Przetarg: Dobudowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
powiat: jędrzejowski
tel. (041) 381 11 27 wew.501
krzysztof@sedziszow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sędziszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (041) 381 11 27
Termin składania ofert: 2021-05-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
,, Dobudowa oświetlenia ulicznego w przy Ul. Leśnej w Sędziszowie " I etap zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem bez cen i przedmiarem robót
okres gwarancji: 36-miesięcy od ostatecznego bezusterkowego odbioru robót

Dokument nr: GK.7011.7.6.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.05.2021 roku o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 30, I piętro, budynek B.

Składanie ofert:
5. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę na formularzu oferty (strony 1 do 5) wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym OFERTA ,, Dobudowa oświetlenia ulicznego przy Ul. Leśnej w Sędziszowie " w terminie do dnia 26.05. 2021 r do godz.12:00
w formie:
o pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie, Ul. Dworcowa 20, 28- 340 Sędziszów
o faksem na numer:........-----
o w wersji elektronicznej na adres e-mail:-------------- -------------

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2021 roku

Wymagania:
c) warunki płatności: przelew 14 dni od daty prawidłowo złożonej faktury/rachunku
d) rozliczenie- ryczałtowe /umowa zlecenie
e) w ofercie należy uwzględnić: wszystkie koszty niezbędne do całkowitego efektywnego
wykonania przedmiotu zamówienia. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy
3. KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena: 100%
Inne dodatkowe* (nie dotyczy)
4. SPOSÓB OCENY OFERT KRYTERIUM DODATKOWEGO:*
(nie dotyczy)

2. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i wypełnić w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym długopisem bądź niezmywalnym atramentem dużymi drukowanymi literami.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- prowadzą działalność odpowiadającą przedmiotowi zamówienia.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
-jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane elektryczne do kierowania robotami w specjalności elektrycznej
- minimum dwoma pracownikami posiadającymi ważne uprawnienia- świadectwa kwalifikacyjne (grupa ,,E") do 1 kV
- jedną osobą z ważnymi uprawnieniami do obsługi podnośnika koszowego
- ważnymi badaniami UDT podnośnika koszowego.
- dokumentami potwierdzającymi doświadczenie Wykonawcy: udokumentowanie wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z budową, dobudową, remontem, przebudową lub modernizacją oświetlenia ulicznego z ostatnich pięciu lat na kwotę brutto 30 000,00 zł każda oraz wskazujących, że zostały wykonane terminowo, z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
8. Formularz oferty oraz wszelkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii i muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Oferta powinna zawierać pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczone przez notariusza w przypadku, gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania.
10. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście Formularza oferty muszą być parafowane przez osobę /osoby podpisujące ofertę opatrzone datami ich dokonania.
11. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz spięcie jej w sposób trwały.
12. Wymaga się, aby oferta pisemna umieszczona była w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone w lewym górnym rogu pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z dokładnym adresem do korespondencji, nr telefonu, zaadresowane na adres Zamawiającego i opisane według poniższego wzoru:
OFERTA
,, Dobudowa oświetlenia ulicznego przy,ul. Leśnej w Sędziszowie " Nie otwierać przed 26.05.2021r. godz. 12:30
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nieoznaczonej wyraźnie i niezaadresowanej zgodnie z wymogami punktu poprzedzającego.
14. Zmiana lub wycofanie oferty:
- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ,,zmiana". - Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem ,,Wycofane ".
15. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty kompletne, spełniające wymagania określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty niekompletne (brak załączników) lub nie spełniające wymogów niniejszego zapytania ofertowego lub nieważne na podstawie odrębnych przepisów będą odrzucone. Odrzucone będą również oferty zawierające błędy w obliczeniu ceny.
16. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą podlegały rozpatrzeniu.
17. Zamawiający zastrzega, że ani część ani całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
19. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert.
20. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego w formie pisemnej.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury bez podania przyczyny lub zmniejszenia zakresu robót do wysokości posiadanych środków. Złożenie oferty równoznaczne
jest z akceptacją faktu, iż Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Uwagi:
20. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz oferty
2. projekt budowlany wraz z mapą
3. kosztorys bez cen
4. wzór umowy
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ) z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, nie przewyższającą kwoty 130.000 zł netto.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Maria Chyła tel. 41 38 11 127 wew. 501.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii