Przetarg: Uzupełnienie oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Uzupełnienie oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów
powiat: sandomierski
tel. 15 8661 006 fax 15 8661 847
klimontow@klimontoiw.pl
https://klimontow.ezamawiajacy.pl/pn/klimontow/demand/notice/public/28823/details
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Klimontów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 15 8661 006 fax
Termin składania ofert: 2021-06-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
,, Uzupełnienie oświetlenia drogowego - roboty montażowe opraw oświetleniowych w miejscowościach:
Nawodzice, Szymanowice Górne, Kroblice gm. Klimontów ".
I.Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających uzupełnieniu oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
Nawodzice, Szymanowice Górne i Kroblice.
II. Rzeczowy zakres obejmuje:
Wykonanie w miejscowościach Nawodzice, Szymanowice Górne i Kroblice wymienionych robót budowlanomontażowych:
1)Nawodzice 1
- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych E-10,5/2,5 - 2 szt.; E-10,5/4,3 - 2 szt.
- podwieszenie przewodu oświetleniowego AsXSn 2x35 mm - 266 m
- zamontowanie opraw oświetleniowych typu LED 50W - 5 szt.
2)Nawodzice 2
- posadowienie na fundamencie betonowym słupów stalowych ocynkowanych o wys./7 m - 3 szt.
- ułożenie linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm2 - 157 m
- zamontowanie opraw oświetleniowych typu LED 50W - 3 szt.
3)Szymanowice Górne
- podwieszenie przewodu AsXSn 2x35 mm2 - 557 m
- zamontowanie opraw oświetleniowych typu LED 50W - 2 szt.
4)Kroblice
- kabel YAKXS 4x35 mm2 - 16 m
- zamontowanie oprawy oświetleniowej typu LED 50W - 1 szt.
- montaz szafy oświetleniowej ( podwieszona na słupie) - 1 szt.

Dokument nr: ZPI. 271.13.2021.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert w dniu 15.06.2021 roku o godz.13.00.
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

Specyfikacja:
IX. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w
Klimontowie Ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 8661 006
email:klimontow@klimontow.pl.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://klimontow.ezamawiajacy.pl/pn/klimontow/demand/notice/public/28823/details
VI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie Ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów -
sekretariat , osobiście, przesłać pocztą , lub droga elektroniczną za pośrednictwem platformy e-zamawiający w terminie
do dnia 15.06.2021 roku. do godz.12.00.
Oferta powinna być sporządzona na ,,Formularzu ofertowym" - druk załączony do zaproszenia do złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
- posiadania wiedzy i doświadczenia.
V. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferta z najniższa ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza: cena - 100 %.
VII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano
zostanie zamieszczona na platformie e-zamawiający.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
VIII. Zawarcie umowy.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do składania
ofert.
Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy (odmawia podpisania umowy),
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny.

Uwagi:
XI.Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(DZ.Urz.UE
L 119 z 04.05.20916 roku str.1) oraz sprostowanie opublikowane w Dz.Urz.UE L 127 z 23.05.2018 r str.2 (dalej
RODO), informuje, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów;
o inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Klimontów jest Pani Angelika Zieja,
email:iod@klimontów.pl, telefon:15 8661 006;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
o dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii
archiwalnej dokumentacji określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków
międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikacje i kwalifikacje dokumentacji w
jednolitym rzeczowym wykazie akt;
o obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędne do
zawarcia umowy na realizacje zamówienia publicznego;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO;
o Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO**;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników;
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej osoby fizycznej lub prawnej,
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
X. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Dorota Szemraj.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii