Przetarg: Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gorlice
ul. 11-go Listopada 2
38-300 Gorlice
powiat: gorlicki
Telefon: 18 353 57 62 Faks:18 353 54 61
przetargi@gmina.gorlice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gorlice
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 18 353 57 6
Termin składania ofert: 2021-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej nr 270536K ,,Podlesie" w miejscowości Dominikowice w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj".

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych w Gminie Gorlice o wartości mniejszej niż 130 000 zł.

1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia drogi gminnej nr 270536K ,,Podlesie" w miejscowości Dominikowice na odcinku około 460 m.

Lokalizacja, w której wykonane ma zostać oświetlenie oznaczona jest na załączniku graficznym nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Należy zaprojektować oświetlenie uliczne LED z linią zasilająca napowietrzną. Rodzaj słupów: betonowe żerdzie wirowane.

W ramach zamówienia należy wykonać 6 lamp na istniejących słupach energetycznych oraz 5 szt. na nowo projektowanych słupach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zakres zamówienia obejmuje:

a/ opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w skali 1: 1000 wraz z wykazem właścicieli działek przez które przebiegać będzie projektowe oświetlenie ,

b/ uzyskanie w Zakładzie Energetycznym warunków zasilania,

c/ uzyskanie wypisu z miejscowego planu przestrzennego gminy Gorlice w celu określenia parametrów oświetlenia (w przypadku takiej konieczności),

d/ kompletny projekt budowlany obejmujący wszystkie branże wymagane przepisami Prawa Budowlanego wraz z opisami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez dodatkowych opracowań oraz zgodami właścicieli działek przez które przebiega trasa oświetlenia w ilości: 4 egzemplarze, + wersja elektroniczna ,

e/ wykonanie operatów wodno-prawnych na przekroczenie cieków wodnych z uzyskaniem pozwoleń wodno - prawnych (w przypadku takiej konieczności) ,

f/ wszystkie pozostałe decyzje, opracowania i wymagane uzgodnienia niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia ,

g/ uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (w zależności od wymogów),

h/ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru - w ilości 1 egzemplarz,

i/ przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowanych robót budowlanych - w 2 egzemplarzach,

j/ kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - w 1 egzemplarzu.

k/ wykonanie odcinka oświetlenia zgodnie z wykonanym projektem i oddanie do użytkowania.

l/ wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych wykonanego odcinka oświetlenia.

m/ wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokument nr: RG.271.10.U.2021

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (oferty):

Propozycję cenową (ofertę) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 14 (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: przetargi@gmina.gorlice.pl nie później niż do dnia 24.05.2021 r., do godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

do 30 listopada 2021 r.

1) Wykonawca przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu w czasie umożliwiającym terminowe wykonanie całości przedmiotu umowy koncepcję projektu wykonawczego.

2) Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty złożenia koncepcji projektu wykonawczego do jego zatwierdzenia lub przekazania Wykonawcy stosownych uwag.

3) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag przedstawi poprawioną koncepcję dokumentacji projektowej.

Wymagania:
3. Wymagany minimalny okres gwarancji

60 miesięcy

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który zajmuje się realizacją przedsięwzięć objętych zapytaniem ofertowym. Ponadto posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz spełnia n/w warunki:

1) dysponuje osobami posiadającymi wykształcenie techniczne i uprawnienia do projektowania
i wykonawstwa w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji tożsamych zamówień,

2) wykonał w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert minimum 1 podobne zadanie polegające na: zaprojektowaniu i budowie oświetlenia ulicznego o długości minimum 200 metrów z podaniem, wartości usługi, daty i miejsca wykonania, a także załączeniem dowodów tj. poświadczenia lub innych dokumentów - jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zaprojektowanie i wybudowanie nie musi dotyczyć tego samego odcinka oświetlenia.

3) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

5. Propozycja cenowa (oferta) ma zawierać następujące dokumenty:

1) Druk propozycji cenowej (oferta) - zał. nr 1 do Zaproszenia;

2) Wykaz robót - zał. nr 2 do Zaproszenia

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

Cenę usługi należy obliczyć według indywidualnej wyceny Wykonawcy na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego ujętych w Zaproszeniu.

W formularzu propozycji cenowej (oferta) stanowiącym zał. nr 1 do Zaproszenia należy określić cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonywaniem usługi. Wszystkie ceny należy podać w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. PLN.

Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej:

Zamawiający wybierze propozycje cenową odpowiadająca wszystkim postawionym przez niego warunkom i o najniższej cenie .

8. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1) Propozycję cenową należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: przetargi@gmina.gorlice.pl lub w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie
w siedzibie Zamawiającego

W przypadku przesyłania oferty droga e-mailową należy wpisać jako tytuł wiadomości:

Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej nr 270536K ,,Podlesie" w miejscowości Dominikowice

W przypadku dostarczenia oferty droga papierową należy na kopercie umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn: Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej nr 270536K ,,Podlesie" w miejscowości Dominikowice

2) Cena propozycji (oferty) ma być podana cyfrowo i słownie;

3) Propozycja ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej wybrany Wykonawca podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego w ustalonym terminie.

Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej oraz projektu umowy.

12. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert. O wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Zamawiający może w wyznaczonym terminie wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów, uzupełnienia brakujących dokumentów lub dokumentów zawierających błędy.
Zamawiający może w wyznaczonym terminie wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty.
Zamawiający może w wyznaczonym terminie wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących składników cenotwórczych oferty w przypadku gdy cena oferty wzbudzi wątpliwości Zamawiającego. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca może przesłać wyjaśnienia oraz uzupełnić brakujące dokumenty drogą mailową. Wskazane dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie postępowania, opatrzone pieczęcią firmową oraz przesłane w formie skanu.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy:

a) wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub złożone wyjaśnienia będą niewystarczające,

b) wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,

c) treść oferty jest niezgodna z treścią ogłoszenia,

d) oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,

e) oferta zawiera rażąco niską cenę,

f) wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,

g) wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający wykluczy z postępowania:

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może wyeliminować w inny sposób niż wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,

c) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

8. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku rozbieżności pomiędzy kwotą podaną cyfrą a słownie, Zamawiający przyjmuje za prawidłową kwotę jednostkową brutto podaną słownie i na tej podstawie dokona ewentualnych dalszych przeliczeń w ofercie

9. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie w przypadku:

a) braku ofert niepodlegających odrzuceniu,

b) braku wykonawców niepodlegających wykluczeniu,

c) braku możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia do kwoty najniższej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

d) zaistnienia sytuacji, której zamawiający nie był w stanie przewidzieć w dniu ogłoszenia postępowania, a która utrudnia udzielenie zamówienia.

10. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie od decyzji Zamawiającego.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. W przypadku otrzymania od Wykonawcy niekompletnej oferty, braki formalne za wyjątkiem druku ,,Oferta" podlegają jednokrotnemu uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo niewzywania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących bądź wadliwie złożonych dokumentów, jeżeli z przebiegu postępowania będzie wynikać, że pomimo uzupełnienia dokumentów nie ma możliwości wyboru oferty tego Wykonawcy jako najkorzystniejszej lub w przypadku gdy Zamawiający zamierza unieważnić postępowanie.

Uwagi:
13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonania zlecenia, usługi oraz zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej

art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gorlice. Kontakt do administratora, adres: 38-300 Gorlice, ul. 11 listopada 2, tel.: 18 353 57 62, e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Gorlice oraz poprzez email:iod@gmina.gorlice.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, wykonania zlecenia, usługi.
Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia, zawarcia umowy oraz jej realizacji. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości podjęcia współpracy.
Dane będą przechowywane przez okres współpracy, trwania zawartej umowy a po jej zakończeniu przez okres wymagany kategorią archiwalną. W przypadku danych zawartych jedynie na fakturach dane są przechowywane przez okres 5 lat (kat. B5), w przypadku umów cywilnoprawnych bez składki na ubezpieczenie społeczne przez okres 10 lat (kat.B10), natomiast w przypadku opłacania składki społecznej przez okres 50 lat (kat.B50).
Administrator może przekazać dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być: operator pocztowy w przypadku prowadzenia korespondencji, bank realizujący usługi bankowe dla Urzędu Gminy Gorlice - tj. Bank Spółdzielczy w Gorlicach, ul. Stróżowska 1, 38-300 Gorlice, odbiorcą danych może być również dostawca systemu finansowo-księgowego - tj. REKORD Kraków Systemy Informatyczne Spółka z o.o. w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem.
Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: 1) prawo dostępu do danych osobowych; 2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 3) prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Kontakt:
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Karolina Maniak - podinspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Promocji

tel. 18 534 62 54

fax. 18 353 54 61

w godz. pomiędzy 7:30 a 15:30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii