Przetarg: Prace adaptacyjne

Przedmiot:

Prace adaptacyjne

Data zamieszczenia: 2021-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Thames Sp. z o.o
Linneusza 1/43
03-486 Warszawa
powiat: Warszawa
535700009
zamowienia@thames.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48905
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 535700009
Termin składania ofert: 2021-06-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021/D226/UR-A-O
Powstaje w kontekście projektu
RPMA.08.03.01-14-D226/19 - Rodzice do pracy - nowe kluby dziecięce w Ostrołęce i Wyszkowie

Część 1
Prace adaptacyjne

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji placówki opieki nad dziećmi do lat trzech w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj", tzn. wykonanie wszystkich niezbędnych czynności celem uruchomienia placówki opieki nad dziećmi do lat 3 w danym lokalu, w tym, jeśli jest to konieczne:
o planu lub projektu architektonicznego,
o zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu lub uzyskania pozwolenia na budowę/przebudowę,
o przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych lokalu
o a także uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów i odbiorów przez wszystkie niezbędne służby koniecznych do zgłoszenia wpisu do rejestru placówek opieki nad dziećmi do lat 3.
Wszystkie te zadania dotyczą wynajętego przez Zamawiającego lokalu w celu jego dostosowania do wymogów, jakie muszą spełniać lokale przeznaczone do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu
w lokalu klubu dziecięcego określone w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) oraz w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 72).
2.2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie musiał:
a) zaprojektować lokal posiadany przez Zamawiającego celem dostosowania go do wymogów jakie musi spełniać lokal przeznaczony do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (klub dziecięcy). Plan musi być również skonsultowany z miejscowym Sanepidem oraz Strażą Pożarną a następnie musi uzyskać akceptację Zamawiającego,
b) zgłosić wszystkie niezbędne prace i zmiany w odpowiednich urzędach i uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia jak np. zmiana sposobu użytkowania lokalu lub pozwolenie na budowę/przebudowę,
c) na podstawie zatwierdzonego planu architektonicznego wykonać prace remontowo-adaptacyjne oraz
d) dokonać odbiorów przez wszystkie służby jak np. Sanepid, Straż Pożarną, Urząd Gminy, Nadzór Budowlany z wyjątkiem odbiorów wyposażenia ruchomego.
2.3 W ramach zamówienia należy zaprojektować i wyremontować lokal w Ostrołęce, przy Ul. 11 listopada 70 o łącznej powierzchni 300 m2 przeznaczonego na klub dziecięcy dla minimum 24 dzieci.
2.4 Wykonawca będzie również zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i dokonania niezbędnych pomiarów koniecznych do rozpoczęcia, przeprowadzenia i zamknięcia prac remontowo-adaptacyjnych.
2.5 Wszystkie przewidywane prace (zarówno architektoniczne, jak i budowlane) należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką planowania przestrzeni, obowiązującymi normami, dokumentacją, udzielonymi pozwoleniami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca robót.
2.6 Kolory farb, paneli, glazury, terakoty, drzwi i osłon na grzejniki muszą być przed wykonaniem zaakceptowane przez Zamawiającego.
2.7 Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do wykonania niniejszego zamówienia. Materiały muszą posiadać certyfikaty zgodności oraz trudnopalności i spełniać wymagania opisane w aktach wymienionych w pkt. 2.1 oraz innych aktach prawnych mających wpływ na w/w zakres prac. Certyfikaty i atesty wykonawca musi okazać przed instalacją i przekazać Zamawiającemu po zakończeniu prac. Wszystkie dostarczane materiały muszą być nowe, nienoszące śladów zużycia, wolne od wad fizycznych i prawnych.
2.8 Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej lokalu przeznaczonego na klub dziecięcy w Ostrołęce. Na wizytację należy umawiać się z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, kontaktując się na poprzez podany w niniejszym zamówieniu adres e-mail lub numer telefonu. Wizję lokalną można przeprowadzić nie później niż do 18.00 w przededniu, w którym upływa wyznaczony termin składania ofert.

CPV: 45000000-7, 71000000-8

Dokument nr: 2021-1889-48905, 1/2021/D226/UR-A-O

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-06-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Ostrołęka
Gmina
Ostrołęka
Miejscowość
Ostrołęka
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-06-04
Koniec realizacji
2021-06-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Prace adaptacyjne

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Opis wymagania znajduje się w treści zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Opis wymagania znajduje się w treści zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Opis wymagania znajduje się w treści zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Opis wymagania znajduje się w treści zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Opis wymagania znajduje się w treści zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Opis wymagania znajduje się w treści zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-05-18
Data ostatniej zmiany
2021-05-18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena - 70 %
termin realizacji - 30 %
Opis znajduje się w treści zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Katarzyna Kacperska
tel.: 535700009
e-mail: zamowienia@thames.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii