Przetarg: Konserwacja i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Konserwacja i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego

Data zamieszczenia: 2021-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Zakopane
Kościuszki 13
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
18 2020448
przetargi@zakopane.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: ---
Nr telefonu: 18 2020448
Termin składania ofert: 2021-06-13 10:00:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,Konserwacja i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego"Zakres zamówienia obejmuje:1) Zapewnienie całorocznego, prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego zgodnie z Kalendarzem świeceń,2) Zapewnienie całorocznego, prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,3) Konserwacja i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,4) Usuwanie awarii i likwidacja szkód na sieci oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,5) Przestrzeganie terminarza napraw sieci oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,6) Przyjmowania całodobowo przez 7 dni w tygodniu zgłoszeń od mieszkańców lub osób upoważnionych przez Burmistrza Miasta Zakopane, dotyczące awarii sieci oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,7) Prace remontowe - planowane na sieci oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,8) Konserwacja i bieżące naprawy oświetlenia indywidualnego obiektów kubaturowych,9) Współpraca z Wykonawcą iluminacji świątecznej,10) Inne prace na sieci oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zleceniodawcą.

CPV: 50232000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00053085, BZP.271.25.2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Podstawą prawną udzielenia zamówienia jest art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).Uzasadnienie:Spółka TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa (dalej Spółka) powołana została przez Radę Miasta Zakopane celem wykonywanie zadań powierzonych jej przez Gminę Miasto Zakopane. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w katalogu zadań własnych gminy wymienione są zadania w zakres których wchodzą usługi stanowiące przedmiot zamówienia.Gmina Miasto Zakopane sprawuje nad Spółką całkowitą kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki. Ponadto ponad 90% działalności Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę. Gmina Miasto Zakopane jest właścicielem 100% udziałów w Spółce, a zatem w kontrolowanej osobie prawnej nie ma udziału kapitału prywatnego.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: ul. Szymony 17a
5.1.3.) Miejscowość: Zakopane
5.1.4.) Kod pocztowy: 34-500
5.1.5.) Województwo: małopolskie
5.1.6.) Kraj: Polska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii