Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WIŚNIOWA
Wiśniowa 150
38-124 Wiśniowa
powiat: strzyżowski
172775063
przetargi@wisniowa.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Wiśniowa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 172775063
Termin składania ofert: 2021-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiśniowa
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jazowa lampy L3/2- L8/2 i L4/1Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego w:1) miejscowości Jazowa w zakresie:2) Budowa zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym3) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - 7 sztuk latarni oświetleniowych ulicy wraz z oprawami, - lampy do wykonania: L3/2- L8/2 i L4/1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze oraz Dokumentacji Projektowej i Wykonawczej. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą

Część II: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłówek Fundacja Troska.Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego w:1) miejscowości Kozłówek w zakresie:,2) Budowa zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym3) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - 4 sztuki latarni oświetleniowych ulicy wraz z oprawami, -lampy do wykonania: L1-L4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze oraz Dokumentacji Projektowej i Wykonawczej. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą.

Część III: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niewodna dz. nr ewid. 1408/4; 1417; 1399; 1400; 1360/4; 1361(L2/WO - L4WO)(L1/WO do L10/WO bez L7/WO,L5/WO,L3/WO)Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego w:1) miejscowości Niewodna w zakresie:,2) Budowa zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym3) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - 10 sztuk latarni oświetleniowych ulicy wraz z oprawami,4) Lampy do wykonania: (L2/WO - L4WO)(L1/WO do L10/WO bez L7/WO,L5/WO,L3/WO)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze oraz Dokumentacji Projektowej i Wykonawczej. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą

Część IV: Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej DW NR 986 (Tyszyma -Ropczyce - Wisniowa) w miejscowosci Wisniowa Olszyny L 14/1 WO-L22/1 WOZadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego w:1) miejscowości Wiśniowa w zakresie:,2) Budowa zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym3) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - 9 sztuk latarni oświetleniowych ulicy wraz z oprawami, -Lampy do wykonania: L 14/1 WO-L22/1 WOSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze oraz Dokumentacji Projektowej i Wykonawczej. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą

Część V : Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa SKR - UG L24/1-L29/1Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego w:1) miejscowości Wiśniowa w zakresie:,2) Budowa zasilania kablowego sterowania oświetleniem ulicznym3) Montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - 6 sztuk latarni oświetleniowych ulicy wraz z oprawami, - Lampy do wykonania: L24/1-L29/1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze oraz Dokumentacji Projektowej i Wykonawczej. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą.

CPV: 45000000-7, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00054820, P.271.1.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-05-31 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającyma Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP, dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portalorazpoczty elektronicznej: przetargi@wisniowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym oświadczenie wstępne, za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz dokumentów innych niż określone w pkt. 1.4.1. SWZ, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego: przetargi@wisniowa.pl - limit wynosi 100 MB Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:-specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,-format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,-oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,-integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.-Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dostępnych na ePUAP dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.-Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.Dokumenty i oświadczenia elektroniczne, inne niż określone w pkt 1.4.1 SWZ, składane są przez Wykonawcę e-mailem na adres Zamawiającego: przetargi@wisniowa.pl. W tytule wiadomości Zamawiający zaleca wskazanie znaku postępowania P.271.1.3.2021 Sposób sporządzenia dokumentów i oświadczeń elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.Za datę przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 1.4.7 SWZ, przyjmuje się datę ich wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@wisniowa.pl.W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną - wyłącznie na adres: przetargi@wisniowa.pl.Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności, gdy nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje.W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:-Wykonawcy będącego osobą fizyczną,-Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,-pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),-członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);-osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa,-z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063,-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE WIŚNIOWA ", znak: P.271.1.3.2021,-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy,-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia została zawarta w pkt. 3.7 Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-05-31 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii