Przetarg: Wykonanie koncepcji projektowej dla zadania ,, Budowa farmy fotowoltaicznej

Przedmiot:

Wykonanie koncepcji projektowej dla zadania ,, Budowa farmy fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bałtów
Bałtów 32
27-423 Bałtów
powiat: ostrowiecki
tel. 41 2641314
gmina@gminabaltow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Bałtów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 2641314
Termin składania ofert: 2021-05-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Bałtów

zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie koncepcji projektowej dla zadania ,, Budowa farmy fotowoltaicznej
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków
w miejscowości Skarbka".

1. Zamówienie obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji projektowej wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów dla zadania "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Skarbka.
Przewidywane roczne zapotrzebowanie na energię: ok. 120 MWh
Instalacja powinna wprowadzać energię elektryczną do wewnętrznej instalacji elektrycznej oczyszczalni która będzie wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni. Instalacja zostanie wykonana przy użyciu monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych.
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na części działek nr 538/4, 539/4 lub 544
w obrębie ewidencyjnym Skarbka, gmina Bałtów.

W ramach inwestycji planuje się montaż i/lub budowę następujących elementów:
- panele fotowoltaiczne,
- konstrukcja nośna do instalacji paneli ( stoły fotowoltaiczne) pod katem nachylenia 0-90
stopni o orientacji południowej, posadowione na gruncie,
- falowniki (inwertery) przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego
o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej,
- instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii,
- przyłącz energetyczny,
- instalacja odgromowa,
- ogrodzenie,
- pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania,

Wykonawca opracuje koncepcję z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej w oparciu o założenia wstępne, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym.
Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia będzie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt.1 powinien być dostarczony w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Miejscem odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego, a dokumentem potwierdzającym jego przyjęcie - protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego.
Zamawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia przedmiotu umowy oceni jego kompletność,
a w przypadku uwag wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego nastąpi po usunięciu wszystkich wad.

CPV: 71.21.00.00-3, 71.24.00.00-2

Dokument nr: 20/2021

Składanie ofert:
Oferty z ceną netto i brutto złożone na formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia należy złożyć do Urzędu Gminy w Bałtowie do dnia 26.05.2021r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27- 423 Bałtów, pokój nr 14 (sekretariat). Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty faksem na nr 41) 264 13 03 lub pocztą elektroniczną na adres: gmina @gminabaltow.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany czas wykonania zadania: 30.07.2021r.

Wymagania:
3. Kryterium wyboru:
Cena- 100%
Dane w/s zamówienia oraz załączniki do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie internetowej: www.gminabaltow.pl (zakładka: zamówienia publiczne).

Kontakt:
Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Pani Agnieszka Różalska, pokój
nr 13, tel. 41) 2641314.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii