Przetarg: Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY CZERNICHÓW
ul. Gminna 1
32-070 Czernichów
powiat: krakowski
tel. 12 444 55 77 w 119 / 12 270-21-04 w 119, fax. 12 270-23-24
info@czernichow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Czernichów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 444 55 77 w
Termin składania ofert: 2021-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Czernichów, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn. ,,Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czernichów Ul. Sportowa, Kamień Ul. Wiślana, Zagacie-Wyźrał na terenie gminy Czernichów."
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
I. Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie robót budowlanych elektrycznych polegających na rozbudowie oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Czernichów Ul. Sportowa, Kamień Ul. Wiślana, Zagacie -Wyźrał przy drodze powiatowej nr 2183K na terenie gminy Czernichów.
(należy opisać przedmiot zamówienia - ogólny zakres)
2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie: Część 1: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czernichów Ul. Sportowa, Część 2: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień Ul. Wiślana,
Część 3: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zagacie - Wyźrał, przy drodze powiatowej nr2183Kdz. nr 342.
3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w:
o Projekty budowlano-wykonawcze - Załączniki nr 2.1, 2 2.2, 2.3.
o Przedmiarach robót dla każdego z zadań - Załącznik Nr 3
4. Warunki realizacji zamówienia:
- Warunki realizacji zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy - Załącznik Nr 1

CPV: 45316100-6, 45316110-9

Dokument nr: IP.7013.6.2.2021

Składanie ofert:
V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 17 maja 2021 r. do godz. 12.00 w formie:
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Czernichowie, Ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów Biuro Obsługi Klienta

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania robót budowlanych elektrycznych do dnia 16.08.2021r.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie do dnia 15.10.2021r. wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz odbiorem przez Operatora sieci elektroenergetycznej.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie:
co najmniej dwa zamówienia na łączną kwotę brutto 100 000zł polegających na wykonaniu robót elektrycznych instalacji zewnętrznych, instalacji oświetleniowej, instalowaniu urządzeń energetycznych itp.
b) Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone. W szczególności Wykonawca będzie dysponował osobami:
osoba posiadająca uprawnienia budowlane elektryczne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Zaakceptowali projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie lub każdą z części zamówienia określonego w pkt. I ust.2.
2. Oferta winna być złożona na załączonym, zgodnym co do treści, formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
3. Do oferty należy załączyć wycenę ofertową na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
KRYTERIUM OCENY OFERT:
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami dla każdej części zadań:
Cena 100 % (C)
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Punkty przyznawane za kryterium ,,cena" będą liczone według następującego wzoru: Cena (C) = (Cn / Cb) x 100 pkt
C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,cena"; Cn - cena oferty o najniższej cenie; Cb - cena oferty badanej.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia opisane w rozdz. I zapytania ofertowego.
VI. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
2. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanej oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6. Prośbę o udzielenie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form:
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów;
o w wersji elektronicznej na adres: slawomir.blaszczyk@czernichow.pl
7. Zamawiający jest zobowiązany do udzjelenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania oferty pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
10. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu/umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udzielają: Adam Kosek, Sławomir Błaszczyk tel. 12 4445577 w.119,
122702104 w. 119

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii