Przetarg: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Rynek 5
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 858 14 90
d.kosiarski@rof.org.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48250
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 858 14 90
Termin składania ofert: 2021-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego

Powstaje w kontekście projektu
RPPK.06.05.00-18-0001/19 - Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF

Opis
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 1456 w Medyni Głogowskiej o długości ok. 440 m, lampy oświetlenia parkowego: słupy anodowany stop aluminium, oprawy LED - 12 szt., kabel nn oświetleniowy YAKY 4x35mm ok. 440m.
Okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 72 miesiące.

CPV: 45231000-5, 45232200-4, 45310000-3, 45314200-3, 45315100-9, 45315700-5, 45316100-6, 45316110-9

Dokument nr: 2021-8591-48250, WI.7013.2.2.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-05-31

Miejsce i sposób składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym ,,Formularzu oferty" w terminie do dnia 31.05.2021 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Czarna, 37-125 Czarna 260, biuro obsługi klienta (dotyczy również ofert składanych za pośrednictwem operatora pocztowego) albo drogą elektroniczną na adres inwestycje@gminaczarna.pl

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
łańcucki
Gmina
Czarna
Miejscowość
Medynia Głogowska
Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy, w tym położenie kabla i montaż fundamentów pod słupy w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
-
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy opisane zostały w istotnych warunkach zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 40 000 zł brutto.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego: co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Dokumenty wymagane od Wykonawcy określone zostały w istotnych warunkach zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Ofertę należy oznaczyć: ,,Oferta na budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz nr 1456 w Medyni Głogowskiej"
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: inwestycje@gminaczarna.pl

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-05-14
Data ostatniej zmiany
2021-05-14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) cena za przedmiot zamówienia: 60 %
2) okres gwarancji: 40 %

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Damian Kosiarski
tel.: 17 858 14 90
e-mail: d.kosiarski@rof.org.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii