-2021, 3/IV/ZP/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - platformy dostępnej pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://termika.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/06/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1) PTEP S.A., Oddział Racibórz, lokalizacja Ostróg, działka nr 35/14, obręb Ostróg, położona przy Ul. Nad Koleją 4, 47-400 Racibórz;

2) PTEP S.A., Oddział Suszec, Ul. Piaskowa 35, 43-267 Suszec.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2021

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym we wzorze umowy (część III SWZ), w wysokości 5 % ceny całkowitej (tj. wartość brutto oferty) podanej w ofercie. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w rozdziale XXII części I SWZ (instrukcja dla Wykonawców).

Kontakt:
PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
ul. Rybnicka 6c
Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
44- 335
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ostrowska
E-mail: agnieszka.ostrowska@termika.pgnig.pl
Tel.: +48 327537190

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii