Przetarg: Modyfikacja okna podawczego prowadzącego do pomieszczeń czystych klasy C

Przedmiot:

Modyfikacja okna podawczego prowadzącego do pomieszczeń czystych klasy C

Data zamieszczenia: 2021-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. centrala: (32) 278 88 86, (32) 278 88 87 fax: (32) 231 35 12
techniczny@io.gliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. centrala: (32)
Termin składania ofert: 2021-05-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do udzjelenia odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe dot. modyfikację okna podawczego prowadzącego do pomieszczeń czystych klasy C dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Wykonanie nawiewu oczyszczonego powietrza w oknie podawczym z uwzględnienie wszelkich prac remontowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dot. wykonania usługi:
a) Wymagania konstrukcyjne klasy C, tj m.in. powierzchnie gładkie, licowane o łączeniach zaokrąglonych (promień wiodący krzywizny r=X mm). Całość wykonana z materiałów lipofobowych, odpornych na korozję i na środki dezynfekcyjne na bazie chloranów i czwartorzędowych soli amonowych.
b) System wentylacji śluzy podawczej: nawiew z góry z filtrem HEPA; wywiew z dołu.
c) Ilość wymian powietrza: 20-40 w/h.
d) Obustronny monitoring różnicy ciśnienia. Ciśnienie względem sąsiadujących pomieszczeń: różnica 10-15 Pa.
e) Brak możliwości równoczesnego otwarcia okna podawczego.
f) Programowalne opóźnienie otwarcia okna zgodnie z aktualnym zmierzonym czasem do powrotu klasy czystości.
g) Po modernizacji okna należy sprawdzić zgodność z warunkami sprzed modernizacji i, w razie konieczności, wyregulować ciśnienia w pomieszczeniach obsługiwanych przez wspólną centralę wentylacyjną.
2) Przeprowadzenie kwalifikacji (IQ,OQ) zmodyfikowanego okna podawczego oraz kwalifikacji procesowej w pełnym zakresie dla pomieszczenia powiązanego z oknem podawczym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) / (wykonanie niezbędnych testów wraz z opracowaniem dokumentacji papierowej). Zakres wymaganych do przeprowadzenia pomiarów w ramach przeprowadzenia kwalifikacji:
a) Wszystkie pomiary przeprowadzone na przyrządzie pomiarowym posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania / kalibracji. Kserokopie ww. świadectw należy dołączyć do dokumentacji papierowej.
b) Zastosowane filtry powinny posiadać certyfikat. Kserokopie ww. certyfikatów należy dołączyć do dokumentacji papierowej.
c) Wykonanie badania klasy czystości ? deklarowana klasa czystości:
- Klasyfikacja GMP: C
- Klasyfikacja ISO 14644-1: ISO 7
d) Wykonanie pomiaru ilości cząstek ? limity cząstek wg klasyfikacji GMP /ISO 14644-1:
- Cząstki 0,5um: < 352 000
- Cząstki 5,0 pm: < 2 930
e) Wykonanie pomiaru czasu osiągnięcia czystości początkowej powietrza ? powrót do odpowiedniej klasy czystości i 20 minut.
f) Wykonanie pomiaru strumienia objętości nawiewanego powietrza ? zgodnie z PN ISO 14644-3.
g) Wykonanie pomiaru integralności i szczelności mocowania filtra ? warunki pomiaru: Stężenie aerozolu przed filtrem: 10 pg/l do 100 pg/l.
Przenikalność cząstek przez filtr: maksymalna dopuszczalna przenikalność cząstek pod filtrem oraz pomiędzy obudową a ramą skrzynki mocowania filtra nie może przekroczyć 0.01% wartości stężenia wyjściowego.

Dokument nr: DA/DT-381-26/21

Składanie ofert:
5. Termin złożenia oferty: 19.05.2021
6. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:
ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@io.gliwice.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:..........(określa Wykonawca)

Wymagania:
2. Kryterium: cena-100%
4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
a) wartość netto i brutto zamówienia,
b) termin realizacji przedmiotu zamówienia,
c) warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
d) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 60 dni),
e) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lud odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
11. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii