Przetarg: KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Data zamieszczenia: 2021-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko
powiat: niżański
przetargi@nisko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nisko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-05-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY I MIASTA NISKO
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności: a) przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej (zgodnie z obowiązującymi przepisami), wraz z sporządzonymi protokołami pomiarów sprawdzających (stan rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemienia, ciągłość przewodów ochronnych), b) oględziny tras linii napowietrznych i kablowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), c) przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni wraz z konserwacją zawiasów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), d) pomiary skuteczności ochrony od porażeń (zgodnie z obowiązującymi przepisami), e) prowadzenie dokumentacji eksploatacji konserwowanych urządzeń, f) wymianę uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania, g) naprawa bądź wymiana uszkodzonych kabli, h) naprawa zerwanych przewodów, i) wymiana uszkodzonych źródeł światła, dławików, kondensatorów (wymiana nastąpi przy zgłoszeniu co najmniej 5 szt.), j) wymiana uszkodzonych słupów, k) zakup i wymiana 10szt. opraw LED o mocy min.60W parametry opraw - obudowa z odlewu aluminiowego, zakres temperatury barwowej źródeł światła - 4000 K, Klasa ochronności II, Minimalny strumień świetlny min.5000lm, Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne - IK09, Ochrona przed przepięciami -10kV, Znamionowe napięcie pracy -230 V/50Hz, Szczelność komory optycznej -IP 66, Szczelność komory elektrycznej IP-66, Montaż na wysięgniku który umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10 do +5 lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0 do +10. Montaż na wysięgniku o średnicy fi 42-60mm. Miejsce montażu wskazane przez zamawiającego, l) ponowny montaż na istniejących słupach 20 szt. opraw sodowych z demontażu wraz z zakupem i montażem wysięgników - miejsca montażu wskaże Zamawiający, m) Dowieszenie linki napowietrznej 300mb AsX 2x35. n) Zamontowanie 2 opraw doziemnych/naświetlaczy LED, szczelność IP-67 przy pomniku orląt lwowskich, przy Ul. Kościuszki w Nisku, o) Konserwacja opraw naświetlających doziemnych wokół budynku urzędu przy pl. Wolności 14, p) wymiana uszkodzonych wysięgników, tabliczek ostrzegawczych i drzwiczek latarni, q) wzmocnienie skorodowanych odcinków słupów oświetleniowych w przyziemiu wraz z malowaniem i izolacją. r) zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, s) prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia t) utrzymanie w czystości kloszy lamp, u) roczny przegląd i konserwacja stacji transformatorowej (Wysypisko śmieci), protokół z przeglądu i konserwacji. v) wiosenną i jesienną kontrolę/przegląd stanu oświetlenia drogowego prowadzoną wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego - termin i zakres kontroli ustalony z 3 - dniowym wyprzedzeniem pisemnie lub drogą elektroniczną (wiadomość email). 2) W dniu zawarcia umowy liczba punktów oświetleniowych objętych konserwacją wynosi 364 sztuk. 3) Wszelkie prace polegające na konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko muszą być wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującą ,,Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów". 4) Godziny świecenia lamp ustala Zamawiający w grafiku stanowiącym załącznik do umowy. 5) Załączenie oświetlenia w ciągu dnia może nastąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego tylko w przypadku przeglądu lub naprawy sieci oświetleniowej, na czas niezbędny do wykonania tych czynności. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ograniczenia liczby czynnych źródeł światła. 7) Wykonawca ma obowiązek pisemnego uzgadniania z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola wyłączania sieci zasilania w zakresie terminu i zakresu wyłączenia. 8) W sytuacjach wymagających ingerencji w układy zasilające, pomiarowe i sterujące oświetleniem, Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z właścicielem w/w urządzeń - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola i ponosić związane z tym koszty. 9) Wprowadzenie lub likwidację ograniczenia liczby świecących źródeł światła Zamawiający będzie zgłaszał z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. 3. W zakres przedmiotu umowy nie wchodzi naprawa uszkodzeń spowodowanych aktami wandalizmu, kolizjami samochodowymi i kradzieżami na urządzeniach. W takim wypadku obowiązkiem Wykonawcy będzie jedynie zabezpieczenie uszkodzonych urządzeń. 4. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.): roboty remontowe instalacji elektroenergetycznych. 5. Zatrudnienie, o którym mowa w ust.4 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust.11. 6. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust.4, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą przedłoży Zamawiającemu: a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust.4 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się: a) przedłożyć aktualne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust.6, b) udzielić wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust.4 niniejszej umowy 8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust.4. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.6 lub 7 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej niniejszej umowie. 10. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust.6 i 7, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w terminie 30 dni od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania obowiązku określonego w ust.6 i 7. 11. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust.4, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty o których mowa w ust.6 dotyczące nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności o których mowa w ust.4. 12. W przypadku, wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13. Zamawiający informuje, że nie wprowadza wymogu odbycia wizji lokalnej. 14. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art.96 ust.2 pkt 2 Pzp 15. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym.

CPV: 50232100-1

Dokument nr: 2021/BZP 00057465, ZP.271.14.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-05-26 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.nisko.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal przetargi@nisko.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu. 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej w formacie danych *.doc, *docx, *pdf i , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków wskazanych w ust.2 Rozdziału IX SWZ):1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w ust.2 Rozdziału IX SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie: a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania), lub 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem przetargi@nisko.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): o przetwarzaniu danych osobowych -Rozdział XXI SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): o przetwarzaniu danych osobowych -Rozdział XXI SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-05-26 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 26208,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje następujące czynności:a) przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej (zgodnie z obowiązującymi przepisami), wraz z sporządzonymi protokołami pomiarów sprawdzających (stan rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemienia, ciągłość przewodów ochronnych),b) oględziny tras linii napowietrznych i kablowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami),c) przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni wraz z konserwacją zawiasów (zgodnie z obowiązującymi przepisami),d) pomiary skuteczności ochrony od porażeń (zgodnie z obowiązującymi przepisami),e) prowadzenie dokumentacji eksploatacji konserwowanych urządzeń,f) wymianę uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania,g) naprawa bądź wymiana uszkodzonych kabli,h) naprawa zerwanych przewodów,i) wymiana uszkodzonych źródeł światła, dławików, kondensatorów (wymiana nastąpi przy zgłoszeniu co najmniej 5 szt.),j) wymiana uszkodzonych słupów,k) zakup i wymiana 10szt.opraw LED o mocy min.60W parametry opraw - obudowa z odlewu aluminiowego ,zakres temperatury barwowej źródeł światła - 4000 K, Klasa ochronności II, Minimalny strumień świetlny min.5000lm, Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne - IK09,Ochrona przed przepięciami -10kV, Znamionowe napięcie pracy -230 V/50Hz,Szczelność komory optycznej -IP 66,Szczelność komory elektrycznej IP-66, Montaż na wysięgniku który umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10 do +5 lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0 do +10.Montaż na wysięgniku o średnicy fi 42-60mm. Miejsce montażu wskazane przez zamawiającego,l) ponowny montaż na istniejących słupach 20 szt. opraw sodowych z demontażu wraz z zakupem i montażem wysięgników - miejsca montażu wskaże Zamawiający,m) Dowieszenie linki napowietrznej 300mb AsX 2x35.n) Zamontowanie 2 opraw doziemnych/naświetlaczy LED, szczelność IP-67 przy pomniku orląt lwowskich, przy ul. Kościuszki w Nisku,o) Konserwacja opraw naświetlających doziemnych wokół budynku urzędu przy pl. Wolności 14,p) wymiana uszkodzonych wysięgników, tabliczek ostrzegawczych i drzwiczek latarni,q) wzmocnienie skorodowanych odcinków słupów oświetleniowych w przyziemiu wraz z malowaniem i izolacją.r) zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie,s) prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia t) utrzymanie w czystości kloszy lamp,u) roczny przegląd i konserwacja stacji transformatorowej (Wysypisko śmieci), protokół z przeglądu i konserwacji.v) wiosenną i jesienną kontrolę/przegląd stanu oświetlenia drogowego prowadzoną wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego - termin i zakres kontroli ustalony z 3 - dniowym wyprzedzeniem pisemnie lub drogą elektroniczną (wiadomość email).2) W dniu zawarcia umowy liczba punktów oświetleniowych objętych konserwacją wynosi 364 sztuk.3) Wszelkie prace polegające na konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko muszą być wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującą ,,Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów".4) Godziny świecenia lamp ustala Zamawiający w grafiku stanowiącym załącznik do umowy.5) Załączenie oświetlenia w ciągu dnia może nastąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego tylko w przypadku przeglądu lub naprawy sieci oświetleniowej, na czas niezbędny do wykonania tych czynności. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ograniczenia liczby czynnych źródeł światła.7) Wykonawca ma obowiązek pisemnego uzgadniania z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola wyłączania sieci zasilania w zakresie terminu i zakresu wyłączenia.8) W sytuacjach wymagających ingerencji w układy zasilające, pomiarowe i sterujące oświetleniem, Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z właścicielem w/w urządzeń - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola i ponosić związane z tym koszty.9) Wprowadzenie lub likwidację ograniczenia liczby świecących źródeł światła Zamawiający będzie zgłaszał z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.3. W zakres przedmiotu umowy nie wchodzi naprawa uszkodzeń spowodowanych aktami wandalizmu, kolizjami samochodowymi i kradzieżami na urządzeniach. W takim wypadku obowiązkiem Wykonawcy będzie jedynie zabezpieczenie uszkodzonych urządzeń.4. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.): roboty remontowe instalacji elektroenergetycznych. 5. Zatrudnienie, o którym mowa w ust.4 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust.11.6. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust.4, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą przedłoży Zamawiającemu:a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lubb) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lubc) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust.4 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się:a) przedłożyć aktualne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust.6,b) udzielić wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust.4 niniejszej umowy8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust.4.9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.6 lub 7 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej niniejszej umowie.10. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust.6 i 7, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w terminie 30 dni od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania obowiązku określonego w ust.6 i 7.11. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust.4, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty o których mowa w ust.6 dotyczące nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności o których mowa w ust.4.12. W przypadku, wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.13. Zamawiający informuje, że nie wprowadza wymogu odbycia wizji lokalnej.14. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art.96 ust.2 pkt 2 Pzp 15. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 1) Kryterium: Cena - waga 60% 2) Kryterium: Termin płatności - waga 40% 2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 3.Po dokonaniu oceny oferty, punkty zostaną zsumowane. Tak uzyskana ocena za kryteria stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.4. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbą punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.4) Zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż: dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia i kwalifikacje tj: a) osobą na stanowisku - kierownik robót posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,b) min. 2 osobami z uprawnieniami SEP w zakresie eksploatacji i dozoru przy urządzeniach do 1 kV w zakresie urządzeń oświetleniowych,c) min. 2 osobami z uprawnieniami do prowadzenia prac pod napięciem.Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia Załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust.4 potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik nr 6 do SWZ;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1 oraz art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ 2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ 3) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1) i 2) także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ.4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1) i 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.- Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy Pzp z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.- Załącznik nr 8 do SWZ.4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, w art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1842 z późn. zm.) oraz zmian określonych w ust.2, ust.3.2. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w §3 ust.2, 3 i 4 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT - względem usług i robót, do których mają zastosowanie zmienione przepisy.3. Oprócz zmian wskazanych w ust.1 i ust.2 dopuszczalne są ponadto następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym lub też okaże się, że realizacja przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie jest konieczna lub okaże się niemożliwa- z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia- odpowiednio do zakresu zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych robót);4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 1) Kryterium: Cena - waga 60% 2) Kryterium: Termin płatności - waga 40% 2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 3.Po dokonaniu oceny oferty, punkty zostaną zsumowane. Tak uzyskana ocena za kryteria stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.4. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbą punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-06-24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii