Przetarg: Dostosowanie przeciwpożarowe budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostosowanie przeciwpożarowe budynku

Data zamieszczenia: 2021-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Śląska
Akademicka 2A
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
(32) 237-13-34, 237-13-35
IA1@polsl.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: 60.000,00 zł
Nr telefonu: (32) 237-13-34, 237-
Termin składania ofert: 2021-05-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie p-poż. budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/36/EO
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: 1) Prace demontażowe i wyburzeniowe dotyczące części ścian działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie przebić przez ściany i stropodach dla potrzeb montażu urządzeń i instalacji. 2) Montaż ścianek działowych, przegród o odporności ogniowej, kurtyn dymowych, rolet przeciwpożarowych.3) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażenie drzwi w samozamykacze.4) Wymianę dźwigu towarowego na dźwig dla ekip ratowniczych.5) Montaż układów zapobiegających zadymieniu bocznych klatek schodowych oraz szybu dźwigu dla ekip ratowniczych.6) Wyposażenie głównej klatki schodowej oraz szybów dźwigów osobowych w samoczynne urządzenia oddymiające.7) Budowę systemu zabezpieczającego poziome drogi ewakuacyjne przed zadymieniem.8) Dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru, instalacji DSO oraz instalacji oświetlenia awaryjnego do zmian architektonicznych w budynku.9) Montaż układów pożarowego zasilania urządzeń p-poż. i dźwigu ratunkowego, oraz układów sterowania systemami p-poż.10) Prace odtworzeniowe i wykończeniowe.11) Oznakowanie pożarowe budynku.2. Kody CPV 45000000-7 Roboty budowlane, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 45313100-5 Instalowanie wind, 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45400000- 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2021 r.UWAGA: Termin wykonania zamówienia został określony poprzez wskazanie konkretnej daty, ze względu na fakt, iż zadanie jest dofinansowane z dotacji MEiN, która musi być wykorzystana i rozliczona do końca 2021 roku.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45312100-8, 45313100-5, 45316000-5, 45331000-6, 45400000-1, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00048681, IA1/B/21/36/EO

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-05-26 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.administracja.polsl.pl/zamowienia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce ,,Instrukcje" na Platformie Przetargowej.d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB. e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę. f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-05-26 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/, zgodnie z treścią instrukcji pn. Udział w trybie podstawowym bez negocjacji, znajdującą się w zakładce ,,Instrukcje" na ww. Platformie. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IA1/B/21/36/EO
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: 1) Prace demontażowe i wyburzeniowe dotyczące części ścian działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie przebić przez ściany i stropodach dla potrzeb montażu urządzeń i instalacji. 2) Montaż ścianek działowych, przegród o odporności ogniowej, kurtyn dymowych, rolet przeciwpożarowych.3) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażenie drzwi w samozamykacze.4) Wymianę dźwigu towarowego na dźwig dla ekip ratowniczych.5) Montaż układów zapobiegających zadymieniu bocznych klatek schodowych oraz szybu dźwigu dla ekip ratowniczych.6) Wyposażenie głównej klatki schodowej oraz szybów dźwigów osobowych w samoczynne urządzenia oddymiające.7) Budowę systemu zabezpieczającego poziome drogi ewakuacyjne przed zadymieniem.8) Dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru, instalacji DSO oraz instalacji oświetlenia awaryjnego do zmian architektonicznych w budynku.9) Montaż układów pożarowego zasilania urządzeń p-poż. i dźwigu ratunkowego, oraz układów sterowania systemami p-poż.10) Prace odtworzeniowe i wykończeniowe.11) Oznakowanie pożarowe budynku.2. Kody CPV 45000000-7 Roboty budowlane, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 45313100-5 Instalowanie wind, 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45400000- 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2021 r.UWAGA: Termin wykonania zamówienia został określony poprzez wskazanie konkretnej daty, ze względu na fakt, iż zadanie jest dofinansowane z dotacji MEiN, która musi być wykorzystana i rozliczona do końca 2021 roku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45313100-5 - Instalowanie wind

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w przepisie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.W okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy robót budowlanych, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do tych ujętych w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, w sytuacji gdy wystąpi potrzeba ich wykonania, a Zamawiający będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi. Zamówienia w łącznej wysokości maksymalnie do 30% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego będą każdorazowo udzielane w trybie z wolnej ręki, na warunkach ustalanych indywidualnie dla każdego zamówienia w zaproszeniu do negocjacji. Udzielanie zamówień następować będzie z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych:a) wielkości nakładów rzeczowych, tj. robocizny, materiałów i pracy sprzętu, wynikać będą z załączonego do zaproszenia do negocjacji przedmiaru robót,b) wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów i najmu sprzętu nie będą mogły być wyższe niż te występujące w kosztorysie ofertowym dotyczącym zamówienia podstawowego,c) ceny materiałów i najmu sprzętu niewystępujące w kosztorysie ofertowym dotyczącym zamówienia podstawowego, nie będą mogły przekraczać poziomu średniego cen według cenników Sekocenbudu za kwartał poprzedzający wystosowanie zaproszenia do negocjacji lub faktur/ ofert handlowych dotyczących sprzedaży materiałów i wykonania usług niewystępujących w ww. cenniku Sekocenbudu,d) w przypadku zamówienia udzielanego w terminie co najmniej 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dopuszcza się akceptację wyższych wskaźników cenotwórczych, cen materiałów i najmu sprzętu w stosunku do tych występujących w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA Wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:a) co najmniej 2 robót budowlanych z czego każda o wartości min. 2.500.000,00 zł brutto obejmująca budowę lub przebudowę lub remont budynku wraz z instalacjami,b) co najmniej 1 zamówienia o wartości min. 300.000,00 zł brutto, polegającego na wykonaniu systemu zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych (wentylacji nadciśnieniowej),c) co najmniej 1 zamówienia o wartości min. 400.000,00 zł brutto polegającego na wykonaniu instalacji elektrycznych i niskoprądowych (w tym systemu sygnalizacji pożaru),d) co najmniej 1 zamówienia polegającego na montażu dźwigu osobowego.Uwaga: Jeżeli roboty o charakterze opisanym w powyższym punkcie a) obejmują także wykonanie zamówień o charakterze opisanym w punkcie b), c), d) to nie wymaga się oddzielnego wykazywania dodatkowych zamówień o charakterze opisanym w punkcie b), c), d) . 2. ZDOLNOŚĆ ZAWODOWADysponowanie przez Wykonawcę osobami (minimum 1 osobą z każdej branży) posiadającymi:a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:- konstrukcyjno-budowlanej,- instalacyjnej w zakresie instalacji telekomunikacyjnych,- instalacyjnej w zakresie:o sieci wentylacyjnych, o sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,o urządzeń wentylacyjnych,o instalacji wentylacyjnych,o instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,- instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, i wpisanymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek takiego wpisu;b) kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie urządzeń i instalacji na stanowiskach eksploatacji (E): urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu do 1 kV, potwierdzone przez uprawnioną instytucję;c) kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie urządzeń i instalacji na stanowiskach dozoru (D): urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu do 1 kV, potwierdzone przez uprawnioną instytucję;d) aktualny certyfikat (dyplom, ukończone szkolenie) uprawniający do wykonywania okablowania sieci strukturalnych, wydany przez producenta oferowanego okablowania.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ, o której mowa powyżej w pkt 5.4.) niniejszego ogłoszenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia WYKAZU ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem DOWODÓW określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ, o której mowa powyżej w pkt 5.4.) niniejszego ogłoszenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia WYKAZU OSÓB, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. 2. Wysokość wadium: 60.000,00 zł.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania ww. wykonawców, które powinno być przez nich udzielone (podpisane). Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żądaprzed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać nazdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi z osobna wykazać brakpodstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.5.) niniejszego ogłoszenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunkówudziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy: 1) zmiany strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów, 2) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej - o czas trwania przeszkody; w rozumieniu niniejszej umowy ,,siła wyższa" jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej starannościstron; strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu; obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy w takim zakresie, wjakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej, b) wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych - o czas trwania przeszkody; wydłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne wraz z czasem potrzebnym na usunięcieskutków zaistnienia niekorzystnych warunków i dotyczy wyłącznie robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem przepisów i zasad BiHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się międzyinnymi: nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry - uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w ogóle, bądź bez niewspółmiernych nakładów. W przypadku prowadzenia robót budowlanych wymagających zachowania określonego reżimu temperaturowego, wartość (lub wartości) dziennej temperatury, która uznana będzie za niekorzystne warunki atmosferyczne ustalana będzie indywidualnie na podstawie dokumentów technicznych dla realizowanej technologii robót. Wykazaniezaistnienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenia prac, a tym samym umożliwiających zmianę terminu realizacji umowy leży po stronie Wykonawcy. W okresie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania ich zaistnienia poprzez przedłożenie Zamawiającemu danych publikowanych na stronie IMGW.O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z IMGW (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej, d) wydania decyzji przez służby konserwatorskie lub nadzoru budowlanego, mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, e) wycofania z rynku lubzakończenia produkcji materiałów lub urządzeń, których użycie przewidziano w toku realizacji przedmiotu umowy i konieczności zastąpienia ich innymi, o ile mają wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, f) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub niezawinionych przez Wykonawcę, uniemożliwiających rozpoczęcie, wykonanie w terminie lubkontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, 3) zmiany w kolejności i terminach płatności, w przypadku zmian w harmonogramie prowadzonych prac, 4) możliwość wprowadzenia płatności częściowych, w przypadku zmiany terminu wykonania umowy (...) UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę znaków możliwych do wpisania w niniejszym polu, pełny zakres zmian zawarty jest w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-06-24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii