Przetarg: REMONT DACHU

Przedmiot:

REMONT DACHU

Data zamieszczenia: 2021-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o
ul. Komunalna 2
64-300 Nowy Tomyśl
powiat: nowotomyski
tel. 061 44 22 391 fax. 061 44 22 716
puzgm@puzgm.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowy Tomyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 061 44 22 391 f
Termin składania ofert: 2021-06-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT DACHU NAD BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM -
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - PL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 NOWY TOMYŚL
zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto realizowane bez stosowania
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.
działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Pl. Niepodległości 2 Nowy Tomyśl ,
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu nr 14/05/PUZGM/2021 na zadanie:
REMONT DACHU NAD BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM -
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - PL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 NOWY TOMYŚL
1. Przedmiot zapytania ofertowego
1.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie remontu dachu nad budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym - Wspólnota Mieszkaniowa - Pl. Niepodległości 2 Nowy
Tomyśl.
1.2. Zakres zamówienia: Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość prac określony został
w przedmiarze robót (kosztorysie ślepym) stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
1.3. Sposób i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określono w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

CPV: 45000000-7, 45261900-3, 45400000-1

Dokument nr: 14/05/PUZGM/2021

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert :
- otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Komunalna 2
w dniu 02.06.2021r. o godz. 10.00 (ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną
związaną z COVID -19 Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.)
- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert:
6. Forma składania ofert:
- oferty należy składać pisemnie w siedzibie Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. 64-300 Nowy Tomyśl,
ul. Komunalna 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2021r. do godz. 9.30
- oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: puzgm@puzgm.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2021r. do godz. 9.00,
wg. wzoru stanowi ącego załącznik nr 1 do zapytania
z adnotacją oferta na zadanie:
REMONT DACHU NAD BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM -
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - PL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 NOWY TOMYŚL
Oferta przesyłana drogą elektroniczną winna mieć formę skanu podpisanego przez
Wykonawcę lub inną osobę przez niego upoważnioną wraz ze stosownym
pełnomocnictwem.
Do oferty należy dołączyć następujący podpisany dokument :
- kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót - załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego,
- informacja Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3 do
zapytanie ofertowego,
- wykaz wykonanych zamówień - robót wykonanych zgodnie z wzorem określonym
w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego,
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Prace należy zrealizować w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
W celu zapewnienia należytej i zgodnej z przepisami prawa realizacji niniejszego zamówienia
Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę do wykonania zamówienia.
Opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a ) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich ośmiu lat od dnia w którym upływa termin składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej
jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem remont /budowę /przebudowę dachu
o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto.
W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu -
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowny wykaz wykonanych zamówień
na wzorze formularza określonego przez Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 5 do
niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wynagrodzenie i forma płatności :
Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT / rachunku po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia. Zapłata faktury nastąpi
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od
dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
5. Kryteria oceny ofert:
5.1. Kryterium I : cena oferty brutto (C) - waga 60 %
Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 60 pkt.
Sposób obliczania kryterium ceny:
Cena brutto oferty najtańszej
C = ---------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena brutto oferty ocenianej
(wynik działania zaokrąglony zostanie do 2 miejsc po przecinku)
5.2 . Kryterium II - Termin gwarancji (G) - waga 40 % .
W ramach kryterium "Termin gwarancji" ocena ofert zostanie dokonana zgodnie
poniższymi zapisami:
Termin gwarancji 3 lata (36 miesięcy) = 0 pkt.
Termin gwarancji 4 lata (48 miesięcy) = 20 pkt.
Termin gwarancji 5 lat (60 miesięcy) = 40 pkt.
Termin gwarancji nie może być krótszy niż 3 lat (36 miesięcy - minimalny termin
wymagalny przez Zamawiającego) i dłuższy niż 5 lat (60 miesiące). Wykonawca
zobowiązany jest podać termin w pełnych latach. Termin dłuższy niż 5 lat dla potrzeb
obliczania punktacji będzie traktowany jak 5 lat. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji
krótszy niż 3 lata (36 miesięcy) lub nie poda okresu gwarancji to uzyska 0 pkt w kryterium
,,Termin gwarancji".
5.3. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w
pkt. 5.1 i 5.2., obliczona wg wzoru:
O = C + G - ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin gwarancji
5.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów
w w/w kryteriach oceny ofert. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium
o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać
wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę
5.5. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen - wszystkie ceny muszą być określone
jednoznacznie.
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują drogą pisemną oraz e-mailową.
- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni na stronie internetowej
Zamawiającego.
- Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień
dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych
dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
- Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
- Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty
będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
- W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1019 ze zm.) uznać należy nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia . Od decyzji
Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kontakt:
8. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
8.1. w sprawach merytorycznych:
insp. nadzoru inwestorskiego Mateusz Uramowski, tel. 667 17 82 82,
8.2. informacje i wyjaśnienia w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania
uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii