Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Besko
ul. Podkarpacka 5
38-524 Besko
powiat: sanocki
tel/fax 134673061/134673520
sr@besko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Besko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel/fax 134673061/13
Termin składania ofert: 2021-05-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Besko Ul. Przelotowa dz. nr 1420. 1147/3, 1149/2, 604/7, 762/3

ZAPYTANIE OFERTOWE
-wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019.) określonego w art. 2 ust.1. pkt.1,

Gmina Besko prosi o przedstawienie oferty cenowej robót zadania pn: .

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Besko Ul. Przelotowa
dz. nr 1420. 1147/3, 1149/2, 604/7, 762/3

Dokument nr: SR.271.8.2021

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 21 maja 2021r. do godz. 13:30

w siedzibie zamawiającego :

GMINA BESKO

ul. Podkarpacka 5

38-524 Besko

Pokój nr 7

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres : sr@besko.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2021r.

Wymagania:
Prosimy o podanie w ofercie ceny netto, Vat i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego , załączając do oferty kosztorys ofertowy.

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: opis warunków i sposobu oceniania

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

Wyniki zostaną przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty na złożony przez nich wniosek w następujący sposób: pocztą elektroniczną na adres wskazany w ofercie.

Kontakt:
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:

stanowisko Inspektor

imię i nazwisko Jan Jaślar

tel. 134673061

w godzinach pracy zamawiającego

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii