Przetarg: Rozbudowa budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbudowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GRODZIEC
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
powiat: koniński
63 2485500
przetargi@grodziec.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Grodziec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 63 2485500
Termin składania ofert: 2021-06-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa budynku OSP Lądek
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Rozbudowa budynku OSP Lądek", który obejmuje: - Zadanie 1 - ,,Rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Lądku", - Zadanie 2 - ,, Modernizację budynku OSP Lądek- remont pokrycia dachu" na terenie gminy Grodziec w miejscowości Lądek. W ramach Zadania 1 ,,Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Lądku" planuje się rozbudowę budynku remizy OSP o część garażową oraz przebudowę części higienicznosanitarnej budynku. W projektowanej części budynku planuje się garaż 1-stanowiskowy na samochód ratowniczo-gaśniczy straży pożarnej. W części istniejącej budynku planuje się przebudowę pomieszczeń higienicznosanitarnych- szatnie dla strażaków OSP, WC dla mężczyzn z umywalką, WC dla kobiet i osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku bez zmian- aneks kuchenny, świetlica, szatnia, sala zebrań oraz magazyn sprzętu rezerwowego. Budynek będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W zakres prac wchodzą:? wykonanie robót ziemnych,? wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych,? wykłucie przejścia- połączenia części projektowanej z istniejącą,? montaż stolarki okiennej,? montaż stolarki drzwiowej,? wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku,? wykonanie robót tynkarskich i gipsowych,? wykonanie posadzki z płytek ceramicznych,? malowanie farbami powierzchni ścian i sufitów,? wykonanie robót remontowych,? wykonanie robót budowlanych dostosowujących do nowej funkcji,? wydzielenie nowych pomieszczeń sanitarnych (WC, WC dla niepełnosprawnych, komunikacji i szatni dla strażaków),? utwardzenie powierzchni terenu (podjazd, chodnik, schody zewnętrzne),? montaż podziemnego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 10m3 i demontaż istniejącego,? przebudowa części ogrodzenia z siatki z montażem furtki i bramy przesuwnej.W ramach Zadania 2: ,, Modernizacja budynku OSP Lądek- remont pokrycia dachu" planuje się wykonanie robót budowlano- montażowych związanych z remontem pokrycia dachu. Pokrycie dachu na konstrukcji stalowej z płyty warstwowej poliuretanowej, rynny i rury spustowe stalowe.W zakres prac wchodzą:? wykonanie robót rozbiórkowych z wywozem na składowisko,? wykonanie robót tynkarskich,? wykonanie robót wymiany pokrycia dachowego wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i orynnowaniem.Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie położonym w Gminie Grodziec, powiat koniński, województwo wielkopolskie na działce o numerze ewidencyjnym 117 obręb Lądek.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9-, 45332000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00057366, IP.271.1.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-02 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/grodziec
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/grodziec
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznejw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.2. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.3. Oferta powinna być:a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanymlub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/grodziec

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: ?8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym o/Grodziec nr rachunku 89 8530 0000 0600 0185 2000 0040?z dopiskiem ,,Wadium - nr IP.271.1.3.2021 ". UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancjilub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadiumprzez Wykonawcę określone w ustawie PZP 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IP.271.1.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Rozbudowa budynku OSP Lądek", który obejmuje: - Zadanie 1 - ,,Rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Lądku", - Zadanie 2 - ,, Modernizację budynku OSP Lądek- remont pokrycia dachu" na terenie gminy Grodziec w miejscowości Lądek. W ramach Zadania 1 ,,Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Lądku" planuje się rozbudowę budynku remizy OSP o część garażową oraz przebudowę części higienicznosanitarnej budynku. W projektowanej części budynku planuje się garaż 1-stanowiskowy na samochód ratowniczo-gaśniczy straży pożarnej. W części istniejącej budynku planuje się przebudowę pomieszczeń higienicznosanitarnych- szatnie dla strażaków OSP, WC dla mężczyzn z umywalką, WC dla kobiet i osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku bez zmian- aneks kuchenny, świetlica, szatnia, sala zebrań oraz magazyn sprzętu rezerwowego. Budynek będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W zakres prac wchodzą:? wykonanie robót ziemnych,? wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych,? wykłucie przejścia- połączenia części projektowanej z istniejącą,? montaż stolarki okiennej,? montaż stolarki drzwiowej,? wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku,? wykonanie robót tynkarskich i gipsowych,? wykonanie posadzki z płytek ceramicznych,? malowanie farbami powierzchni ścian i sufitów,? wykonanie robót remontowych,? wykonanie robót budowlanych dostosowujących do nowej funkcji,? wydzielenie nowych pomieszczeń sanitarnych (WC, WC dla niepełnosprawnych, komunikacji i szatni dla strażaków),? utwardzenie powierzchni terenu (podjazd, chodnik, schody zewnętrzne),? montaż podziemnego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 10m3 i demontaż istniejącego,? przebudowa części ogrodzenia z siatki z montażem furtki i bramy przesuwnej.W ramach Zadania 2: ,, Modernizacja budynku OSP Lądek- remont pokrycia dachu" planuje się wykonanie robót budowlano- montażowych związanych z remontem pokrycia dachu. Pokrycie dachu na konstrukcji stalowej z płyty warstwowej poliuretanowej, rynny i rury spustowe stalowe.W zakres prac wchodzą:? wykonanie robót rozbiórkowych z wywozem na składowisko,? wykonanie robót tynkarskich,? wykonanie robót wymiany pokrycia dachowego wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i orynnowaniem.Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie położonym w Gminie Grodziec, powiat koniński, województwo wielkopolskie na działce o numerze ewidencyjnym 117 obręb Lądek.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) - waga kryterium ?60?%;2) Gwarancja? - waga kryterium ??40??%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:a) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji budynku o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda (w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy).b) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy. Uwaga:1. Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. Z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.2. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12a ustawy Prawo Budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, m.in. ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują 1) Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wnioseko dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ, składanyna wezwanie Zamawiającego;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacjio Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisudo rejestru lub ewidencji, składane wraz z ofertą
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacjio tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ; składany na wezwanie Zamawiającego2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjamina temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdo wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnościoraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ; składanyna wezwanie Zamawiającego
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: ?8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym o/Grodziec nr rachunku 89 8530 0000 0600 0185 2000 0040?z dopiskiem ,,Wadium - nr IP.271.1.3.2021 ". UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancjilub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadiumprzez Wykonawcę określone w ustawie PZP 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowaniai zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiajacy przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym a art. 454-455 PZP oraz we wzorze Umowy w par. 16, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) - waga kryterium ?60?%;2) Gwarancja? - waga kryterium ??40??%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii