Przetarg: Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2021-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przemysłowej 6 w Ornecie
Mickiewicza 6/2
11-130 Orneta
powiat: lidzbarski
608370674
wspolnota.przemyslowa6.orneta@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48432
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Orneta
Wadium: ---
Nr telefonu: 608370674
Termin składania ofert: 2021-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy Ul. Przemysłowej 6 w Ornecie
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.04.03.02-28-0006/17 - Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Przemysłowej 6 w Ornecie

Część 1
Branża budowlana

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Zakres realizacji zadania obejmuje roboty budowlano-instalacyjne związane z dokończeniem prac związanych z realizacją projektu pn.: ,,Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Przemysłowej 6 w Ornecie", tj.:
1) branża budowlana:
a) Ocieplenie stropu nad piwnicą.
b) Ocieplenie stropodachu.
c) Ocieplenie ścian (podłużnych i szczytowych).
d) Wymiana okien na klatkach schodowych.
e) Ocieplenie ścian piwnicy.
Okres gwarancji
min 5 lat

Część 2
Branża sanitarna

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Zakres realizacji zadania obejmuje roboty budowlano-instalacyjne związane z dokończeniem prac związanych z realizacją projektu pn.: ,,Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Przemysłowej 6 w Ornecie", tj.:
- branża sanitarna:
a) Modernizacja systemu ogrzewania - Instalacje centralnego ogrzewania.
b) Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej - Instalacje wodociągowe cwu piony.
Okres gwarancji
min. 5 lat

CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45210000-2, 45233200-1, 45260000-7, 45300000-0, 45320000-6, 45330000-9, 45400000-1, 45443000-4

Dokument nr: 2021-22507-48432, l.dz.156/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-05-31

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
lidzbarski
Gmina
Orneta
Miejscowość
Orneta

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
lidzbarski
Gmina
Orneta
Miejscowość
Orneta

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień zawartej umowy. 4. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a)terminu wykonania zamówienia: - w przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez Wykonawcę, - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji, - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, - przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych, wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, - wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie, b)wynagrodzenia: - w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez Wykonawcę (w szczególności podatku VAT); - zmiany przedmiotu umowy o której mowa poniżej w pkt c),
c)zmiany przedmiotu umowy w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót, np. z powodu błędu w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 6. Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. 7. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności: - zmiana osób od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg Specyfikacji, - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, - aktualizacja harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej należy załączyć umowę spółki.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia. W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać łącznie.
Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu wykonanych robót wraz z referencjami, opiniami i rekomendacjami (z określeniem inwestora, nazwy zadania, zakresu robót, wartości zamówienia, terminów wykonanych prac) udzielone Oferentowi przez inwestorów, dla których wcześniej realizował zadania (wg zał. nr 5).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca musi wykazać, że:
a) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Wartość ubezpieczenia musi stanowić gwarancję zabezpieczenia przedmiotu umowy.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację zamówienia.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia wg Zał. nr 2 do Specyfikacji.
W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać łącznie.
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia w/w warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.) niezbędnych do wykonania zamówienia, dla podanych niżej stanowisk:
a) 1 kierownik budowy: posiadający zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zrzeszony we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, w tym co najmniej pełnił samodzielne funkcje przy realizacji 1 zadania, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
b) 1 kierownik robót budowlanych: posiadający zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zrzeszony we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadający w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, w tym co najmniej pełnił samodzielne funkcje przy realizacji 1 zadania, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
c) 1 kierownik robót branży sanitarnej: posiadający zgodnie z ustawa Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych, zrzeszony we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, w tym co najmniej pełnił samodzielne funkcje przy realizacji 1 zadania. odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym branży sanitarnej stanowiącym przedmiot zamówienia.
Kierownik budowy jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie całości prac związanych z realizacją przedmiotowego zadania a wszyscy są zobowiązani współpracować z kierownikiem budowy.
Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika robót budowlanych przez tą samą osobę.
W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać łącznie.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń wg wzoru Nr 4 i oraz przedstawionych dokumentów.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zmawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiącego zał. nr 3 do Zapytania ofertowego. W przypadku stwierdzenia wystąpienia powiązania oferent zostanie wykluczony z postępowania. W przypadku braku złożenia oświadczenia o braku powiązań oferent zostanie wykluczony z postępowania.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-05-14
Data ostatniej zmiany
2021-05-14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
waga 80%. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. waga=Cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej*znaczenie procentowe kryterium * waga punktowa kryterium
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
waga 20%, min. termin okresu gwarancji wynosi 5 lat. Zaoferowanie terminu krótszego niż 5 lata spowoduje odrzucenie oferty, jako jako niezgodnej z treścią Opisu przed. zamówienia. Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: za 5 lat - 0 pkt; za 6 lat -5 pkt i za 7 lat i więcej-10 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
waga 80%. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. waga=Cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej*znaczenie procentowe kryterium * waga punktowa kryterium
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
waga 20%, min. termin okresu gwarancji wynosi 5 lat. Zaoferowanie terminu krótszego niż 5 lata spowoduje odrzucenie oferty, jako jako niezgodnej z treścią Opisu przed. zamówienia. Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: za 5 lat - 0 pkt; za 6 lat -5 pkt i za 7 lat i więcej-10 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Anna Bartoszewicz
tel.: 608370674
e-mail: wspolnota.przemyslowa6.orneta@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii