Przetarg: Modernizacja energetyczna budynków

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja energetyczna budynków

Data zamieszczenia: 2021-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Rynek
43-150 Bieruń
powiat: bieruńsko-lędziński
zamowienia@um.bierun.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/458929
Województwo: śląskie
Miasto: Bieruń
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń" w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. o Zadanie nr 1: Budynek przy Ul. Warszawskiej 292 w Bieruniu; 2. Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w wymagania, w tym rodzaj czynności, których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (§24) , które stanowią załącznik do SWZ.4. Zamówienie jest objęty wsparciem finansowym:Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej : IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych , o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:główny przedmiot: 45000000-7 - Roboty budowlanekody pomocnicze:71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45320000-6 - Roboty izolacyjne45321000-3 - Izolacje cieplne45443000-4 - Roboty elewacyjne45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń" w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. o Zadanie nr 2: Budynek socjalny i dom dziennego pobytu osób starszych przy Ul. Chemików 139 w Bieruniu.2. Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w wymagania, w tym rodzaj czynności, których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (§24) , które stanowią załącznik do SWZ.4. Zamówienie jest objęty wsparciem finansowym:Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej : IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych , o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:główny przedmiot: 45000000-7 - Roboty budowlanekody pomocnicze:71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45320000-6 - Roboty izolacyjne45321000-3 - Izolacje cieplne45443000-4 - Roboty elewacyjne45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń" w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. o Zadanie nr 3: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy Ul. Wawelskiej 31 w Bieruniu;2. Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w wymagania, w tym rodzaj czynności, których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (§24) , które stanowią załącznik do SWZ.4. Zamówienie jest objęty wsparciem finansowym:Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej : IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych , o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:główny przedmiot: 45000000-7 - Roboty budowlanekody pomocnicze:71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45320000-6 - Roboty izolacyjne45321000-3 - Izolacje cieplne45443000-4 - Roboty elewacyjne45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń" w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. Zamówienie dotyczy następujących zadań:o Zadanie nr 4: Budynek przedszkola przy Ul. Kamiennej 17 w Bieruniu;2 Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w wymagania, w tym rodzaj czynności, których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (§24) , które stanowią załącznik do SWZ.4. Zamówienie jest objęty wsparciem finansowym:Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej : IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych , o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:główny przedmiot: 45000000-7 - Roboty budowlanekody pomocnicze:71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45320000-6 - Roboty izolacyjne45321000-3 - Izolacje cieplne45443000-4 - Roboty elewacyjne45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń" w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. o Zadanie nr 5: Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z oddziałami integracyjnymi (byłego Gimnazjum nr 2) Ul. Licealna 17 a.2. Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w wymagania, w tym rodzaj czynności, których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (§24) , które stanowią załącznik do SWZ.4. Zamówienie jest objęty wsparciem finansowym:Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej : IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych , o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:główny przedmiot: 45000000-7 - Roboty budowlanekody pomocnicze:71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45320000-6 - Roboty izolacyjne45321000-3 - Izolacje cieplne45443000-4 - Roboty elewacyjne45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

CPV: 45000000-7, 09331200-0, 45111200-0, 45300000-0, 45310000-3, 45320000-6, 45321000-3, 45330000-9-, 45331000-6, 45443000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00056457, ZP.271.14.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-09 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/bierun
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bierun
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej do elektronicznej obsługi zamówień. Szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bierunia, 43-150 Bieruń, ul Rynek 14, iod@um.bierun.pl2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres podany w pkt. 1 lub poprzez e-mail: iod@um.bierun.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonego w niniejszej SWZ;4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - c.d. w sekcji 3.16.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. Posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. Nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/458929
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bierun

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii