Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pszczółki
Pomorska 18
83-032 Pszczółki
powiat: gdański
586839128
urzad@pszczolki.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Pszczółki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 586839128
Termin składania ofert: 2021-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej, przeniesienie praw autorskich i pełnienie nadzoru autorskiego dla Zamówienia: Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja): 1. Urząd Gminy w Pszczółkach, Ul. Pomorska 18, Pszczółki (dz. nr 337/4); 2. Szkoła Podstawowa w Pszczółkach, Ul. Pomorska 25, Pszczółki (dz.nr 223/1, 223/11); 3. Szkoła Podstawowa w Pszczółkach, Ul. Szkolna 4, Pszczółki (dz. nr 581/6, 34/15); 4. Hydrofornia, Ul. Macieja Rataja 6, Pszczółki (dz. nr 373/7, 404/3); 5. Oczyszczalnia ścieków, Ul. Pomorska, Pszczółki (dz. nr 265/2)2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót montażowych na 5 obiektach gminnych, obejmującej w szczególności: a) Analizę zapotrzebowania i optymalny dobór mocy instalacji dlakażdego z obiektów uwzględnieniem sezonowego i godzinowego doboru mocy w stosunku do dni i godzin o największym nasłonecznieniu, b) Analiza ilości wytworzonej energii elektrycznej wykorzystanej na potrzeby własne w stosunku do ilości przekazanej do sieci operatora, c) Analiza planowanego czasu zwrotu inwestycji, d) Analiza szacowanej redukcji emisji CO2 i innych zanieczyszczeń w wyniku realizacji inwestycji, e) Dokumentacja powinna zawierać opiniętechniczną wykonaną przez osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane w przedmiocie oceny dopuszczalnych obciążeń dodatkowych wywieranych na konstrukcję połaci dachów. Opinia powinna uwzględniać wszelkie obciążenia dodatkowe wywołane w szczególności przez projektowane moduły źródła wytwórczego, konstrukcję montażową, przewody do zastosowań fotowoltaicznych, pokrycie dachowe, śnieg, wiatr i inne obciążenia w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia, f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru instalacji dla wszystkich rozwiązań projektowych, g) Przedmiary robót, h) Kosztorys inwestorski, i) projekt budowlany i wykonawczy, j) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń, zezwoleń właściwych organów i jednostek wymaganych przepisami szczególnymi (w tym pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem). 2) Warunki opracowania dokumentacji projektowej: a) Każdy z projektów powinien uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu, b) Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333) oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 3) Przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następujących formach oraz ilości egzemplarzy dla każdego obiektu: a) dokumentacja projektowa - 5 egzemplarze w wersji papierowej, b) pozostałe opracowania - 2 egzemplarze w wersji papierowej, c) wszystkie opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej, na płycie CD, w formacie PDF i plików źródłowych, rysunki - w formacie dwg, kosztorysy - w formacie .ath. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych a także do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu przed ich odbiorem. 5) Przedmiot zamówienia obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji objętych przedmiotem zamówienia, w tym w wersji elektronicznej do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego oraz do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorski w okresie udzielonej gwarancji. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie objęte osobną umową.6) W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń zapomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie ,,o parametrach wyższych lub równoważnych". W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przezZamawiającego.7) Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyć wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające zwarunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.Realizacja zadania musi uwzględniać wizytę na każdym z obiektów i kontrolę powierzchni dachowych. 9) Projektowane instalacje muszą spełniać co najmniej poniższe wymagania: a. mikroinstalacje o nominalnej mocy do 50 kWp każda; b. system oparty o optymalizatory mocy; c. moduły fotowoltaiczne cechują się dodatnim współczynnikiem mocy; d. projektowane moduły fotowoltaiczne nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 3 miesiące przed montażem; e. posiadać certyfikat "Factory Inspection" potwierdzający źródło ich pochodzenia; f. posiadać ważny certyfikat testu w komorze klimatycznej producenta; g. posiadać certyfikat "Fire Test" o ochronie przeciwpożarowej; h. być wykonane wyłącznie z krzemowych ogniw polikrystalicznych lub monokrystalicznych; i. posiadać co najmniej 12 lat gwarancji producenta; j. posiadać minimum 80% wartości mocy początkowej po 25 latach eksploatacji; k. charakteryzować się odpornością na obciążenia nie mniejszą niż 4,50 kN/m2; l. być wyposażone w powłokę antyrefleksyjną wykonaną metodą chemiczną; m. dla projektowanych falowników wymagana jest minimum 12 letnia gwarancja producenta; n. falowniki wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od rozpoczęcia prac montażowych; o. być 3-fazowymi (400 VAC) przekształtnikami energoelektronicznymi; p. posiadać napięcie DC na wejściu nie mniejsze niż 200 VDC; q. posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające przejście w tryb pracy wyspowej; r. posiadać szeroki zakres napięcia pracy od nie mniej niż 250 V do nie mniej niż 800 V; s. być wyposażone w ochronniki przeciwprzepięciowe po stronie DC; t. być wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny i system wizualizacji ilości produkowanej energii; u. być wyposażone w moduł komunikacyjny RS485; v. umożliwiać komunikację z siecią Ethernet oraz posiadać zintegrowany Bluetooth; w. posiadać stopień ochrony co najmniej IP65; x. współpracować z modułami mikroinstalacji fotowoltaicznej w zakresie koniecznym do osiągnięcia maksymalnych uzysków energetycznych instalacji.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00048723, ZPZ.271.1.6.2021.EK/AG

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/48427c47-9176-4f04-92ef-3a6e9732448d
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/48427c47-9176-4f04-92ef-3a6e9732448d
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu; https://epuap.gov.pl/wps/portal, na adres skrzynki Urzędu Gminy w Pszczółkach: /2204062/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej: urzad@pszczolki.pl.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6c85a5cc-5303-4d18-b3db-a2c4086ecc46.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularzadostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem przedmiotowego postępowania - ZPZ.271.1.6.2021.EK/AG.4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopiidokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 2. adres email.Szczegółowe informacje w Części I - pkt 8.8. i 11 SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający tj. Gmina Pszczółki z siedzibą: 83-032 Pszczółki, Ul. Pomorska 18 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str.1), dalej ,,RODO", informuję, że: * administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Pszczółki z siedzibą: 83-032 Pszczółki, Ul. Pomorska 18 reprezentowana przez Wójta Gminy Pszczółki Macieja Urbanka; * w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować sięzInspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPZ.271.1.6.2021.EK/AG pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki".*odbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ,,ustawa PZP"; *Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa; *obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; * w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; * posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; *nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-05-17 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6c85a5cc-5303-4d18-b3db-a2c4086ecc46

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPZ.271.1.6.2021.EK/AG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej, przeniesienie praw autorskich i pełnienie nadzoru autorskiego dla Zamówienia: Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja): 1. Urząd Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, Pszczółki (dz. nr 337/4); 2. Szkoła Podstawowa w Pszczółkach, ul. Pomorska 25, Pszczółki (dz.nr 223/1, 223/11); 3. Szkoła Podstawowa w Pszczółkach, ul. Szkolna 4, Pszczółki (dz. nr 581/6, 34/15); 4. Hydrofornia, ul. Macieja Rataja 6, Pszczółki (dz. nr 373/7, 404/3); 5. Oczyszczalnia ścieków, ul. Pomorska, Pszczółki (dz. nr 265/2)2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót montażowych na 5 obiektach gminnych, obejmującej w szczególności: a) Analizę zapotrzebowania i optymalny dobór mocy instalacji dlakażdego z obiektów uwzględnieniem sezonowego i godzinowego doboru mocy w stosunku do dni i godzin o największym nasłonecznieniu, b) Analiza ilości wytworzonej energii elektrycznej wykorzystanej na potrzeby własne w stosunku do ilości przekazanej do sieci operatora, c) Analiza planowanego czasu zwrotu inwestycji, d) Analiza szacowanej redukcji emisji CO2 i innych zanieczyszczeń w wyniku realizacji inwestycji, e) Dokumentacja powinna zawierać opiniętechniczną wykonaną przez osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane w przedmiocie oceny dopuszczalnych obciążeń dodatkowych wywieranych na konstrukcję połaci dachów. Opinia powinna uwzględniać wszelkie obciążenia dodatkowe wywołane w szczególności przez projektowane moduły źródła wytwórczego, konstrukcję montażową, przewody do zastosowań fotowoltaicznych, pokrycie dachowe, śnieg, wiatr i inne obciążenia w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia, f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru instalacji dla wszystkich rozwiązań projektowych, g) Przedmiary robót, h) Kosztorys inwestorski, i) projekt budowlany i wykonawczy, j) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń, zezwoleń właściwych organów i jednostek wymaganych przepisami szczególnymi (w tym pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem). 2) Warunki opracowania dokumentacji projektowej: a) Każdy z projektów powinien uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu, b) Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333) oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 3) Przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następujących formach oraz ilości egzemplarzy dla każdego obiektu: a) dokumentacja projektowa - 5 egzemplarze w wersji papierowej, b) pozostałe opracowania - 2 egzemplarze w wersji papierowej, c) wszystkie opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej, na płycie CD, w formacie PDF i plików źródłowych, rysunki - w formacie dwg, kosztorysy - w formacie .ath. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych a także do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu przed ich odbiorem. 5) Przedmiot zamówienia obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji objętych przedmiotem zamówienia, w tym w wersji elektronicznej do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego oraz do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorski w okresie udzielonej gwarancji. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie objęte osobną umową.6) W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń zapomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie ,,o parametrach wyższych lub równoważnych". W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przezZamawiającego.7) Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyć wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające zwarunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.Realizacja zadania musi uwzględniać wizytę na każdym z obiektów i kontrolę powierzchni dachowych. 9) Projektowane instalacje muszą spełniać co najmniej poniższe wymagania: a. mikroinstalacje o nominalnej mocy do 50 kWp każda; b. system oparty o optymalizatory mocy; c. moduły fotowoltaiczne cechują się dodatnim współczynnikiem mocy; d. projektowane moduły fotowoltaiczne nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 3 miesiące przed montażem; e. posiadać certyfikat "Factory Inspection" potwierdzający źródło ich pochodzenia; f. posiadać ważny certyfikat testu w komorze klimatycznej producenta; g. posiadać certyfikat "Fire Test" o ochronie przeciwpożarowej; h. być wykonane wyłącznie z krzemowych ogniw polikrystalicznych lub monokrystalicznych; i. posiadać co najmniej 12 lat gwarancji producenta; j. posiadać minimum 80% wartości mocy początkowej po 25 latach eksploatacji; k. charakteryzować się odpornością na obciążenia nie mniejszą niż 4,50 kN/m2; l. być wyposażone w powłokę antyrefleksyjną wykonaną metodą chemiczną; m. dla projektowanych falowników wymagana jest minimum 12 letnia gwarancja producenta; n. falowniki wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od rozpoczęcia prac montażowych; o. być 3-fazowymi (400 VAC) przekształtnikami energoelektronicznymi; p. posiadać napięcie DC na wejściu nie mniejsze niż 200 VDC; q. posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające przejście w tryb pracy wyspowej; r. posiadać szeroki zakres napięcia pracy od nie mniej niż 250 V do nie mniej niż 800 V; s. być wyposażone w ochronniki przeciwprzepięciowe po stronie DC; t. być wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny i system wizualizacji ilości produkowanej energii; u. być wyposażone w moduł komunikacyjny RS485; v. umożliwiać komunikację z siecią Ethernet oraz posiadać zintegrowany Bluetooth; w. posiadać stopień ochrony co najmniej IP65; x. współpracować z modułami mikroinstalacji fotowoltaicznej w zakresie koniecznym do osiągnięcia maksymalnych uzysków energetycznych instalacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą napodstawie następujących kryteriów: 1) kryterium 1: Cena - 60% (max. 60 pkt). Cena oferty jest ceną brutto. 2) kryterium 2: Doświadczenie w realizacji dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych, o mocy powyżej 25 kW na budynkach - 40% (max. 40 pkt).Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert zostały opisane w Części I SWZ - pkt 17.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w realizacji dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych, o mocy powyżej 25 kW na budynkach
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lubzawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunkuw powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek,jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 10 projektów instalacji fotowoltaicznych, o mocy powyżej 25 kW na budynkach.b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia następującymi osobami:Projektant w specjalności:- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu w zakresie projektów instalacji fotowoltaicznych, o mocy powyżej 25 kW na budynkach; - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu w zakresie budynków.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lubwniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ; 2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzoneprzez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź innedokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 6 do SWZ; 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lubkierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ.4) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, któregotreść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy zWykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach wskazanych w Części III SWZ - § 13.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą napodstawie następujących kryteriów: 1) kryterium 1: Cena - 60% (max. 60 pkt). Cena oferty jest ceną brutto. 2) kryterium 2: Doświadczenie w realizacji dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych, o mocy powyżej 25 kW na budynkach - 40% (max. 40 pkt).Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert zostały opisane w Części I SWZ - pkt 17.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w realizacji dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych, o mocy powyżej 25 kW na budynkach
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-06-15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii