Przetarg: Termomodernizacja budynku Przedszkola

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku Przedszkola

Data zamieszczenia: 2021-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO ZABRZE - PREZYDENT MIASTA
Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: 34 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39 w Zabrzu przy Ul. Księcia Henryka Pobożnego 5
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39 w Zabrzu przy Ul. Księcia Henryka Pobożnego 5 , w tym:- Renowacja ścian zewnętrznych budynku przedszkola i budynku gospodarczego,- Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji oraz ścian wewnętrznych na poddaszu nieużytkowym zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego z koniecznym, wymaganym zabezpieczeniem p.poż.- Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian przyziemia ,- Wymiana obróbek blacharskich zewnętrznych,- Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, montaż nawiewników we wszystkich oknach,- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,- Modernizacja kotłowni dla celów c.o., a w tym wymiana całej kotłowni na gazową (w budynku jest instalacja gazowa),- Wymiana instalacji c.o, wraz z wymianą grzejników i osprzętu (wymiana osłon grzejników), usunięciem przyczyn niedogrzania pomieszczeń na parterze budynku,- Modernizacja w zakresie niezbędnym instalacji wod. - kan. + c.w.u.- Wymiana (w zakresie koniecznym) odcinków przyłączy instalacji przy przejściu przez ściany zewnętrzne oraz w wykopach z uwagi na stan techniczny,- Dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego (z uwzględnieniem instalacji już zmodernizowanych) oraz wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na oprawy z źródłami LED.-Wentylacja - modernizacja wentylacji mechanicznej kuchni ,- Wymiana częściowa instalacji deszczowej wraz z wymianą wszystkich czyszczaków, gaigerów i udrożnienie odpływów deszczowych,- Zapewnienie prawidłowej wentylacji (kanały wentylacyjne) w salach zajęć ,- Modernizacja instalacji hydrantowej,- Remont tarasu oraz schodów wejściowych,- Demontaż płytek betonowych przy ścianach budynku (demontowanych w związku z pracami termomodernizacyjnymi) oraz chodnika do wejścia głównego Przedszkola i ponowny montaż kostki betonowej wraz z podbudową - opaska wokół budynku, remont nawierzchni schodów wejściowych - w zakresie niezbędnym,- Wymiana częściowa rynien i rur deszczowych wraz z obróbkami blacharskimi niezbędnym zakresie, - Malowanie ścian i sufitów oraz obmurowanie węgarków , ościeży wewnętrznych i zewnętrznych - wykonanie warstw spadkowych pod okapniki , uzupełnienie ubytków tynków i ich przetarcie po robotach związanych z wymianą instalacji elektrycznej, c.o., wody, opraw oświetleniowych oraz z wymianą okien i drzwi ,- Prace dekarskie wynikłe z zapewnienia wentylacji w salach zajęć,- Demontaż i likwidacja zbędnych metalowych wsporników, kabli i puszek na ścianach zewnętrznych,- Wyburzenie pomieszczeń pomocniczych kotłowni węglowej,- Przemurowanie luźnych fragmentów ścian zewnętrznych, gzymsów, cokołów i uzupełnienie ubytków,- Remont istniejących krat zewnętrznych w oknach,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111100-9, 45220000-5, 45300000-0, 45310000-3, 45317100-3, 45320000-6, 45321000-3, 45330000-9-

Dokument nr: 2021/BZP 00056241, BZP.271.16.2021.MZ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-02 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.miastozabrze.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych Formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,email: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl 9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email sekretariat_bzp@um.zabrze.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.11.Oferta i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób przygotowania oferty został opisany w Rozdziale XII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowychW związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.), zwanego dalej w skrócie ,,RODO", iż:1. ADMINISTRATOR DANYCH.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy Ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.2. Kontakt Z ADMINISTRATOREM DANYCHZ Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy Ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem ,,Ochrona danych osobowych".3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCHAdministrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl 2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy Ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych".4. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.4.1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.4.2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.4.3. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługi ITw zakresie ewidencyjno-księgowym oraz elektronicznego obiegu dokumentów jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie. Pani/Pana dane mogą zostać również udostępnione podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.6.1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, nie krócej niż - zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a później - w razie konieczności obrony uzasadnionych interesów Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem lub umową o realizację zamówienia publicznego.6.2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcjiw sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. C.D. w kolejnej sekcji
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): C.D. z sekcji 3.15. 7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.7.1. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:1) na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści swoich danych osobowych[1],2) na podstawie art. 16 RODO sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych[2],3) usunięcia swoich danych osobowych[3],4) na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych[4].7.2. Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, czy też nie będzie Pani/Panu przysługiwało prawo do wniesienia sprzeciwu. W szczególności nie przysługuje Pani/Panu prawo do:1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.9. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z Pani/Pana udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a obowiązek ich podania wynika z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Pzp.10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-02 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.16.2021.MZ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 2281466,27 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39 w Zabrzu przy ul. Księcia Henryka Pobożnego 5 , w tym:- Renowacja ścian zewnętrznych budynku przedszkola i budynku gospodarczego,- Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji oraz ścian wewnętrznych na poddaszu nieużytkowym zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego z koniecznym, wymaganym zabezpieczeniem p.poż.- Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian przyziemia ,- Wymiana obróbek blacharskich zewnętrznych,- Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, montaż nawiewników we wszystkich oknach,- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,- Modernizacja kotłowni dla celów c.o., a w tym wymiana całej kotłowni na gazową (w budynku jest instalacja gazowa),- Wymiana instalacji c.o, wraz z wymianą grzejników i osprzętu (wymiana osłon grzejników), usunięciem przyczyn niedogrzania pomieszczeń na parterze budynku,- Modernizacja w zakresie niezbędnym instalacji wod. - kan. + c.w.u.- Wymiana (w zakresie koniecznym) odcinków przyłączy instalacji przy przejściu przez ściany zewnętrzne oraz w wykopach z uwagi na stan techniczny,- Dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego (z uwzględnieniem instalacji już zmodernizowanych) oraz wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na oprawy z źródłami LED.-Wentylacja - modernizacja wentylacji mechanicznej kuchni ,- Wymiana częściowa instalacji deszczowej wraz z wymianą wszystkich czyszczaków, gaigerów i udrożnienie odpływów deszczowych,- Zapewnienie prawidłowej wentylacji (kanały wentylacyjne) w salach zajęć ,- Modernizacja instalacji hydrantowej,- Remont tarasu oraz schodów wejściowych,- Demontaż płytek betonowych przy ścianach budynku (demontowanych w związku z pracami termomodernizacyjnymi) oraz chodnika do wejścia głównego Przedszkola i ponowny montaż kostki betonowej wraz z podbudową - opaska wokół budynku, remont nawierzchni schodów wejściowych - w zakresie niezbędnym,- Wymiana częściowa rynien i rur deszczowych wraz z obróbkami blacharskimi niezbędnym zakresie, - Malowanie ścian i sufitów oraz obmurowanie węgarków , ościeży wewnętrznych i zewnętrznych - wykonanie warstw spadkowych pod okapniki , uzupełnienie ubytków tynków i ich przetarcie po robotach związanych z wymianą instalacji elektrycznej, c.o., wody, opraw oświetleniowych oraz z wymianą okien i drzwi ,- Prace dekarskie wynikłe z zapewnienia wentylacji w salach zajęć,- Demontaż i likwidacja zbędnych metalowych wsporników, kabli i puszek na ścianach zewnętrznych,- Wyburzenie pomieszczeń pomocniczych kotłowni węglowej,- Przemurowanie luźnych fragmentów ścian zewnętrznych, gzymsów, cokołów i uzupełnienie ubytków,- Remont istniejących krat zewnętrznych w oknach,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p.a) powtórzenie podobnych robót budowlanych ujętych w przedmiocie zamówienia SWZ, których potrzeba wykonania wyniknęła na etapie realizacji lub eksploatacji Kody CPV :45000000-7; 45100000-8; 45200000-3; 45220000-5; 45320000-6; 45400000-1; 45331100-7; 45300000-0; 45321000-3; 45331000-6; 45331230-7; 45331110-0; 45111100-9; 45317100-3; 45330000-9;b) okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia - zamówienie może zostać udzielone na etapie realizacji lub eksploatacji obiektu w przypadku, gdy powtórzenie podobnego zakresu robót objętego przedmiotem umowy wpływa na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu lub wynika z aktualnych potrzeb Użytkownika. Procedura udzielania zamówienia uzupełniającego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres robót, potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawcy/ów wniesienia wadium w wysokości: 34 000,00 PLN (słownie : trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, a Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 15 projektu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii