Przetarg: Renowacja powłoki malarskiej dachu budynku kościoła

Przedmiot:

Renowacja powłoki malarskiej dachu budynku kościoła

Data zamieszczenia: 2021-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Malowej Górze
Malowa Góra 3
21-512 Malowa Góra
powiat: bialski (podlaski)
606233158
zbigniew.hawryluk.mg@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48629
Województwo: lubelskie
Miasto: Malowa Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: 606233158
Termin składania ofert: 2021-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowacja powłoki malarskiej dachu budynku kościoła w Malowej Górze
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.07.01.00-06-0052/19 - Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Gminy Zalesie

Część 1
Renowacja powłoki malarskiej dachu budynku kościoła

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Renowacja powłoki malarskiej dachu budynku kościoła w Malowej Górze
Okres gwarancji
36 miesięcy

CPV: 45261221-9

Dokument nr: 2021-22586-48629

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-05-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
bialski
Gmina
Zalesie
Miejscowość
Malowa Góra
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-05-26
Koniec realizacji
2021-06-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Renowacja powłoki malarskiej dachu budynku kościoła w Malowej Górze

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1.Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:
a) zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu,
b) konieczność wykonania robót dodatkowych,
c) brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,
3) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy (3) roboty budowlaną polegającą na rozbudowie, przebudowie, modernizacji, renowacji lub remoncie dachu, w obiekcie zabytkowym, o wartości robót nie niższej niż 50.000,00 zł brutto.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-05-17
Data ostatniej zmiany
2021-05-17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Zbigniew Hawryluk
tel.: 606233158
e-mail: zbigniew.hawryluk.mg@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii