Przetarg: Budowa, remonty dróg, chodników i parkingów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa, remonty dróg, chodników i parkingów

Data zamieszczenia: 2021-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Wyspiańskiego 22
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
sekretariat@mzd.nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-05-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budżet Obywatelski 2021
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I ,,Więcej miejsc dla samochodów"Zakres robót obejmuje m.in:? roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;? roboty ziemne;? stanowiska postojowe przy Ul. Batalionów Chłopskich;? chodniki;? krawężniki i obrzeża;? roboty wykończeniowe i towarzyszące;

Część II ,,Nowe chodniki na Helenie"Zakres robót obejmuje m.in.:? chodnik Ul. Dunajcowa - odcinek 1-strona prawa od Ul. Zabawy do wjazdu na działkę nr 21/10 w obr.23;? odcinek 2-strona lewa od posesji nr 21 do Ul. Czeremchowej;? odcinek 3-strona prawa od Ul. Czeremchowej do pętli autobusowej (naprzeciwko Ul. Uroczej);? dostosowanie zjazdów do posesji;

Część III ,,Czas na Brodowską, Żywiecką i Kochanowskiego"Zakres robót obejmuje m.in:? parking przy Ul. Kochanowskiego;? bezpiecznik Ul. Kochanowskiego;? chodnik Ul. Żywiecka;

Część IV ,,Nowy chodnik na osiedlu Millenium"Zakres robót obejmuje m.in.:? chodnik na osiedlu Millenium;

Część V ,,Bezpieczne przejście dla pieszych - czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych"Zakres robót obejmuje m.in.:? montaż lamp i stawianie słupów;? wykonanie linii kablowej;? wykonanie oznakowania;? badania i pomiary;

Część VI ,,Kierunek: bezpieczna droga na osiedlu Chruślice"Zakres robót obejmuje m.in.:? roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;? jezdnia;

Część VII ,,Remont parkingu przy cmentarzu Ul. Lwowska"Zakres robót obejmuje m.in.:? parking przy cmentarzu komunalnym Gołąbkowice;

Część VIII ,,Nowy Sącz- przyjazny mieszkańcom. Poprawa infrastruktury technicznej na osiedlu Szujskiego (ul. 1 Maja) poprzez remont i modernizację miejsc postojowych przy szkole nr 8 i kościele "kolejowym"Zakres robót obejmuje m.in.:? roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;? roboty ziemne;? stanowiska postojowe;? ścieki;

Część IX ,,Bezpieczeństwo ponad wszystko"Zakres robót obejmuje m.in:A. Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej wraz pomiarami ruchu (Pomiary ruchu należy wykonać we wtorek i piątek od 6.00 - 10.00 i od 13.00 do 18.00).B. Budowa sygnalizacji świetlnej:? wykonanie i uruchomienie zasilania sygnalizacji świetlnej; ? wykonanie kanalizacji kablowej; ? dostawa i montaż masztów sygnalizacyjnych umożliwiających doświetlenie przejść dla pieszych; ? dostawa i montaż masztów wysięgnikowych; ? dostawa i montaż przycisków dla pieszych; ? dostawa i montaż sygnalizatorów akustycznych dla pieszych;? dostawa i montaż sygnalizatorów kołowych 3x300 ( soczewki bezbarwne);? dostawa i montaż sygnalizatorów dla pieszych 2x200 (soczewki bezbarwne);? dostawa i montaż sygnalizatorów 1x200 ( soczewki bezbarwne);? dostawa montaż uruchomienie sterownika sygnalizacji świetlnej;? dostawa i montaż systemu wideodetekcji; ? wykonanie okablowania;? wykonanie fundamentów; ? roboty ziemne;? wykonanie przewiertów;? wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;? demontaż istniejących urządzeń brd;? prace porządkowe;? wykonania dokumentacji powykonawczej;? inne prace niezbędne do wykonania i uruchomienia sygnalizacji świetlnej;

Część X ,,Przydworcowe rośnie w siłę"Zakres robót obejmuje m.in.:? roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne;? krawężniki, obrzeża, ścieki, ławy;? chodnik;? miejsca postojowe;? zieleniec

CPV: 45233140-2, 45233142-6, 45316110-9, 45233294-6

Dokument nr: 2021/BZP 00054351, 271.2.18.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-05-28 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.mzd.nowysacz.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.mzd.nowysacz.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują1) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl2) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej obywatel.gov.pl na adres Miejski Zarząd Dróg 33 - 300 Nowy Sącz (/MZD/SkrytkaESP).3) poprzez platformę zakupowa pod adresem: www.platformazakupowa.pl4. Ofertę wraz z załącznikami, których Zamawiający wymaga do dołączenia do oferty, Wykonawcy składają za pośrednictwem Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl5. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu albo adres poczty e-mail podane przez wykonawcę (w ofercie) zostało mu doręczone w momencie jego przekazania przez Zamawiającego - dowód transmisji danych, w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią, chyba, że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzyma.6. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się ze strony Zamawiającego są:1) Konrad Poręba
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Nowy Sącz Ul. Wyspiańskiego 22;2) inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba reprezentująca Miejski Zarząd Dróg Nowy Sącz Ul. Wyspiańskiego 22, kontakt: adres e-mail:iod@mzdnowysacz.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej ,,ustawa PZP"; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-05-28 10:00
Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii