Przetarg: Rozbudowa Szkoły

Przedmiot:

Rozbudowa Szkoły

Data zamieszczenia: 2021-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Komorniki
Stawna 1
62-052 Komorniki
powiat: poznański
+48618107751, faks +48618107985
sekretariat@komorniki.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/459530
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Komorniki
Wadium: 100 000,00 zł
Nr telefonu: +48618107751, faks +
Termin składania ofert: 2021-06-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach" zostało podzielone na dwa etapy - schemat podziału przedstawia załącznik nr 13 do SWZ: Etap I - budowa budynku dydaktycznego wraz z łącznikiem, modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w istniejącym obiekcie oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z załącznikiem graficznym (należy wykonać wszystkie przyłącza i sieć kanalizacji sanitarnej; osłony śmietnikowe; teren zielony wokół szkoły należy obsiać trawą, natomiast sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia zewnętrznego, drogi, parkingi i chodniki w zakresie zaznaczonym na załączniku nr 13 do SWZ.Kanalizację deszczową należy zakończyć na linii studzienek D6, D5, D4, D3, D2 oraz wpustach deszczowych z osadnikiem wp1 i wp2 wraz z wykonaniem w/w studzienek i wpustów, a także z odcinkami kanalizacji deszczowej przebiegającej pod budowanymi chodnikami Etapu I. Oświetlenie zewnętrzne należy wykonać bez oświetlenia boiska LO1, oraz bez części oświetlenia LO2, którą rozgranicza umowna linia etapowania. Etap II - Część rekreacyjno-sportowa obejmuje budowę boiska (oznaczone na rys. Apzt/1 - nr 5), terenu utwardzonego przeznaczonego na ,,zieloną szkołę" (oznaczony na rys. Apzt/1 - nr 4), stoły do ping-ponga (oznaczone na rys. Apzt/1 - nr 7), stoły do szachów (oznaczone na rys. Apzt/1 - nr 8), miasteczko ruchu drogowego (oznaczone na rys. Apzt/1 - nr 9), siłownia zewnętrzna (oznaczona na rys. Apzt/1 - nr 10), sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia zewnętrznego w zakresie zaznaczonym na załączniku nr 13 do SWZ. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja etapu I. SWZ należy czytać łącznie z pytaniami i odpowiedziami zamieszczonymi na stronie: https://platformazakupowa.pl/komorniki dotyczącymi postępowań na ,,Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach", nr sprawy ZP.271.1.2021 oraz nr sprawy ZP.271.8.2021, stanowiącymi załącznik nr 14 do SWZ - w zakresie dotyczącym bieżącego postępowania. 1.2. Postępowanie nie obejmuje również: a) wyposażenia ruchomego typu meble (przedmiar kubatura dział 3, poz. 280), b) tablic multimedialnych (przedmiar kubatura dział 7.7, poz. 785÷786), c) wyposażenia toalet (przedmiar kubatura dział 3, poz. 270÷276), d) nasadzeń drzew i krzewów (przedmiar pzt dział 1.5, poz. 40, 42÷45), e) wyposażenia zewnętrznego (przedmiar pzt - ławki, kosze na odpadki, stojaki na rowery) 1.3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach o budynek 2-kondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem płaskim w technologii tradycyjnej murowanej z elementów drobnowymiarowych, ze stropami gęstożebrowymi oraz stropodachem w tej samej technologii co stropy. Budynek zaprojektowano jako posadowiony bezpośrednio. Segment połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem o konstrukcji w formie stalowej kratownicy przestrzennej wspartej na żelbetowych słupach. 1.4. Program funkcjonalno-użytkowy: W nowej części zaprojektowano 15 sal lekcyjnych, w tym komputerową i językową, pokój zajęć wyrównawczych, salę korekcyjną, pomieszczenie zintegrowanej ścieżki kształcenia, pokój nauczycielski i konsultacji, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i magazynowe. 1.5. Projektowany obiekt posiada bezpośredni dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu (wejście główne), przy budynku zaprojektowano parking, na którym zapewniono co najmniej 3 miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych a komunikacje pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami umożliwia winda przystosowania do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Na każdej kondygnacji zaprojektowano ogólnodostępne pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych. 1.6. Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje: a) wewnętrzna instalacja wodociągowa b) wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej c) instalacja centralnego ogrzewania d) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji e) instalacja gazowa wraz z kotłownią f) instalacja elektryczna g) instalacja teletechniczna h) instalacje ochronne i) modernizowana będzie również instalacja wentylacji mechanicznej w istniejącym obiekcie. 1.7. Przyłącza i sieci zewnętrzne do wykonania: a) przyłącze wodociągowe wraz z instalacją wodociągową do podlewania b) przyłącze i sieć kanalizacji sanitarnej c) przyłącze i sieć kanalizacji deszczowej d) przyłącze gazowe i sieć doziemnej instalacji gazowej. 1.8. Dane techniczne budynku: a) długość budynku - 64,58 m b) szerokość budynku - 18,98 m c) liczba pomieszczeń - 55 d) wysokość kondygnacji - 3,00 m e) ilość klatek schodowych - 2 f) ilość wind - 1g) powierzchnia użytkowa - 1 582,65m2 h) powierzchnia wewnętrzna - 3 162,96m2 i) powierzchnia zabudowy - 1 217,67m2 j) powierzchnia całkowita - 2 215,68m2 , w tym parter 1052,57 m2, piętro 1163,11 m2 k) kubatura - 6 647,04 m3 1.9. Miejsce wykonania zamówienia: Ul. prof. Wacława Strażewicza 1 w Plewiskach. 1.10. Prace konstrukcyjne związane z budową łącznika oraz modernizacją instalacji wentylacji mechanicznej w istniejącym obiekcie mogą być prowadzone tylko w okresie wakacji szkolnych letnich. 1.11. Wykonawca nie może prowadzić głośnych robót podczas egzaminów 8 klas. 1.12. Część robót realizowanych będzie w trakcie czynnego już obiektu szkoły, w którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne. W związku z tym, Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania funkcjonowania obiektu oraz do zapewnienia bezpieczeństwa uczęszczającym do szkoły dzieciom. 1.13. Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali, szczególnie tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynku. Na każdym etapie robót należy wykonać dokumentację fotograficzną, potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykończeniem powinien zostać poddany próbie szczelności przez certyfikowane jednostki metodą blowerdoor i uzyskać żądany wynik. Dlatego też podkreśla się wagę wykonania i uszczelnienia wszelkich elementów powłoki budynku z materiałów o stałych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelności należy określić nieszczelność i dokonać właściwych poprawek i następnie powtórzyć test szczelności. Należy wykonać również badanie termowizyjne potwierdzające brak mostków termicznych. 1.14. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także z wykorzystaniem materiałów własnych, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. 1.15. Szczegółowy zakres robót, zgodnie z którymi należy wykonać prace, zawiera dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ. 1.16. Zakres prac obejmuje również złożenie do Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, jak również uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego decyzji pozwolenia na użytkowanie. 1.17. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD i przekazania jej Zamawiającemu. 1.18 Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres, na jaki zostanie zawarta Umowa, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 11 000 000,00 złotych (słownie: jedenaście milionów złotych), ważne nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Zamawiający zaakceptuje posiadany przez Wykonawcę dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego, która będzie zawarta na okres roczny i będzie odnawialny z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do czasu odbioru końcowego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ważny dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu. 2. Rozwiązania równoważnea) W przypadku użytych w dokumentacji przetargowej nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe - o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność. Opis rozwiązań i materiałów równoważnych wymaganych przez Zamawiającego znajduje się w załączniku nr 12 do SWZ. W takim wypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. b) Uzupełnienia/zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej: W ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach korytarzy, pokojach biurowych, salach lekcyjnych, świetlicach i innych pomieszczeniach, gdzie w projekcie oznaczono zastosowanie wykładziny obiektowej winylowej w panelach 635 mm x 635 mm, Zamawiający wprowadza zmianę na wykładzinę obiektową, winylową PUR, homogeniczną, rolowaną, która powinna spełniać następujące minimalne parametry istotne: - grubość warstwy ścieralnej wg EN 429 - min. 2,0 mm, - klasa użytkowa wg EN 685 - 34/43, - klasa ogniowa - BflS1, - klasa antypoślizgowości wg DIN 51130 - min. R9 - całkowita emisja LZO (po 28 dniach) ? 10 ?g/ m3

CPV: 45214210-5, 31682210-5, 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45312100-8, 45312200-9, 45320000-6, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00057315, ZP.271.12.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-02 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/komorniki
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/komorniki
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, a) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lubjego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, b) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., c) włączona obsługa JavaScript, d) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, e) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, f) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Zamawiający rekomenduje, by niestosować powszechnych formatów: .rar .gif .bmp .numbers .pages, gdyż nie są one dopuszczone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5 MB. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótuSHA2 zamiastSHA1. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca m.in. złożenia i wycofania oferty znajduje się bezpośrednio na platformie. Oferta wraz z załącznikami musi zostać w ogólnie przyjętych formatach danych i złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznejopatrzonej podpisem osobistym albo podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozp. Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich możeżądać zamawiający od wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Komorniki, Ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki;- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest KrzysztofKozik, kontakt: adres e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, telefon/ +48 792 304 042;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedurudzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:o na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oudzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczeniaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania oudzielenie zamówienia.o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięciadanych osobowych;o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2. Wykonawcaprzystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o powyższych zasadach każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. W związku z powyższym Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 1 - Formularza ofertowego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/459530
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-02 09:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/komorniki na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach" zostało podzielone na dwa etapy - schemat podziału przedstawia załącznik nr 13 do SWZ: Etap I - budowa budynku dydaktycznego wraz z łącznikiem, modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w istniejącym obiekcie oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z załącznikiem graficznym (należy wykonać wszystkie przyłącza i sieć kanalizacji sanitarnej; osłony śmietnikowe; teren zielony wokół szkoły należy obsiać trawą, natomiast sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia zewnętrznego, drogi, parkingi i chodniki w zakresie zaznaczonym na załączniku nr 13 do SWZ.Kanalizację deszczową należy zakończyć na linii studzienek D6, D5, D4, D3, D2 oraz wpustach deszczowych z osadnikiem wp1 i wp2 wraz z wykonaniem w/w studzienek i wpustów, a także z odcinkami kanalizacji deszczowej przebiegającej pod budowanymi chodnikami Etapu I. Oświetlenie zewnętrzne należy wykonać bez oświetlenia boiska LO1, oraz bez części oświetlenia LO2, którą rozgranicza umowna linia etapowania. Etap II - Część rekreacyjno-sportowa obejmuje budowę boiska (oznaczone na rys. Apzt/1 - nr 5), terenu utwardzonego przeznaczonego na ,,zieloną szkołę" (oznaczony na rys. Apzt/1 - nr 4), stoły do ping-ponga (oznaczone na rys. Apzt/1 - nr 7), stoły do szachów (oznaczone na rys. Apzt/1 - nr 8), miasteczko ruchu drogowego (oznaczone na rys. Apzt/1 - nr 9), siłownia zewnętrzna (oznaczona na rys. Apzt/1 - nr 10), sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia zewnętrznego w zakresie zaznaczonym na załączniku nr 13 do SWZ. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja etapu I. SWZ należy czytać łącznie z pytaniami i odpowiedziami zamieszczonymi na stronie: https://platformazakupowa.pl/komorniki dotyczącymi postępowań na ,,Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach", nr sprawy ZP.271.1.2021 oraz nr sprawy ZP.271.8.2021, stanowiącymi załącznik nr 14 do SWZ - w zakresie dotyczącym bieżącego postępowania. 1.2. Postępowanie nie obejmuje również: a) wyposażenia ruchomego typu meble (przedmiar kubatura dział 3, poz. 280), b) tablic multimedialnych (przedmiar kubatura dział 7.7, poz. 785÷786), c) wyposażenia toalet (przedmiar kubatura dział 3, poz. 270÷276), d) nasadzeń drzew i krzewów (przedmiar pzt dział 1.5, poz. 40, 42÷45), e) wyposażenia zewnętrznego (przedmiar pzt - ławki, kosze na odpadki, stojaki na rowery) 1.3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach o budynek 2-kondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem płaskim w technologii tradycyjnej murowanej z elementów drobnowymiarowych, ze stropami gęstożebrowymi oraz stropodachem w tej samej technologii co stropy. Budynek zaprojektowano jako posadowiony bezpośrednio. Segment połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem o konstrukcji w formie stalowej kratownicy przestrzennej wspartej na żelbetowych słupach. 1.4. Program funkcjonalno-użytkowy: W nowej części zaprojektowano 15 sal lekcyjnych, w tym komputerową i językową, pokój zajęć wyrównawczych, salę korekcyjną, pomieszczenie zintegrowanej ścieżki kształcenia, pokój nauczycielski i konsultacji, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i magazynowe. 1.5. Projektowany obiekt posiada bezpośredni dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu (wejście główne), przy budynku zaprojektowano parking, na którym zapewniono co najmniej 3 miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych a komunikacje pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami umożliwia winda przystosowania do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Na każdej kondygnacji zaprojektowano ogólnodostępne pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych. 1.6. Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje: a) wewnętrzna instalacja wodociągowa b) wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej c) instalacja centralnego ogrzewania d) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji e) instalacja gazowa wraz z kotłownią f) instalacja elektryczna g) instalacja teletechniczna h) instalacje ochronne i) modernizowana będzie również instalacja wentylacji mechanicznej w istniejącym obiekcie. 1.7. Przyłącza i sieci zewnętrzne do wykonania: a) przyłącze wodociągowe wraz z instalacją wodociągową do podlewania b) przyłącze i sieć kanalizacji sanitarnej c) przyłącze i sieć kanalizacji deszczowej d) przyłącze gazowe i sieć doziemnej instalacji gazowej. 1.8. Dane techniczne budynku: a) długość budynku - 64,58 m b) szerokość budynku - 18,98 m c) liczba pomieszczeń - 55 d) wysokość kondygnacji - 3,00 m e) ilość klatek schodowych - 2 f) ilość wind - 1g) powierzchnia użytkowa - 1 582,65m2 h) powierzchnia wewnętrzna - 3 162,96m2 i) powierzchnia zabudowy - 1 217,67m2 j) powierzchnia całkowita - 2 215,68m2 , w tym parter 1052,57 m2, piętro 1163,11 m2 k) kubatura - 6 647,04 m3 1.9. Miejsce wykonania zamówienia: ul. prof. Wacława Strażewicza 1 w Plewiskach. 1.10. Prace konstrukcyjne związane z budową łącznika oraz modernizacją instalacji wentylacji mechanicznej w istniejącym obiekcie mogą być prowadzone tylko w okresie wakacji szkolnych letnich. 1.11. Wykonawca nie może prowadzić głośnych robót podczas egzaminów 8 klas. 1.12. Część robót realizowanych będzie w trakcie czynnego już obiektu szkoły, w którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne. W związku z tym, Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania funkcjonowania obiektu oraz do zapewnienia bezpieczeństwa uczęszczającym do szkoły dzieciom. 1.13. Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali, szczególnie tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynku. Na każdym etapie robót należy wykonać dokumentację fotograficzną, potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykończeniem powinien zostać poddany próbie szczelności przez certyfikowane jednostki metodą blowerdoor i uzyskać żądany wynik. Dlatego też podkreśla się wagę wykonania i uszczelnienia wszelkich elementów powłoki budynku z materiałów o stałych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelności należy określić nieszczelność i dokonać właściwych poprawek i następnie powtórzyć test szczelności. Należy wykonać również badanie termowizyjne potwierdzające brak mostków termicznych. 1.14. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także z wykorzystaniem materiałów własnych, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. 1.15. Szczegółowy zakres robót, zgodnie z którymi należy wykonać prace, zawiera dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ. 1.16. Zakres prac obejmuje również złożenie do Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, jak również uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego decyzji pozwolenia na użytkowanie. 1.17. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD i przekazania jej Zamawiającemu. 1.18 Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres, na jaki zostanie zawarta Umowa, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 11 000 000,00 złotych (słownie: jedenaście milionów złotych), ważne nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Zamawiający zaakceptuje posiadany przez Wykonawcę dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego, która będzie zawarta na okres roczny i będzie odnawialny z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do czasu odbioru końcowego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ważny dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu. 2. Rozwiązania równoważnea) W przypadku użytych w dokumentacji przetargowej nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe - o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność. Opis rozwiązań i materiałów równoważnych wymaganych przez Zamawiającego znajduje się w załączniku nr 12 do SWZ. W takim wypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. b) Uzupełnienia/zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej: W ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach korytarzy, pokojach biurowych, salach lekcyjnych, świetlicach i innych pomieszczeniach, gdzie w projekcie oznaczono zastosowanie wykładziny obiektowej winylowej w panelach 635 mm x 635 mm, Zamawiający wprowadza zmianę na wykładzinę obiektową, winylową PUR, homogeniczną, rolowaną, która powinna spełniać następujące minimalne parametry istotne: - grubość warstwy ścieralnej wg EN 429 - min. 2,0 mm, - klasa użytkowa wg EN 685 - 34/43, - klasa ogniowa - BflS1, - klasa antypoślizgowości wg DIN 51130 - min. R9 - całkowita emisja LZO (po 28 dniach) ? 10 ?g/ m3
4.2.6.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu: na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: - sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000,00 złotych (słownie: sześć milionów złotych). Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. - zdolności technicznej lub zawodowej: A Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący wspólnie lub przy udziale innego podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaże (doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się), że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu użyteczności publicznej, o wartości jednej z nich minimum 4 000 000,00 złotych brutto ( słownie: cztery miliony złotych 00/100), natomiast drugiej o wartości minimum 8 000 000,00 złotych brutto (słownie: osiem milionów złotych 00/100) i załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie. Uwaga: za budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. B Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący wspólnie, lub przy udziale podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym: a) Kierownikiem budowy - minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333) oraz posiadająca minimum 10-letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu w charakterze kierownika budowy i/lub kierownika robót, legitymująca się co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej, b) kierownikiem robót drogowych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333), c) kierownikiem robót w branży elektrycznej i elektroenergetycznej posiadającym uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333.) w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu w charakterze kierownika budowy i/lub kierownika robót, d) kierownikiem robót w branży sanitarnej - minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333.) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu w charakterze kierownika budowy i/lub kierownika robót. e) kierownikiem robót teletechnicznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333.) UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót różnych specjalności. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ; (składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; Wymóg złożenia dokumentów wymienionych w ust. 8 pkt. 2) e) i f) SWZ w przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dotyczy każdego z nich, jak również podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca. Jeżeli Wykonawca lub podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca się powołuje ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt. 2) e) i f) SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt. 2) 1.1 SWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - dokument, ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składnia ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami w ramach konsorcjum, powyższy wykaz dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych. W wypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania niniejszego warunku przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. Zamawiający nie przewiduje jego uzupełnienia. Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. b) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniaWykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 3 do SWZ. c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 2 do SWZ (o ile dotyczy). d) Wadium (wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu w postaci elektronicznej podpisanego przez jego wystawcę. e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca powinien w momencie ich przekazania wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane. W wypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca wraz z ich przekazaniem obowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia uzasadnienia zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). f) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem; c) Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika; d) Wykonawcy składają jedną ofertę, do której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ;e) Wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale II ust. 8 pkt. 1) b, ust. 8 pkt. 2) d, ust. 8 pkt. 2) e oraz ust. 8 pkt. 2) f SWZ dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno; f) Oświadczenia i dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich; g) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;h) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wtedy powinni dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 3 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, j) przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum. k) warunek określony w rozdziale II ust. 6 pkt 2) lit A dot. zdolności technicznej lub zawodowej: musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólnie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjału Wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego l) warunek, o którym mowa w rozdziale II ust. 6 pkt 2 lit. B dot. zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą określone kwalifikacje. m) Warunek, o którym mowa w rozdziale II ust. 6 pkt 2 dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000, 00 złotych.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznościach wymienionych w § 17 projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii